De drie kruisen op Golgotha: waar staan zij voor?

De drie kruisen op Golgotha: waar staan zij voor?

Drie mannen werden gekruisigd op Goede Vrijdag. Wie waren zij?

“En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde.” Lukas 23:33.

Het was geen toeval dat Jezus met twee misdadigers werd gekruisigd, want Jesaja zegt: “Daarom zal Ik hem een deel geven onder velen en met machtigen zal hij de buit verdelen, omdat hij zijn leven heeft uitgegoten in de dood en onder de overtreders werd geteld, terwijl hij toch veler zonden gedragen en voor de overtreders gebeden heeft.” Jesaja 53:12.

De eerste man

“Een der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus [Messias]? Red Uzelf en ons!” Lukas 23:39

Deze misdadiger vertegenwoordigt de wereld, die wel verlost wil worden, doch zonder het oordeel te aanvaarden. Indien U de Messias bent, neem dan het oordeel weg, stel Uzelf en ons in vrijheid, toon waartoe U in staat bent. Indien u een christen bent, dan moet u ook mij behagen en mijn eisen inwilligen. Indien U de Messias bent, ga op naar het feest te Jeruzalem en vertoon U aan het volk, werp U van de rand van het dak des tempels, en zeg tot deze stenen dat zij brood worden. Laat uw eer en uw talent zichtbaar worden zodat men werkelijk kan zien en verstaan dat de Messias in ons midden is. Zulk een Messias wil de wereld hebben, en hun begeerte zal eens bevredigd worden in de persoon van de antichrist.

Het was overigens niet de opdracht van Christus om de wereld in vrijheid te stellen en om voor de ogen van het beest tekenen en wonderen te doen en diens bijval te oogsten. Hij kwam om de wereld te kruisigen en haar in de dood te brengen opdat een ieder die met Hem sterft, zal leven.

De misdadiger hing daar gekruisigd. Hij kon wel spotten, maar hij was een ter dood veroordeelde, en de nagels van het kruis hielden trouw hun buit vast. Zo is ook de wereld gekruisigd. Want als één voor allen gekruisigd is, beschouwen we allen als gekruisigd en indien één voor allen gestorven is, zijn zij allen gestorven. De Geest overtuigt van het op handen zijnde oordeel, want de overste van deze wereld is geoordeeld. Dit overtuigen van de Geest zijn de nagels die de goddeloze nooit uit zijn hart kan trekken. De wereld kan zeker – net als die misdadiger – proberen haar leven te behouden, maar dat zal niet lukken, ze zal het verliezen.

De tweede man

“Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan.” Lukas 23:40-41

De eerste misdadiger wilde zonder oordeel gered worden, de tweede wilde daarentegen ten volle lijden voor zijn slechte daden naar het vlees, opdat hij er in de eeuwigheid van bevrijd zou zijn. Hij legde zijn zondelast op Hem, die de zonden van de gehele wereld droeg, en hij kreeg de toezegging dat hij met Jezus in het paradijs zou zijn.

De eerste misdadiger had de zonde in zich en de zonde rustte op hem, en zo ook de tweede, maar deze laatste raakte zijn zondelast door erkentenis en oordeel kwijt. Er was voor hem geen veroordeling meer. Hij ontving reiniging van datgene wat hij onder het oordeel bracht. Doch de zonde die in hem was raakte hij niet kwijt. Hij vertegenwoordigt die mensen die van hun zonden gereinigd worden en dan verder niets meer verlangen.

De derde man

Dat was niemand anders dan Jezus zelf. De eerste misdadiger bespotte Hem, maar Hij antwoordde niet. In zijn plaats antwoordde de tweede misdadiger hem. Zo heeft God heden ten dage verloste misdadigers die de wereld op al hun vragen over Jezus antwoord kunnen geven en hun beweringen kunnen weerleggen en hun spot kunnen afwenden. Maar Hijzelf antwoordt hen met geen woord. Daarentegen antwoordde Hij de tweede misdadiger met: “Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” Lukas 23:43.

Jezus bracht niet alleen de zonde die op Hem gelegd was aan het hout, maar Hij droeg deze ook in zich; Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. God veroordeelde de zonde in zijn vlees. (Romeinen 8:3) En toen dit werk was volbracht gaf Hij de geest. Het was voor de wet onmogelijk om de zonde in het vlees te veroordelen omdat alle zonde die een mens begaat buiten het lichaam is. Maar nu deed God wat voor de wet onmogelijk was: Hij veroordeelde de zonde in het vlees van Christus. Ieder die nu van de zonde in zich verlost wil worden, neme dagelijks zijn kruis op. De misdadiger werd van zijn misdaden verlost, maar kreeg geen deel aan goddelijke natuur. Jezus nam geen engelennatuur aan, maar Hij kwam uit het geslacht van Abraham. (Hebreeën 2:14-18) Dat deed Hij opdat Hij de zonde in het lichaam te lijf kon gaan en in de plaats van de zonde plantte Hij daarbinnen de hele volheid Gods die nu lichamelijk in Hem woont.

Het oordeel over de zonde in de natuur is geen veroordeling, omdat dit in het lichaam plaatsvindt. Maar het is over deze verlossing dat Petrus zegt: “En indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt…” 1 Petrus 4:18.
Er is een groei van het lichaam, een verlossing van het lichaam en een oordeel in het lichaam, opdat een ieder zal wegdragen naar wat in het lichaam verricht is.

God doet alles in tweevoud. Hij geeft een uitwendige verlossing door Jezus Christus, en door dezelfde Persoon geeft Hij een uitwendige èn inwendige verlossing. Maar de vijanden van het kruis van Christus verzetten zich tegen deze inwendige verlossing en nemen, evenals de misdadiger, genoegen met alleen de vergeving van zonden.

Zo is het niet met de bruid van Christus. Zij wil deel krijgen aan zijn heerlijkheid en heeft de kosten berekend. Zij is vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Zij is niet alleen bereid om de vreugde met haar Bruidegom te delen, maar ook om met Hem te lijden en te sterven; niet alleen om vrij te komen van de vloek der wet, maar ook van de Adamsnatuur in het lichaam.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.