29 opzienbarende Bijbelverzen over gerechtigheid

29 opzienbarende Bijbelverzen over gerechtigheid

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over gerechtigheid?

6 min. ·

De woorden “rechtvaardig”, “rechtvaardigheid” en het synoniem “gerechtigheid” staan bijna 600 keer in de Bijbel, dus we kunnen zien dat het een buitengewoon belangrijke zaak is. Hier hebben we 29 Bijbelverzen over gerechtigheid verzameld, die ons een glimp tonen van Gods gedachten over het onderwerp.

Gerechtigheid is iets dat God van ons verlangt

Deze Bijbelverzen zijn het bewijs dat we actief rechtvaardigheid in ons leven moeten nastreven!

“Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.”  Micha 6:8

Gerechtigheid en recht doen, is de Here welgevalliger dan offers.”  Spreuken 21:3

“Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.” Mattheüs 5:19-20

“Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” 2 Timoteüs 3:16

“Zo zegt de Here, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben de Here, uw God, die u leert, opdat het u welga; die u de weg doet betreden, die gij moet gaan. Och, dat gij naar mijn geboden luisterdet; dan zou uw vrede zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.” Jesaja 48:17-18

Rechtvaardigheid is iets wat we in praktijk moeten brengen

Bijbelteksten die laten zien dat gerechtigheid een handeling is die, door geloof, in ons dagelijks leven naar voren moet komen.

“Als gij weet, dat Hij rechtvaardig is, erkent dan ook, dat een ieder, die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.” 1 Johannes 2:29

“Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.” 2 Timoteüs 2:22

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.” Openbaringen 19:7-8

“…en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.” Romeinen 6:13

“…en, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid.” Romeinen 6:18

“Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.” 1 Johannes 3:10

“En Petrus opende zijn mond en zeide: Inderdaad bemerk ik, dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig.” Handelingen 10:34-35

“Komt tot de rechte nuchterheid (Engels: rechtvaardigheid) en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.”  1 Korinthiërs 15:34

“…om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.” Titus 2:12

Rechtvaardigheid is iets waarin we kunnen toenemen

Hoe meer we rechtvaardigheid beoefenen en nastreven, hoe groter onze rechtvaardigheid zal zijn, zoals deze Bijbelteksten laten zien:

“Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.“  Matteüs 5: 6

“Maar het pad der rechtvaardigen is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag.” Spreuken 4:18

“Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?” Romeinen 6:16

“Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze, zal u uw zaaisel verschaffen en vermeerderen, en het gewas uwer gerechtigheid doen opschieten.” 2 Korinthiërs 9:10

De resultaten van gerechtigheid

En deze Bijbelteksten laten de geweldige uitkomst zien die we ervaren wanneer we gerechtigheid nastreven. Voordelen voor nu en in eeuwigheid!

“Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld. … De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt geweld. … Als de stormwind voorbijgaat, dan is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige staat als een duurzame grondslag.” Spreuken 10:6-7, 11, 25

“Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? 32Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. 33Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Matteüs 6:31-33

“Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!”  Matteüs 13:43

“En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid.” Jesaja 32:17

"En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven." Matteüs 25:46

“Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.” Hebreeën 1:9

“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.” 2 Timoteüs 4: 7-8

Andere Bijbelteksten over rechtvaardigheid

Nog een paar Bijbelteksten om ons allemaal aan te moedigen om rechtvaardigheid dagelijks na te streven en in praktijk te brengen!

Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.” Hebreeën 1:8

“…en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.” Fillippenzen 3: 9

“Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.” Romeinen 14:17

“Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid.” Efeziërs 6:14

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.