Als je echt in God gelooft, waarom zondig je dan nog?

Als je echt in God gelooft, waarom zondig je dan nog?

De verzoeking kan te sterk lijken om te weerstaan. Te sterk, zelfs voor God?

De Bijbel zegt: “Schuw de begeerten der jeugd”. Je bent jong, dus dit gebod is speciaal voor jou. Maar in de realiteit lijkt dit onmogelijk om te houden – de verzoekingen lijken gewoon te sterk. Te sterk, zelfs voor God?

Zoals alle andere mensen ben je geboren met de neiging om je eigen wil te willen doen, tegengesteld aan Gods wil. De Bijbel noemt deze natuur je ‘vlees ‘. Als je de neigingen van je vlees – je lusten – volgt, dan zondig je. Soms lijkt het alsof je daar niets aan kunt doen. Je gedachten worden constant getrokken in richtingen waarvan je weet dat ze God niet behagen – naar klagen, kritiek op anderen, seksuele immoraliteit, hebzucht en moedeloosheid. De lijst gaat verder. Je begint je af te vragen waar God is binnen dit alles en of Hij wel echt om je geeft.

Jezus werd verzocht zoals wij

In feite kunnen we in Gods woord, in de Bijbel, lezen over Zijn enorme liefde voor ons als mensen. We kunnen ook lezen over Zijn enorme haat tegen de zonde en de gevolgen daarvan – zo veel zelfs, dat Hij Jezus, Zijn eigen zoon stuurde om ons te bevrijden van onze zonden. Jezus erfde hetzelfde vlees als alle andere mensen, maar door gehoorzaamheid en trouw veroordeelde en doodde Hij alle lusten die daarin woonden, zodat Hij nooit – niet één keer – zonde deed.

We kunnen lezen hoe Jezus uit de dood werd opgewekt, als bewijs van zijn enorme overwinning over zonde en dood, en nu in de hemel is bij God, zijn Vader.

God stuurde ons de Heilige Geest, om ons te leiden, te helpen en te versterken, zodat wij ook kunnen wandelen in Jezus’ voetstappen.

En verder vertelt de Bijbel ons dat God ons de Heilige Geest gestuurd heeft om ons te leiden, te helpen en te versterken, zodat wij ook kunnen wandelen in Jezus’ voetstappen in de omstandigheden van ons leven. Er staat geschreven dat iedereen die dit doet ook overwint over zonde en dood in zijn leven, en Jezus schaamt zich niet hen Zijn broeders te noemen! Op een dag zal Hij terugkomen in de wolken om al Zijn broeders en zusters te halen, om de eeuwigheid met Hem door te brengen in de hemel.

De ‘uitweg’

Dat is Gods plan voor ons, maar in de tussentijd word je nog wel verzocht. Terug naar deze jeugdbegeerten; de verzoeking lijkt volledig de macht over je gedachten en lichaam over te nemen, zodat het voelt alsof je geen weerstand kan bieden. Onreine gedachten, moedeloosheid, boosheid, kritiek, ijdelheid – de ene na de andere lust steekt zijn lelijke kop op in een oneindig lijkende stroom. Het voelt alsof je gewoon moet zondigen.

Laten we kijken wat de Bijbel zegt. “God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Korintiërs 10:13. De uitweg is de weg die Jezus ons heeft laten zien. Toen Hij verzocht werd, “heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst.” (Hebreeën 5:7)

Is dit niet precies wat wij ook moeten doen als Christen, volgeling van Jezus? Hoe graag wil jij vrij worden van jeugdbegeerten? Heb jij gebeden om gevuld te worden met de Heilige Geest, zodat je kracht hebt, niet alleen om te ontkennen, maar om geheel te overwinnen over je lusten?

De Heilige Geest zal jou de zonde in je vlees aanwijzen. En Hij laat je zien wat je te doen staat: je moet de zonde haten; je moet het weerstaan en ontvluchten. Je gedachten mogen nooit instemmen met of toegeven aan deze lusten. Zo lang je in gevecht bent tegen de zonde die geopenbaard wordt in de verzoeking, heb je niet gezondigd! De Bijbel noemt deze manier die Jezus ons heeft laten zien ‘lijden in het vlees’, dit is de enige manier om vrij te worden van zonde. (1 Petrus 4:1-3)

Gehoorzaamheid des geloofs geeft resultaat

God is Almachtig en dat betekent ook dat Hij je alle kracht kan geven die je nodig hebt om een overwinnaar te zijn. Maar je moet dat willen en je moet Hem gehoorzamen, wat betekent dat je de strijd op moet nemen tegen je lusten. Dit wordt ‘gehoorzaamheid des geloofs’ genoemd, dit zijn de werken die samen gaan met het geloof en het waarheid maken. Het betekent dat je moet volharden. De strijd kan lang en zwaar zijn, maar God heeft ons “alles gegeven, wat tot leven en godsvrucht strekt,” (2 Petrus 1:3) en hij zal je nooit teleurstellen. Geloof dit! Doe dit! Ervaar dit!

“Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven, opdat de genade toeneme? Volstrekt niet! Immers, hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven?” Romeinen 6:1-2.

Als je echt in God gelooft en in Zijn Zoon Jezus Christus, waarom zondig je dan nog? Er is geen reden om dat te doen!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.