De kerstsfeer doet me niet veel, maar toch vier ik kerst!

De kerstsfeer doet me niet veel, maar toch vier ik kerst!

Ik zou het prima kunnen stellen zonder de cadeautjes, de muziek en dat soort kerstzaken. Maar er is één ding waar ik met Kerst wel enthousiast van word.

5 min. ·

Ik ben niet zo iemand die elk jaar super enthousiast wordt over Kerst, die in september al naar kerstmuziek luistert, het huis versiert in november en verwachtingsvol de dagen aftelt op de kalender. Ik ben nooit echt iemand geweest die zich druk maakte over de cadeaus, het eten en de vakantiesfeer in het algemeen. Maar er is één onderdeel van kersttijd waar ik erg dankbaar voor ben, niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door: dat is het leven dat Jezus leefde toen Hij hier op aarde was.

We hebben een vakantie om de geboorte van Jezus te vieren, en we hebben een vakantie om te herdenken dat Hij voor ons stierf aan het kruis en daarna weer opstond, maar de echte reden om feest te vieren is alles daartussenin: het leven van overwinning over de zonde, dat Jezus leefde.

Hij was met ontferming bewogen

Voordat Jezus naar de aarde kwam, was Hij in de hemel bij Zijn Vader (Spreuken 8: 27-31), en ik weet zeker dat het daar buitengewoon heerlijk was! Maar Hij zag ons lijden op aarde. Hij zag hoe we worstelden met de zonde in onze natuur, en dat we daar nooit vrij van werden omdat niemand ons had laten zien hoe dat moest. Zijn hart was zo begaan met ons dat Hij zijn zetel in de hemel opgaf en naar de aarde kwam om ons een nieuwe manier van leven te laten zien. Hij wist toen hij eraan begon wat er van Hem gevraagd zou worden. Hij kende de beproevingBeproeving verwijst naar een gebeurtenis of situatie die op je weg komt waardoor je wordt verzocht tot zonde; het geeft zondige gedachten en verzoekingen de gelegenheid om in jou omhoog te komen. De beproeving ontstaat...en en het lijden waarmee Hij te maken zou krijgen toen Hij vlees en bloed aannam net als wij. (Filippenzen 2:5-8, Hebreeën 2:14-15, Hebreeën 5:7-8) Hij wist dat Hij verzocht zou worden, net als wij (Hebreeën 4:15). Maar Hij was bereid om dat allemaal te ondergaan, zodat wij door Zijn leven konden leren hoe we vrij konden komen van de zonde.

En dat is iets om super enthousiast over te worden.

Nee, Jezus kwam niet alleen voor vergeving van onze zonden. Dat hadden ze al in de tijd vóór Jezus, door offers te brengen in de tempel. Als Jezus alleen gekomen was met vergeving van zonden, zou Hij niet echt iets nieuws hebben gebracht, toch? Maar nee, Hij kwam om ons de weg naar overwinning te laten zien! In plaats van steeds weer te zondigen en elke keer om vergeving te moeten vragen, kan ik nu stoppen met zondigen! Jezus liet ons zien hoe we de zonde met wortel en al uit kunnen trekken toen Hij zei: “U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen.

Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.” Mattheüs 5:27-28.

Dit is het antwoord waarmee Jezus kwam! In mijn hart – in mijn gedachten – kan ik nee zeggen tegen de verzoeking, dan zal die verzoeking zich nooit tot zonde kunnen ontwikkelen, en mij en de mensen om me heen pijn doen.

Wat hoopvol voor mij!

Zo deed Jezus het. Hij zondigde niet één keer, ondanks dat Hij net als ik verzocht werd. Wat hoopvol voor mij! Ik heb alle reden om Zijn geboorte te vieren. Hij nam de gestalte aan van een mens toen Hij naar de aarde kwam, dus Hij had geen speciale vaardigheden of gaven die het voor Hem makkelijker maakten om de overwinning te behalen dan voor iemand anders (Hebreeën 2:17-18). Dat betekent dat als Hij dat kon, ik dat ook kan! Ik kan de zonde met wortel en al uittrekken – als iets opkomt in mijn gedachten – en ik hoef nooit geplaagd te worden door een schuldig geweten omdat ik gezondigd heb.

Wat is dat licht en vrij! Toegeven aan zonde heeft altijd alleen maar verdriet gebracht voor mij en voor de mensen om me heen. Als ik bijvoorbeeld egoïsme als een soort ziekte laat leven en groeien, maakt dat dat ik verteerd word door mijn eigen ego, en dat ik er alleen maar aan denk hoe ik vooruit kan komen, en wat ik voor mezelf kan krijgen en hebben. Maar Jezus was zo onzelfzuchtig en zo vastbesloten om Gods wil te doen dat zelfs toen Hij de dood aan het kruis onder ogen zag, Zijn woorden waren: “laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” Lucas 22:42.

Wat een voorloper! Ik heb het gevoel dat ik Jezus veel liefde verschuldigd ben omdat Hij naar de aarde kwam en leed en stierf om deze weg voor mij te openen. En de beste manier – in feite de enige echt passende manier – om die schuld terug te betalen, is in Zijn voetsporen te volgen en elke verzoeking te gebruiken als een kans om overwinning over de zonde te behalen, zodat Zijn lijden voor mij niet tevergeefs was. Dat zal mij blij maken. Ik zal dan met Hem als zijn broeder in eeuwigheid regeren, en dat is wat Hij zo vurig verlangt.

“Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen…” Hebreeën 2:10-18.


Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.