7 manieren om de zonde te overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft

7 manieren om de zonde te overwinnen zoals Jezus overwonnen heeft

De Bijbel spreekt erover om “meer dan overwinnaars” te zijn over de zonde. Maar hoe kan dat?

De Bijbel zegt heel duidelijk dat wij als christenen een overwinnend leven zullen leven in onze strijd tegen de zonde. En dat die overwinning niet "met de hakken over de sloot" is: "wij worden meer dan overwinnaars" (Romeinen 8:37) en God "doet ons te allen tijde zegevieren. " (2 Korinthen 2:14)

Nu ik een leven wil leven dat God tevreden maakt, kan het behoorlijk ontmoedigend zijn om de reacties van mijn natuur te zien op situaties in mijn dagelijkse leven. Ik denk, zeg en doe dingen die niet overeenkomen met Gods wil. Paulus beschrijft dat heel goed in Romeinen 7:18-19: "Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont;  immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik." Het kan lijken dat deze inwonende zonde in mijn vlees te sterk is om tegen te houden. Dus, hoe kan ik dat overwinnen?

1. "Zoals Ik overwon"

Jezus zegt iets geweldigs in Openbaringen 3:21: " Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op zijn troon." Deze woorden zijn zo fantastisch, dat ze bijna moeilijk te vatten zijn! Alle christenen geloven dat ze door het offer van Jezus vergeving hebben gekregen en verzoend zijn met God. Maar hier zegt Jezus dat ik kan overwinnen zoals Hij overwon. Dat betekent dat er veel meer is dan vergeving van zonde.

Dus om er achter te komen hoe ik de zonde kan overwinnen, heb ik het nodig om naar Jezus te kijken, mijn voorloper en grote voorbeeld, om te zien hoe Hij het deed.

2. "Niet mijn wil, maar Uw wil, geschiede"

Toen Jezus in deze wereld kwam, zei Hij: “God, U hebt voor mij een lichaam gereedgemaakt, om uw wil te doen." (Hebreeën 10:5-7) Ook toen Hij enorme verzoekingen kreeg aan het einde van Zijn leven, zei Hij: "Laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden." (Lukas 22:42)

"Mijn wil" is een ander woord voor de zonde in het vlees dat we allemaal geërfd hebben. Het omvat een groot aantal gebieden, zoals trots, ongeduld, egoïsme, onrechtvaardigheid, irritatie, luiheid, ijdelheid, mopperen, ontucht, ongeloof, moedeloosheid, jaloersheid, hebzucht, ondankbaarheid, enz. Zoals ieder mens had Jezus een eigen wil, en werd Hij verzocht. Maar zijn vaste besluit vanaf het begin was: "Laat niet Mijn wil, maar Uw wil,  geschieden!" Als ik wil overwinnen zoals Hij overwon, heb ik het nodig om diezelfde beslissing te maken en daaraan trouw vast te houden, wat er ook gebeurt en hoe ik me ook voel.

3. Je vernederen

"Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, (…) als een mens bevonden, zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood." Filippenzen 2:5-8. Jezus was in de hemel bij God, maar koos vrijwillig om een mens te worden, om ons te helpen. Je zou denken dat dit de grootste daad van vernedering is. Maar er staat geschreven dat hij zich als mens vernederde, en gehoorzaam was. Dit kwam omdat Hij als mens een eigen wil had die niet strookte met de wil van God. In de dagelijkse situaties, wanneer Hij verzocht werd tot ongeduld, irritatie, jaloersheid, moedeloosheid enz., dan liet de Vader Hem zien dat Zijn reactie hierop nooit door anderen of andere situaties kwam, maar altijd door de neiging tot zonde in zijn eigen vlees. Om te kunnen overwinnen, moest Jezus zichzelf vernederen. Hij moest de strijd opnemen tegen de zonde, en doen wat hij beloofd had: "Laat niet Mijn wil, maar Uw wil, geschieden!"

Nederigheid is de gezindheid van Jezus, en dat moet ook mijn houding zijn, als Zijn discipel.

4. Luid geroep en smeekbeden

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.” Hebreeën 5:7-8. Jezus was echt een mens zoals wij. God gaf Hem geen voordelen en maakte de weg ook niet eenvoudiger voor Hem, want dan was het hele verlossingswerk waardeloos geweest. Jezus vocht een vastberaden strijd tegen de zonde in Zijn vlees, en Hij had hulp nodig. Zijn "luid geroep en smeekbeden" werden verhoord omdat ze oprecht waren, dat is het resultaat van alleen God te willen dienen.

God leerde Hem gehoorzaamheid en gaf Hem de kracht die Hij nodig had om Zichzelf te verloochenen, elke keer. Hoe wanhopig ben ik om de overwinning te krijgen? Hoe intens zijn mijn gebeden tot God?  Hoe gewillig ben ik om te gehoorzamen? Wil ik gered worden van de dood? Om te overwinnen zoals Hij overwon, moet ik Jezus in alles volgen, dus ook om zoals Jezus te bidden tot God om hulp. In mijn eigen situaties kunnen de begeerten in mijn vlees en de druk van buitenaf enorm lijken, als een gigantische berg. De strijd kan overweldigend lijken. Maar ik ben niet alleen.

5. Genade op het juiste moment

Jezus weet wat het is om een mens te zijn. "Want wij hebben geen Hogepriester Die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, doch zonder te zondigen" Hebreeën 4:15. Voordat Hij de aarde verliet, beloofde Jezus aan zijn discipelen dat hij de Heilige Geest zou zenden, de Helper, die ze alles zou leren. (Johannes 14:16-17, 26; Johannes 15:26)

"Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip." Hebreeën 4:16. Het juiste tijdstip is wanneer ik verzocht word, wanneer ik de zonde in mijn vlees bemerk en voel, wanneer ik mijn best doe om mezelf rein te bewaren en niet te zondigen. Als ik om hulp bid zoals Jezus deed, met nederigheid en luid geroep en tranen, wanhopig om de overwinning te krijgen en gered te worden van de dood, dan zal ik hulp krijgen.

De Heilige Geest zal komen en mij de weg wijzen. Die weg is altijd: "Lijd in het vlees, zoals Jezus deed!" Als ik ootmoedig ben en gehoorzaam wil zijn, zal Hij mij de kracht geven om in de strijd te volharden. Hij zal me licht en begrip geven om te zien hoe gruwelijk de zonde is, en hoe groot mijn hemelse roeping is. Hij zal me Gods Woord geven als een gids, hulp en wapen.

6. Het Woord gebruiken als een wapen

Gods Woord is een zwaard. (Efeziërs 6:17; Hebreeën 4:12) Het is de absolute waarheid en een krachtig wapen tegen het bedrog van de satan en de zonde. Toen Jezus verzocht werd door de duivel, begon zijn antwoord telkens met "er staat geschreven …!" (Mattheus 4:1-11) Maar Jezus citeerde niet alleen het Woord; Hij had autoriteit wanneer hij Gods Woord gebruikte, omdat Hij door het Woord leefde. In Johannes 1:14 lezen we de opzienbarende woorden "het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond." Jezus zou je het levendgeworden Woord kunnen noemen. Zijn hele leven was een vervulling van Gods Woord, en daarmee Gods wil.

Als ik de Bijbel lees, vul ik me met Gods wijsheid. Dat is een wapen dat Hij mij gegeven heeft; woorden om te gebruiken tegen het bedrog van Satan zoals Jezus dat deed, woorden die laten zien wat ik moet doen, woorden van bemoediging. Ik moet precies doen wat ik lees.  Dan draag ik het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. Ik ontmasker satans leugen en bedrog en ik overwin alle zondige neigingen in mijn vlees. Leven zoals die woorden maken me onoverwinnelijk.

7. Lijden in het vlees, ophouden met de zonde

"Welnu, omdat Christus in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." 1 Petrus 4:1-2. Dit lijden was niet het fysieke lijden aan het kruis van Golgotha. Het was het lijden aan het kruis dat Hij dagelijks droeg, wanneer Hij "Nee" zei tegen Zijn eigen wil, de zonde in het vlees, zelfs als het onophoudelijk Hem bestookte met haar begeren  en haar bedrieglijke verlokking. De zonde in Zijn natuur had de doodstraf gekregen toen Hij zei "laat Uw wil geschieden" en die zin was uitgevoerd wanneer de lusten zichtbaar werden in het moment van de verzoeking.

Als een discipel die Jezus volgt, moet ik mijn eigen leven haten, mezelf verloochenen en mijn kruis opnemen. (Lukas 9:23; Lukas 14:26) Het kost wat. Het kost me mijn wil. Het kost me mijn leven. Ik moet bidden en roepen en mijn lusten moeten de pijn voelen van de verloochening. Aan het "dagelijkse kruis" zullen ze lijden en sterven. Dan komt er een einde aan de zonde in mij.

Dat is de weg die de Meester ging. Als ik Hem volg, dan zal ik ook komen waar Hij is!

"Wie overwint, Hem zal ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. " Openbaringen 3:21.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.