Christendom in de praktijk

Christendom in de praktijk

Hoe het christen-zijn mijn dagelijks leven beïnvloedt.

6 min. ·

Jezus gaf ons de sleutel tot “praktisch christendom” toen Hij zei: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.” Lukas 9:23.

Je kunt je afvragen: wat is praktisch christendom? Voor mij betekent praktisch christendom datgene dat me helpt in mijn huwelijk, mijn gezinsleven en op het werk – je kunt zeggen: in mijn dagelijks leven.

Een verlangen naar meer

Hoewel ik opgroeide in een goed gezin, was het geen christelijk gezin. Met acht broers en zussen om mij heen was er veel leven en plezier, maar er miste iets. Al op jonge leeftijd begon ik te zoeken naar de zin van het leven.

Na verloop van tijd ontwaakte in mij het diepe besef dat ik oprecht en echt wilde zijn, en vooral goed – maar ik wist niet hoe. Dat was het moment dat ik Jezus vond en Hij vulde mijn hart met hoop en geloof. Ik hoorde Hem in mijn hart spreken dat, als ik leergierig zou zijn, Hij me zou leren hoe ik dit overvloedige leven zou kunnen leiden dat me zo aantrok.

Toen ik mezelf helemaal aan Jezus overgaf, ervoer ik dat er een genade over mij kwam met een daadwerkelijke kracht om al deze verkeerde begeerten te weerstaan die me voorheen schade hadden toegebracht. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.” Titus 2:11-12.

Gods Woord in praktijk

Het leek onwaarschijnlijk dat Gods Woord elk deel van mijn wezen zou kunnen veranderen, maar toch begon het mijn gedachten, woorden en daden te beïnvloeden. Ik werd me ervan bewust dat niet alle gedachten die door mijn hoofd gingen ook dingen waren die ik echt wilde, geloofde of ermee instemde. Jezus begon me te leren om deze gedachten gevangen te nemen en ze weg te doen. “Want de wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus.” 2 Korintiërs 10:4-5.

Lees wat Jezus zegt in Matteüs 7:15-20, met name vers 20: “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen.” Deze verzen overtuigden me ervan dat mijn geloof gepaard moet gaan met daden. Bijvoorbeeld: soms realiseerde ik me dat mijn woorden de mensen die ik liefheb hadden bezeerd. Apostel Paulus schreef: “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.” Efeziërs 5:24. Stel dat elke man dit als zijn persoonlijk doel heeft in het huwelijk, hoeveel echtscheidingen zouden er dan nog zijn?

Paulus schreef ook in Kolossenzen 3:19: “Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet verbitterd tegen haar.” Je kunt je afvragen hoe het überhaupt mogelijk is om verzocht te worden tot bitterheid jegens degene waarvan je zo intens houdt? Maar de waarheid is dat zelfs in de meest harmonieuze huwelijken situaties ontstaan waarin we worden verzocht. Nu weet ik dat de vrouw die God mij heeft gegeven absoluut perfect is voor mij – het heeft dus niets met háár te maken, het heeft slechts met mij te maken. Het probleem ligt niet in de kleine dingen die mijn vrouw doet die mij ergeren – het probleem is dat ik geïrriteerd kan raken!

Mijzelf verloochenen en mijn kruis opnemen

En juist hiervoor kan Jezus mij echte, praktische hulp geven! Hij roept mij om zijn discipel te worden, wat betekent dat ik leer om net zoals Hij te leven: “Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.” Lukas 9:23-24. De bitterheid en boosheid waartoe ik word verzocht is mijn eigen wil, mijn eigen leven. Het wordt onmogelijk om boos te worden als ik mijn kruis opneem en mijn eigen wil verloochen.

Een van de belangrijkste woorden van God die ik ooit heb gelezen is 1 Timoteüs 4:16. “Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen.” Paulus schrijft hier niet over de vergeving van zonden, maar hij doelt op het bevrijd worden van de macht van zonde die in mijn natuur aanwezig is, ook nadat mijn zonden zijn vergeven. Acht geven op mijzelf betekent dat ik in staat ben om te erkennen dat mijn eigen wil – of zoals Jezus het noemt, mijn eigen leven – actief is in de situaties thuis of op het werk, en dat ik vervolgens om hulp vraag aan Degene die de beste hulp kan bieden!

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Hebreeën 4:15-16.

Het werkt!

Dit heeft echt gewerkt in mijn leven. Ik ontdekte dat in de omgang met mijn vrouw of anderen vaak mijn ongeduld, hardheid of eisen naar voren kwamen. Ik kon intens spijt hebben over wat ik had gezegd of hoe ik het had gezegd, maar om de woorden “Het spijt me, vergeef me alsjeblieft” uit mijn mond te krijgen leek bijna onmogelijk. Mijn tong leek maar niet te werken, mijn lippen bewogen niet. Mijn trots zat in de weg en mijn ego was te groot. Maar niet voor Jezus – geprezen zij Zijn naam! Door Gods grote genade vond ik mijn weg naar die “troon van genade” waar Jezus mij hulp bood op het juiste moment, en ik vond kracht om mijn kruis op te nemen en mijzelf te vernederen, zodat ik kon zeggen: “Het spijt me, vergeef me alsjeblieft.” De eerste keer was erg pijnlijk en vreselijk moeilijk, maar het resultaat was vrede en zegen. God heeft me ook een groter bewustzijn gegeven om mijn gebrek en tekortkomingen te zien voordat ik tot val kom, en nu, door de genade in Christus Jezus, ervaar ik een overwinningsleven!

Ja, waar christendom is echt zo eenvoudig, en wat belangrijker is – het werkt!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.