24 Bijbelverzen voor de start van het nieuwe schooljaar

24 Bijbelverzen voor de start van het nieuwe schooljaar

Hoe je ook over school denkt, je weet dat er uitdagingen zullen zijn. Hier zijn een paar Bijbelverzen om je te helpen die uitdagingen het hoofd te bieden!

7 min. ·

Bemoedigende Bijbelverzen voor de start van het nieuwe schooljaar

Ben jij er klaar voor weer naar school te gaan? Het is verschillend hoe iedereen over school denkt. Sommigen gaan graag, anderen worstelen ermee, sommigen houden van regelmaat en van de opgaven, anderen zien er als een berg tegenop. Hoe je het ook ervaart, je weet zeker dat er uitdagingen zullen zijn. Als discipelen weten we dat school een plek is waar we verleidingen tegen zullen komen. Maar dat is niet iets om bang voor te zijn – met de juiste wapens in onze handen kan elke verleiding een overwinning worden! Toen we hieraan dachten, hebben we voor de start van het nieuwe schooljaar een aantal Bijbelverzen  verzameld over een paar gebieden waar je als leerlingen allemaal mee te maken hebt. We hopen iedereen te bemoedigen en te versterken voor de gelegenheden waarvan je  weet dat je ze tegenkomt in de loop van het schooljaar. Laten deze wapens ons altijd naar de overwinning in Christus leiden!

“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt.” 2 Korintiërs 2:14.

Mensenvrees

Vrees voor mensen is eigenlijk dat je je druk maakt om wat mensen van je denken. Als christen betekent ons geloof soms dat we in precies de tegenovergestelde richting moeten gaan, ten opzichte van wat er om ons heen gebeurt. Kwaadspreken. Brutaliteit. Tolerantie voor dingen die tegen het woord van God zijn. IJdelheid. Arrogantie. Deze dingen kunnen de norm zijn voor niet-christenen, maar wij kunnen daar tegenin gaan, zelfs door gewoon weg te lopen, wat best moeilijk kan zijn. Het kan ook moeilijk zijn als mensen min over ons denken. Deze Bijbelverzen geven je kracht om te doen wat goed is telkens als je naar school gaat, ongeacht wat mensen denken!

“God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?” Psalm 56:12.

“Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de Here, uw God, is met u, overal waar gij gaat.” Jozua 1:9.

“Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.” Galaten 1:10.

“Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen.” Kolossenzen 3:23.

“Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.” Jesaja 41:10.

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.” 2 Timoteüs 1:7.

“Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Here ziet het hart aan.” 1 Samuel 16:7.

Stress/bezorgdheid

Voor iemand op school zijn er veel situaties waardoor je gestrest of bezorgd kunt worden. Goede cijfers halen, je tijd goed indelen, huiswerk, financiën, plannen voor de toekomst, buitenschoolse activiteiten, enz. Er wordt veel  van je geëist. Maar het is goed om te weten dat we een Rots hebben om op te staan, zelfs in deze praktische zaken. Hier zijn een paar Bijbelverzen om je te sterken als je weer naar school gaat:

“Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.” Filippensen 4:19.

“Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.” Filippensen 4:6-7.

“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”. 1 Petrus 5:7.

“Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Mattheus 6:33. 

 “Wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.” Jesaja 30:21.

Het is rechtvaardig om te zorgen voor belangrijke dingen zoals school of werk, maar je moet erop letten dat deze dingen niet je vrede of vreugde stelen.

Groepsdruk

Velen op school ervaren groepsdruk. Deze sterke invloeden die ons onder druk zetten om dingen te doen die tegen de wetten van de Geest zijn en tegen ons geweten en onze overtuiging ingaan. Om echt te vechten en op te komen voor gerechtigheid, moeten we goed kunnen zien en begrijpen hoe belangrijk het is om voor Gods aangezicht te staan met een eerlijk, zuiver geweten, ook al kan dit betekenen dat je smaad moet lijden. Je moet een vastberaden en bewuste beslissing hebben genomen om dat ter wille van Jezus te verdragen. Je zult heel waarschijnlijk groepsdruk ervaren wanneer je weer naar school gaat, maar deze Bijbelverzen kunnen je helpen op te komen voor wat je weet dat goed is:

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.” Romeinen 12:2.

“Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.” Deuteronomium 6:5.

“Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden”. 1 Korintiërs 15:33.

“Want het is beter te lijden, indien de wil van God dit eist, goed doende dan kwaad doende.” 1 Petrus 3:17.

“Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.” Kolossenzen 3:2-4.

Trouw zijn om je rein te bewaren voor de geest van de wereld:

Paulus schreef aan zijn jonge medewerker Timoteüs: “Schuw de begeerten der jeugd.” 2 Timoteüs 2:22. Wanneer je in de wereld bent en er allerlei dingen om je heen gebeuren, en dingen je van alle kanten belagen, kan deze eenvoudige richtlijn overweldigend lijken en misschien onmogelijk om op te volgen. Maar, als we deze woorden van God op ons hart binden en in onze gedachten houden, hebben we wapens die garanderen dat we de onreine geesten in de wereld kunnen ontvluchten en overwinnen. Dan kunnen we triomfantelijk in reinheid standhouden midden in deze gebroken en perverse wereld!

Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.” Johannes 17:15.

“Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:13.

“Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Korintiërs 10:13.

“Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.” Efeziërs 6:10.

“Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben.” 2 Kronieken 16:9.

“Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze.” 2 Thessalonicenzen 3:3.

We wensen iedereen die weer naar school gaat veel succes en hopen dat deze Bijbelverzen je zullen helpen en bemoedigen! Moge God je bewaren en sterken en zegenen in alles wat je doet. Zet Hem op de eerste plaats, en dan zal het je zeker lukken!

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.