De kracht van het kruis

De kracht van het kruis

Paulus vreesde ervoor dat het kruis zijn kracht zou verliezen. Lees maar wat die kracht is en hoe we die vast kunnen houden.

5 min. ·

“Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods.” 1 Korinthiërs 1:18.

Aan Joden zowel als Grieken kunnen wij de kracht Gods en de wijsheid Gods verkondigen. Vs 24. “En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus zijn kracht te doen verliezen.” 1 Korinthiërs 1:17.

De kracht van het kruis: kracht om alles in orde te maken

De kracht die ons door het woord van het  kruis wordt gegeven, is een kracht om alles in overeenstemming met Gods wijsheid op orde te brengen. Het woord van het  kruis is het machtige nieuwe verbond dat totale vrijheid van de zonde predikt, door je kruis op te nemen en elke dag Jezus te volgen. Slimme gedachten en discussies kunnen mensen niet tot volmaakte eenheid leiden, maar dát kan het woord van het kruis wel. Joden en Grieken, die als mens totaal verschillend zijn en in haat tegen elkaar hebben geleefd, kunnen door het woord van het  kruis in die  mate worden verlost, dat ze nieuwe mensen worden in oprechte broederschap, die voor altijd blijft bestaan.

Paulus kwam in zwakheid met veel vrezen en beven, als hij eraan dacht dat mooie woorden en knap menselijk denken de gemeente konden binnendringen. Dat zou het woord van het   kruis en de verlossing door Gods wijsheid en kracht afzwakken. 1 Korinthiërs 2:1-5.

Het woord van het  kruis betekent de dood over alles wat te maken heeft met zondige begeerte, in alle richtingen. Er wordt een nieuwe mens geboren, bestemd tot overwinning, tot  nut en  blijdschap van anderen. Jezus is met vreugde-olie gezalfd boven zijn medebroeders, omdat Hij gerechtigheid liefhad en ongerechtigheid haatte. Hebreeën 1:9.

Jezus leren kennen door het woord van het kruis

Jezus is de eerste geweest die dagelijks Zijn kruis opnam, waaraan Hij het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd had. Op deze kruisweg heeft Hij mettertijd medebroeders gekregen, die bij Hem horen, met dezelfde Geest en dezelfde gezindheid. Zij zijn ware broeders geworden van Jezus, met Jezus als eerste en allergrootste onder hen. Zij zijn allen broeders van hen die de zonde haten en de waarheid in Jezus Christus liefhebben.

Heb ik het woord van het kruis lief, dan leer ik ook “Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, door aan zijn dood gelijkvormig te worden.” Filippenzen 3:10. “Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding.” Rom. 6:5.

De goddelozen zien het opgeven van zondige hartstochten en begeerten als dwaasheid. Zij bewandelen de weg van de  dood, en denken dat het de weg van het  leven is. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Rom. 6:23, 8:13.

Het woord van het kruis maakt een scherpe scheiding tussen goed en kwaad, tussen de weg van het leven en de weg van de dood. Het kan mensen uit alle volken één maken in een nieuw, heerlijk leven “…waarbij geen onderscheid is tussen Jood en Griek, besneden of onbesneden, Barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.” Kolossenzen 3:11.

Ware verlossing door de kracht van het kruis

Als het woord van het  kruis niet duidelijk  scheiding maakt en als het geen samensmelting met het woord van het  leven brengt, komt er niets anders dan religiositeit.

Zonder kruis geen vrede en eenheid, noch thuis noch in de gemeente. Liefde zonder kruis is alleen maar menselijke liefde, die niet te vergelijken is met de liefde die in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest en die alles gelooft, alles hoopt en alles verdraagt. Zo is het met iedere deugd. Als  het woord van het kruis het edele niet van het onedele scheidt, blijft het vlees leven. Er gaat geen dood over de eis van onze ik, ons egoïsme.

Dan komt er met gerechtigheid eigen-gerechtigheid mee; met wijsheid komen er menselij­ke gedachten mee, die verbonden zijn met de wijsheid van beneden, die aards, ongeestelijk en duivels is. Jakobus 3:15. Met dingen die je voor de ander doet komt eerzucht mee. In plaats van echte godsvrucht komt er een schijn van godsvrucht, zonder kracht. In plaats van de echte edele nederigheid, waarop God rijkelijk genade schenkt, komt er uiterlijke vroomheid en huichelarij, wat door God wordt gehaat.

Alles kan er aan de  buitenkant zo prachtig uitzien, maar Jezus zegt in Lucas 12:1 : “Wacht u in de eerste plaats voor de zuurdesem, dat is de huichelarij, der Farizeeën.”

Komen de deugden niet voort uit een rein hart, dan is alles onrein.

Door het kruis is de wereld voor ons gekruisigd en wij voor de wereld. Galaten 6:14.

Door de scheiding die het kruis brengt, zal alleen wat echt, waar­achtig en rein is, standhouden voor Gods aangezicht en tot zijn eer zijn.

Het woord van het kruis is werkelijk een kracht Gods tot redding voor iedereen die gelooft.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd in het maandblad van BCC, Skjulte Skatter (Verborgen Schatten), in oktober 1986.

 © Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.