Christenen en politiek

Christenen en politiek

Op wie kan ik het beste stemmen als christen?

4 min. ·

Veel christenen zijn politiek zeer actief – of het nu gaat om wetten te beïnvloeden om zondige praktijken strafbaar te maken, of proberen te voorkomen dat op scholen de evolutietheorie wordt onderwezen, om op die manier Gods zaak te dienen. Maar wat is politiek gezien goed en slecht? En hoe moeten wij als christenen stemmen?

Zulke vragen kunnen verwarrend zijn – totdat we ons verdiepen in Gods Woord en kijken naar de boodschap van het Nieuwe Testament.

Een aards koninkrijk?

“Jezus ging naar Galilea om het evangelie te prediken, en Hij zeide: de tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabij gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.” Marcus 1:14-15

Je kunt gemakkelijk vergeten dat de verwachting in de tijd van Jezus was, dat Hij een aards koninkrijk zou stichten, en daarmee een einde zou maken aan de ongerechtigheid en goddeloosheid van de Romeinse overheersing. Maar Jezus had een heel andere boodschap. Zijn koninkrijk was “niet van deze wereld.” (Johannes 18:36) Hij kwam om een weg van persoonlike verlossing te openen – waarop we als individuele mensen bevrijd kunnen worden van onze schuld als zondaars, zodat we een nieuw leven kunnen beginnen waarin we Hem volgen.

De verlossing waar Jezus mee kwam vindt plaats in stilte, in nederigheid, in persoonlijke trouw en gedreven door de liefde voor Hem. We kunnen niet iemand helpen die weg te vinden door hem te dwingen volgens zogenaamde “christelijke wetten” te leven. Jezus liet de mensen ook vrij om zelf te kiezen. Wie Hem lief heeft, die bewaart Zijn woord. (Johannes 14:23) Degenen die geroepen zijn. Wie zoekt, die zal vinden. (Lukas 11:9-10) Hij leefde in een tijd waarin de overheid corrupt en onrechtvaardig was – toch deed Hij nooit een poging om hun plaats in te nemen. Hij was niet geïnteresseerd in een koninkrijk op aarde, omdat Hij het koninkrijk in de hemel toebehoorde!

De boodschap van Jezus

Daarbij zien we de liefde die Jezus had voor de mensen.  Alle mensen. Hij hield van ons, zelfs toen we nog dood waren in zonde en overtredingen. (Romeinen 5:8) Men noemde Hem “vriend van tollenaars en zondaars. “ (Lukas 7:13) Jezus genas en zegende mensen zonder onderscheid. Hij was er niet in geïnteresseerd om zich voor te doen als een stoere, vurige profeet die zondaars haatte, en daarom verachtte de Joden hem. Ze wilden iemand die hen zou steunen in het omverwerpen van de Romeinse overheid, en het vestigen van een Joodse regering. Maar Jezus was niet geïnteresseerd in grootsheid en veroveringen op aarde. Hij wilde de Joden verlossen – niet van de Romeinen, maar van de zonde zelf!

In plaats van op te treden tegen de overheid en de sociale gemeenschap, zien we dat Jezus de huichelarij en ontrouw onder Gods volk aanpakte. Hij leerde ze om erover te denken hoe ze zelf beoordeeld zullen worden, in plaats van anderen te oordelen. (Mattheus 7:1-3) Hij bracht geen mensen op de been om politieke ongerechtigheid en slechtheid recht te zetten. Het was altijd een boodschap over persoonlijke verlossing en bekering.

Op wie moet ik stemmen?

Dus terug naar onszelf – en de politiek. Het is duidelijk dat onze focus als christen gericht moet zijn op hoe we ons eigen leven leiden. Maar onze stem telt wel mee! Op wie moet ik dan stemmen als christen?

Op wie je besluit te gaan stemmen is een persoonlijke beslissing. Het hangt ervan af welk beleid jij denkt dat het beste is voor jouw land, wat het beste is voor de mensen die er leven en wie een eerlijke en rechtvaardige bestuurder zal zijn.

Maar als christenen hebben wij, meer dan al het andere, er baat bij dat we in vrijheid en vrede kunnen leven, God kunnen dienen en Zijn Woord kunnen delen zonder vervolging. Het heeft geen zin om mensen te  dwingen zich bij ons aan te sluiten – we hebben vrijheid nodig om zelf als een licht te kunnen schijnen. (Filippenzen 2:15)

We kunnen God bidden dat Hij deze vrijheid geeft en de leiders meer wijsheid geeft – ongeacht wie de macht heeft. Sterker nog, Paulus vermaande Timoteüs om juist dat te doen: “Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en godvruchtig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.” 1 Timotheus 2:1-2.

Helaas worden we hierin vaak gehinderd door ons “ego”. We willen – net als veel mensen in Jezus’ tijd – laten zien dat we het zelf het beste weten. We willen onze kracht tonen, en het christendom “groot” maken. Maar zo ziet God de dingen niet. Persoonlijke trouw in het verborgene is “groot”. Nederigheid is “groot”. De deugden zijn  “groot”. De andere wang toekeren is “groot”. God zoekt niet naar politieke invloed voor Zijn zaak – Hij zoekt naar ware discipelen.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.