Ben ik te ver gegaan om nog vergeving te krijgen?

Ben ik te ver gegaan om nog vergeving te krijgen?

Je kunt geen enkele zonde noemen waar Jezus niet voor is gestorven.

7 min. ·

Je hebt natuurlijk een verleden. Een verleden met daden en een gedrag die je geest hebben verduisterd, je van God hebben gescheiden en die maken dat je je door en door rot voelt. Maar nu heb je spijt van wat je hebt gedaan; je wilt je er van bekeren. Maar heeft een arme stakker zoals jij nog steeds recht op het koninkrijk der hemelen? Je weet dat God goed is, maar is Hij zó goed, dat Hij vergeeft wat jij hebt gedaan?

Het enige wat een mens verhindert om de hemel binnen te gaan is zonde die niet vergeven is. Jezus heeft de macht om iedere zonde en iedere godslastering te vergeven.  “Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden, en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken.” Lucas 24:46-47 Jezus leed en stierf voor de zonden van de hele wereld (1 Johannes 2:2), en heeft de kracht om alle zonde te vergeven, Hij werpt ze in de diepte van de zee, om er nooit meer aan te denken. Kan je niet geloven dat Hij dat voor jou wil doen? Je kunt geen enkele zonde noemen waar Jezus niet voor is gestorven.

“Of weet gij niet, dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet beërven zullen? Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God. ” 1 Korintiërs 6:9-11

Paulus schrijft hier aan sommigen die eens diep in zonde leefden, maar toen ze de waarheid van het evangelie hoorden, erkenden ze hun zonde en gaven ze hun leven over aan Jezus. Ze kregen niet alleen vergeving, maar ze ontvingen hulp van de Heilige Geest om te stoppen met deze zonden, en om een geheel ander leven te leven.

Bekering en  vergeving krijgen.

Toen de apostel Petrus de Joden op de Pinksterdag confronteerde met het feit dat ze de Zoon van God hadden gekruisigd, hun Messias die kwam om hen te verlossen, werden ze in hun hart getroffen. Kan je je voorstellen hoe zij zich gevoeld moeten hebben? Ze moeten gedacht hebben dat er geen vergeving was voor zulke daden. Maar Petrus zei tegen hen: “Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden… Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen.” Handelingen 2:38-41

Zelfs deze mensen, die de Messias hadden verloochend, Hem hadden verworpen terwijl Hij hier op aarde was en Hem ten slotte kruisigden, konden zich bekeren en kregen vergeving voor wat ze hadden gedaan. Zijn goedheid, liefde en geduld met ons kent geen grenzen.

Er is een voorwaarde voor deze vergeving.

Er is geen vergeving zonder berouw, en je kunt je niet bekeren zonder dat er eerst een erkentenis van zonde is. Je kunt niet vergeving krijgen voor iets waar je niet de  verantwoordelijkheid neemt voor wat je gedaan hebt en de waarheid aanvaardt- dat je inderdaad hebt gezondigd en je je moet bekeren. Heb je werkelijk diep in je hart spijt van wat je gedaan hebt? Ben je vas besloten om het nooit weer te doen; dat je de oude weg van zonde achter je wilt laten en opnieuw wilt beginnen als discipel van Jezus? Dan kun je vergeving krijgen!

“Bidt en u zal gegeven worden” Mattheus 7:7.

Niemand die zich bekeert van zijn leven in zonde zal in de hemel geweigerd worden.

Maar wat Jezus zegt in Mattheus 6:14-15 is van beslissende betekenis: “Want indien hij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.”

Duidelijker kon Jezus hier niet zijn. Als je om vergeving vraagt, maar anderengeen vergeving wilt schenken, dan is er geen vergeving voor jou. Je kunt geen wrok blijven koesteren, anders ga je de eeuwigheid in zonder vergeving, wat anderen jou ook hebben aangedaan.

Die ene onvergeeflijke zonde: de Heilige Geest lasteren.

Jezus spreekt over één zonde die onvergeeflijk is.

“Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.” Mattheus 12:31-32

In het geval waar Jezus hier over spreekt, beweerden de Farizeeërs dat Jezus wonderen had verricht in de kracht van de demon “Beëlzebub”. Maar Hij had deze wonderen verricht in de kracht van de Heilige Geest. Hun lastering was:  te beweren dat wat eigenlijk rein en heilig was, onrein en slecht zou zijn. (Markus 3:30)

De Heilige Geest wordt ook de Geest der waarheid genoemd (Johannes 16:7-13). Hij wijst de waarheid bij jezelf aan- jouw zonde, en wat je ermee moet doen. Als je de waarheid niet erkent, hoe kun je je dan bekeren? Als je je niet bekeert, hoe kun je dan vergeving krijgen? Als je geen vergeving gekregen hebt, hoe kun je dan hoop hebben op het eeuwige leven? Hoe kan je gered worden?

Lasteren van de Heilige Geest in deze tijd betekent dat je herhaalde malen en bewust je hart hebt verhard tegen de waarheid en doorgaat in ongeloof. Eigenlijk noem je de Heilige Geest een leugenaar, en dat is echt lasteren. Er is geen vergeving voor iemand die in ongeloof sterft, iemand die continue negeert waar de Heilige Geest je aan herinnert.

Dat is een niet te vergeven lastering. Maar als je merkt dat God in je werkt en je roept, zo lang is er hoop voor jou.

De waarheid zal je vrijmaken.

Als je je afvraagt: “Is wat ik heb gedaan zo slecht dat ik geen vergeving kan krijgen en het koninkrijk der hemelen niet in mag?” dan kun je er zeker van zijn dat dit niet zo is. Jouw armoede in de geest – je erkentenis van zonde en je verlangen om daar van weg te komen- zal je tot bekering leiden en je naar God keren. Het is niet mogelijk om ‘per ongeluk’ de Heilige Geest te lasteren. Zij die deze onvergeeflijke zonde begaan zijn niet geïnteresseerd; ze zitten er  niet over in of ze vergeven krijgen of niet, vanwege hun ongeloof.

Dus wees iemand die de waarheid liefheeft. De waarheid zal je vrijmaken. Er is zo veel genade over je leven – je kunt verlost worden een slaaf van de zonde te zijn, en kunt een ware discipel van Jezus worden. (Johannes 8:31-34).

Hij is niet alleen in staat om jouw zonde te vergeven, maar Hij kan je ook verlossen van het zondigen. Maak gebruik van deze genade – Hij kan allen die de waarheid over hun nood erkennen volkomen verlossen. Als je de Heilige Geest ontvangt, die jou je zonde laat zien, dan geeft HIj ook de kracht om zonde te overwinnen.

De misdadiger aan het kruis werd behouden op zijn ‘sterfbed’ zonder iets mee te nemen in de eeuwigheid, maar Jezus zei tegen hem: “Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn”. Is het niet veel beter om je vandaag te bekeren en tot God te komen, nu Hij tot je hart spreekt? Dan zul je als je sterft rechtstreeks naar de hemel gaan met de zekerheid van het eeuwige leven als je doorgaat op deze weg! Ja, vandaag kun je je bekeren en om vergeving vragen, en vanaf dit moment het rechte pad beginnen te gaan, met een geweten dat schoongewassen is en gerechtvaardigd in de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.