Bid Jeruzalem vrede toe!

Bid Jeruzalem vrede toe!

Om te begrijpen wat er in onze tijd gebeurt in het Midden-Oosten, moeten we de Bijbel kennen.

3 min. ·

Om te begrijpen wat er in onze tijd gebeurt in het Midden-Oosten, moeten we de Bijbel kennen, aangezien het Oude Testament een verslag is van Israëls geschiedenis en Gods werkwijze met het Joodse volk. We moeten ook de historische feiten kennen over wat er de afgelopen honderd jaar in het Midden-Oosten is gebeurd.

Als christenen die in de Bijbel geloven kijken wij naar de staat Israël als een teken dat de profetieën van de profeten in het Oude Testament in onze dagen in vervulling gaan. Jezus zegt zelf in Lukas 21:29-31: “En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgeboom en op al de bomen. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.” De vijgeboom is het symbool van de natie Israël.

Israël: het volk van God

God is zijn eigen weg gegaan met Israël als volk, en gaat deze nog steeds. Simeon zette uiteen hoe God vanaf het begin erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. Dit stemt helemaal overeen met de woorden van de profeten, zoals er geschreven staat: “Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen,en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen.” Handelingen 15:14-17 (Amos 9:11).

We zien nu dat met de staat Israël “de vervallen hut van David” weer wordt herbouwd in onze tijd. Door zo zijn goedheid en trouw aan een volk te openbaren wil God de mensen stimuleren Hem te zoeken. God heeft zijn volk niet verworpen, ook al namen ze Jezus niet aan als hun Messias. (Romeinen 11:1) Als “wilde loten” zijn wij heidenen in de olijf geënt, en hebben aan de saprijke wortel deel gekregen. (Romeinen 11:17) Het hele Oude Testament stamt van de Joden. Van deze “wortels” en van dit “sap” kunnen wij als christenen uit de heidenen troost, kracht en voeding halen voor ons geloofsleven. We hebben geen reden tot overmoed om ons boven de Joden te plaatsen. Integendeel! Lees de verzen 8-21.

Onder Gods bescherming

Gods beloften aan Abraham stonden vast. Hij kreeg zijn Izaäk. Gods beloften aan het volk van Israël staan ook vast. Ze hebben hun land na tweeduizend jaar “trekken door de woestijn” teruggekregen. Het land wordt bewerkt, en de woestijn bloeit. Het land Israël is omringd door veel vijanden, maar is onder Gods bescherming. (Jesaja 41:14 en Jesaja 32:17,18)

“Dan zal Ik Mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het woord des Heren, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren.” Jerermia 29:14. Dit is één van de vele teksten die over hetzelfde gaat, en we zien dat ze in vervulling gaan. Het is net zo onmogelijk om Israël als volk weg te vagen, als om de zon te laten stoppen met schijnen overdag en de maan en de sterren te laten stoppen met schijnen ‘s nachts. (Lees Jeremia 31:35-37)

Het beste wat we kunnen doen voor de mensen die in het Midden-Oosten leven, of het nu Joden zijn of andere volken, is de staat Israël te steunen en Jeruzalem vrede toe te bidden. Psalm 122:6.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.