Is Christus in het vlees gekomen?

Is Christus in het vlees gekomen?

Als Christus in het vlees kwam, wat voor vlees was dat dan? En waarom is dat belangrijk?

“Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.” 1 Johannes 4:2. “Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.” 2 Johannes 7.

Tegenwoordig is in het algemeen zo, dat zelfs wie zich gelovig noemen, ontkennen dat Christus in het vlees gekomen is. Ze zeggen dat Hij een vlees had als de engelen, zoals Adam voor de val, goddelijk vlees enz. Al deze beweringen loochenen dat Christus in het vlees is gekomen.

“Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.” Hebreeën 2:14-15.

Niet een ander soort vlees

Als het vlees van Christus was zoals dat van Adam voor de val, kon de duivel niet onttroond worden door de dood; want de dood en de duivel waren aan Adam vóór de val niet bekend. Ook had hij geen vrees voor de dood, zodat hij om die reden in slavernij zou zijn geweest en bevrijding nodig zou hebben gehad.

Christus heeft ook geen engelennatuur aangenomen, “want over de engelen ontfermt Hij zich niet, maar Hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.” Hebreeën 2:16-18.

Heeft Adam voor de val in verzoekingen geleden? Nee, hij gaf immers toe aan de verzoeking. Iemand die zondigt, lijdt niet in de verzoeking; hij wil liever zondigen dan lijden. Maar Christus leed in de verzoekingen, Hij weerstond de begeerte in zijn eigen vlees. Want zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. (Jakobus 1:14)

Sommigen zeggen, dat Christus geen vlees had waarin de begeerte kon zuigen en verlokken. Maar als Hij dat niet had, dan had Hij ook geen vlees en bloed als wij, en als Hij geen vlees en bloed had als wij, dan is Hij ook niet verzocht als wij en kan Hij evenmin een hogepriester voor ons zijn, die kennis en meegevoel met ons heeft in onze verzoekingen.

Ontkennen dat Jezus in het vlees kwam doet zijn werk teniet

Jezus moest in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Hoe is het nu met deze “zijn broeders”, wat voor soort vlees hebben zij? Hebben zij engelenvlees? Hadden de engelen bevrijding nodig van de slavernij door de vrees voor de dood? Nee, het nageslacht van Abraham had bevrijding nodig.

Wat is dan de reden dat mensen niet belijden dat Jezus Christus in het vlees is gekomen? Dat heeft uitsluitend als reden dat ze vijanden zijn van het kruis van Christus en van het gelijkvormig worden met Hem aan zijn vlees en aan zijn dood. (Filippenzen 3:10,19)

Juist hierin schuilt de geest van de antichrist. Mensen belijden niet dat Christus in het vlees gekomen is. Daardoor doen ze het hele werk van Christus teniet, zijn lijden, zijn dood en zijn hogepriesterlijke dienst. Deze geest heerst tegenwoordig, en behoorlijk sterk, zelfs in de zogenaamde onafhankelijke gemeenten.

Waarom Jezus ons kan bevrijden uit de macht van de dood

“Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.” Romeinen 8:3.

God veroordeelde de zonde in het vlees. In wiens vlees werd de zonde veroordeeld? In het vlees van Jansen, Pietersen of Klaassen? Nee, in het vlees van Christus.

Christus heerste over de zonde in het vlees, omdat Hij voortdurend zijn wil onder Gods wil stelde. “Niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt.” Daardoor doodde Hij datgene wat het vlees machteloos maakte, waardoor wet onmogelijk was geworden.

Maar hoe is een mens gewoonlijk naar het vlees, heerst hij over de zonde? Nee, de zonde heerst over de mens. Wie is dan heer, degene die heerst of degene die beheerst wordt? Natuurlijk degene die heerst. Maar nu heeft Christus over de zonde in het vlees geheerst, want het was om de zonde dat God Hem gezonden heeft. (Romeinen 8:3) En juist daarom kan Hij ons nu bevrijden van de macht van de dood en de macht van de duivel, zodat zelfs de eis der wet vervuld wordt in ons, die naar de Geest wandelen.

Christus heerst over de zonde in het vlees, over de dood en alle macht van de duivel. Dit is de vrucht van het feit dat Christus in het vlees is gekomen. Voor ons, die geloven, zijn deze geheimenissen van Christus een rijke bron tot troost en bevrijding van alles, waaronder wij vroeger gevangen zaten.

Dit artikel is vertaald vanuit het Noors en is een geredigeerde versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in BCC’s maandblad “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in mei 1915.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.