Aanbid jij de Schepper of alleen de schepping?

Aanbid jij de Schepper of alleen de schepping?

God zei: “Er zij!” en schiep zo alle dingen. We zullen alleen Hem liefhebben en aanbidden! Hij kan ook iets compleet nieuws in ons scheppen!

4 min. ·

Toen God alles maakte, gebeurde dat heel eenvoudig door Zijn gebod. “Er zij!” zei Hij, en de verschillende dingen ontstonden onmiddellijk. Hij maakte alles naar Zijn welbehagen, alles vanuit Zijn eigen almacht.

“…want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.”  Openbaringen 4:11.

Aanbid de Schepper

Alle aanbidding, prijs en eer behoren toe aan de Schepper. “…zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?” Hebreeën 12:9. We zouden Hem moeten liefhebben, eren en Hem alleen dienen! We zouden Hem moeten aanbidden en nauwkeurig acht geven op Zijn woorden, om ze te gehoorzamen tot in het kleinste detail, Hem respecteren en Hem alleen waardig achten om te aanbidden!

Toch, in plaats van Hem te gehoorzamen, dienen, prijzen en te aanbidden, doen de meeste mensen wat staat in Romeinen 1:25: “Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.”

Veel mensen hebben dit in meer of mindere mate gedaan. Ze bewonderen en aanbidden allerlei dingen in de schepping –zoals intelligentie, schoonheid, macht, rijkdom, prestaties en talenten- in plaats van God te eren en te aanbidden.

Als gevolg daarvan zijn ze gevoelig voor het verafgoden van mensen, jaloezie, seksuele immoraliteit, begeerte, trots, ondankbaarheid, zijn ze gebonden aan wat mensen van hen denken, en veel, veel meer. Als we onze blik naar boven zouden richten, boven al deze dingen, naar de Schepper van dit alles, zouden we zien dat de enige waarde en betekenis in al deze dingen is dat ze gebruikt kunnen worden tot Gods heerlijkheid!

Als we ons verootmoedigen voor Hem en Zijn scheppende Woorden gehoorzamen, dan komt er een einde aan al deze zonden, en alles wat Hij geschapen heeft kan gebruikt worden tot het doel dat Hij ermee had – dat Zijn wil gedaan wordt op aarde zoals in de hemel, en dat Zijn naam wordt verheerlijkt.

Het is zinloos om geschapen dingen te bewonderen en niet de Schepper. Geen van hen had bestaan als de Almachtige Schepper hen niet had geschapen. “De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.” Mattheüs 4:10. Er is erg weinig waarachtige aanbidding van God de Schepper. Moge er veel meer bewuste aanbidding van God komen!

Een nieuwe schepping!

Het fantastische aan de schepping is dat God alleen maar deze twee woorden hoefde te zeggen: “Er zij!” en meteen was het er!

Nu, in de tijd van het nieuwe verbond, is God weer bezig met het proces om iets nieuws te scheppen. Deze keer is het iets nieuws in ons! ”Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping…” 2 Korintiërs 5:17.

Als we dit geloven, dan schept Hij, precies zoals Hij dat deed vanaf het begin met Zijn “Er zij”, en het resultaat zal worden zoals we geloven. Het woord “U geschiede naar uw geloof” , gaat dan in vervulling. (Mattheüs 9:29)

Heb je geloof dat je je lusten kunt overwinnen? Dan zal dat gebeuren! God, die de hemelen en de aarde schiep, zal reinheid scheppen waar eerst onreinheid was! Hij kan liefde scheppen waar eerst boosheid was, tevredenheid waar eerder jaloezie was, vreugde en blijdschap waar eerst bezorgdheid en onrust was. Niet door magie, maar doordat we, met geduldige volharding, overwinnen in de kracht van de Heilige Geest, iedere keer als we verzocht worden.

“Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.” Hebreeën 10:36.

Iets om over na te denken:

Kun je situaties bedenken waar het mogelijk is om misschien ongewild de schepping te aanbidden in plaats van de Schepper?

Is er iets in je leven waar je moeite mee hebt om te overwinnen? Geloof je dat God, die de hemel en aarde en alles wat daarin is schiep, ook iets nieuws in jou kan scheppen?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.