De buitengewone belofte die God voor ons heeft klaargelegd

De buitengewone belofte die God voor ons heeft klaargelegd

Ken je de belofte die wij hebben en die zelfs de meest trouwe mensen in het oude testament niet hadden?

3 min. ·

Hebreeen 11:39-40

Hebreeën 11 gaat helemaal over de geloofshelden. Het is heel interessant om te lezen over hun trouw, en het geloof dat ze hadden. Maar er staat: “Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen.” Hebreeën 11:39. Dus, wat is de belofte die deze geloofshelden niet ontvingen? Deze mannen en vrouwen stonden vast in hun geloof en brandende liefde voor God, al kostte het hen hun leven. Wat was Gods belofte die ze niet ontvingen, maar die Hij ons wil geven? Dat staat in het laatste vers: “…daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen.”  Hebreeën 11:40.

Op het moment dat Jezus naar de aarde kwam, begon een compleet nieuwe tijd op de aarde, met nieuwe mogelijkheden. Hij kwam met het evangelie. En het evangelie is dat we kunnen worden veranderd, herschapen, we kunnen worden gevormd naar het beeld van de Zoon. (2 Korintiërs 3:18; Romeinen 8:29) We kunnen deel krijgen aan de vruchten van de Geest, dat zijn de deugden van Jezus Christus.

De mogelijkheden in Christus!

Dat was onmogelijk vóór Christus kwam. Daarvoor konden mensen aardse zegeningen krijgen door godvrezend te leven.  En zij ontvingen natuurlijk het eeuwige leven en vergeving van zonden. Maar het was heel anders dan wat we nu kunnen bereiken. Eerder moesten ze tot God komen en dieren offeren om vergeving voor hun zonden te krijgen. Maar dat moest steeds weer omdat ze niet konden ontkomen aan hun natuur. Dat was onmogelijk voor de wet. Maar toen Jezus kwam, werd alles mogelijk dat eerder onmogelijk was voor de wet. (Romeinen 8: 1-4) Dat is een fantastische boodschap.

Nu kan ik tot Jezus komen en drinken van het levende water dat in Zijn Geest was. En ikzelf kan deze Geest in mij ontvangen! Het uit mij stromen tot eeuwig leven voor mensen die mij horen en zien, zodat er een einde aan de zonde kan komen. De Joden hadden grote beloften in de tijd waarin ze leefden. Maar jij hebt nog grotere beloften gekregen in de tijd waarin je leeft! Veel mensen zien dat tegenwoordig niet. Maar Petrus schreef al 2000 jaar geleden over de kostbare en zeer grote beloften, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst. 2 Petrus 1:4. Dat is fantastisch, en dat kan ook in ons gebeuren!

En God heeft een stad in de eeuwigheid voor deze geloofshelden bereid, dus samen met ons zullen ze bereiken wat ze in het oude verbond niet konden bereiken. We zullen samen met hen zijn voor eeuwig en altijd en datgene vervullen wat ze toen niet konden ontvangen. Dus er wacht ons een enorme heerlijkheid in Jezus Christus! En wanneer Jezus terugkeert en er een nieuw tijdperk begint, dan zal de glorieuze volheid van de Geest de hele aarde vullen en een zegen zijn voor zowel mensen als dieren. Zelfs de dieren zullen elkaar niet meer verslinden! Een kind zal naar een leeuw toe kunnen lopen, enzovoort. Een heel nieuwe tijdgeest zal op aarde komen.

De prins van de wereld zal zijn einde vinden; hij zal gebonden zijn door ketenen. De Geest van Jezus Christus zal tevoorschijn komen en samen met Jezus zullen we samen de tranen afvegen en dingen goed maken voor mensen in de eeuwigheid. Dat is onze grote hoop, en daar leven we voor.

Dit artikel is gebaseerd op een toespraak van Kåre J. Smith op 13 maart 2019.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.