Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?

Bezorgdheid – iets onvermijdelijks in het leven?

Heb jij reden tot bezorgdheid? Lees dit!

Veel mensen hebben bezorgde gedachten in hun dagelijks leven. Ondanks dat velen van ons leven in toenemende welvaart nemen en meer dan genoeg hebben voor zowel vandaag als de komende tijd.

Het is mogelijk om helemaal vrij te worden van negatieve gedachten

Het ligt blijkbaar erg voor de hand om bezorgd te zijn. Ouders kunnen bijvoorbeeld vaak denken: Gaat het wel goed met mijn kind? Wat als het onder een auto komt? Wat als het gepest wordt, of ziek wordt? Er komt geen einde aan de lijst – en  deze is absoluut een bron van bezorgdheid voor ouders. Ook jonge mensen maken zich zorgen. Er duiken regelmatig berichten op in  de media  dat jongeren bang zijn om examen te doen, bang zijn dat ze er niet goed genoeg uitzien om te voldoen aan het ideaalbeeld van hun omgeving, of bang zijn om niet te slagen in de maatschappij.

Ja, alle mensen kunnen verstrikt raken in gedachten van bezorgdheid, en de allermeesten geloven dat het nu eenmaal zo is, dat er weinig  aan te doen is. Maar er is nu juist wèl iets aan te doen! Het is mogelijk om helemaal vrij te worden van deze negatieve, neerdrukkende gedachten, die het leven zwaar maken  zowel voor onszelf als voor onze omgeving.

Ik heb besloten om per dag te leven en geen gedachten van bezorgdheid voor de toekomst toe te laten in mijn hart

Hoe krijg je dat voor elkaar? In eigen kracht, als mens, lukt dat niet. Je kunt best een heel eind komen door er “bewust mee om te gaan”, of door andere hulpmiddelen, maar uit eigen kracht kun je er als mens niet helemaal vrij van worden.

Maar de hulp is niet ver weg. Die is te vinden in het geloof in Gods Woord, in de woorden die God ons heeft gegeven in de Bijbel, als een sleutel tot een gelukkig leven, zowel nu als in de eeuwigheid. Hierin is echte hulp te vinden voor hen die er oprecht naar zoeken en die erkennen dat ze het zelf niet redden zonder hulp van God en zijn Woord.

Beproefd en ervaren

Ik spreek uit ervaring. Ik lijd aan een zeldzame, ongeneeslijke vorm van kanker. Er is geen dokter die me kan vertellen hoe lang ik nog te leven heb. En ik heb een man en vier kinderen om voor te zorgen. Ik heb een periode gehad van enorme onzekerheid, onwillige artsen, zware operaties en chemotherapie, en ik ben uiteraard heel vaak verzocht tot bezorgdheid, en niet een beetje ook. Het voelde alsof ik balanceerde op de rand van een afgrond, en de bezorgdheid en depressie mij naar zich toe trok vanuit de diepte

Als ik alleen  mijn eigen kracht had gebruikt, dan hadden de negatieve gedachten mij allang opgeslokt. Maar ik heb hulp gekregen, ware, echte hulp in mijn kinderlijke, eenvoudige geloof in Gods Woord. Er zijn twee gedeelten in de Bijbel waaraan ik me vooral heb vastgehouden, soms  met het randje van mijn nagels, en deze woorden hebben me overeind gehouden, en dat doen ze nog steeds.

Het ene woord staat in Psalm 23, dat velen wel kennen: “De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren; Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.”

Het andere staat in de brief van Paulus aan de Filippenzen, 4:4-7: “Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.”

In plaats van mijn gedachten te gebruiken voor bezorgdheid, kan ik mijn hoofd  vullen met goede gedachten, die tot goede daden kunnen leiden.

Er staat verder in vers 8: “Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat!”

In plaats van mijn gedachten te gebruiken voor bezorgdheid,  kan ik mijn hoofd vullen met goede gedachten, die tot goede daden kunnen leiden. Ik kan actief werken in  mijn gedachten en God om hulp bidden. Op deze manier wordt het leven goed om te leven.

Ik heb ervoor gekozen om geloof te grijpen

Ik heb ervoor gekozen om deze woorden te geloven. Af en toe was dat moeilijk, maar ik heb God om hulp geroepen, en die heb ik gekregen. Vandaag krijg ik weer chemotherapie, maar ik heb het grotendeels erg goed. Ik heb besloten om per dag te leven en geen bezorgde gedachten  voor de toekomst  toe te laten. Ik geloof heel vast dat God met mij is, en dat Hij alles voor mij klaarlegt, zoals het het beste is voor mij en mijn gezin. (Romeinen 8:28)

Ik zie mijzelf als een gelukkig mens. Dit is mogelijk voor iedereen, ongeacht in welke omstandigheden je bent. Door geloof in God en zijn levende Woord.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.