20 voorbeelden van wat het betekent om arm van geest te zijn

20 voorbeelden van wat het betekent om arm van geest te zijn

Jezus begon de welbekende Bergrede met “Zalig zijn de armen van geest…” Lees hier meer over wat dit betekent.

Toen Hij nu de scharen zag, ging Hij de berg op en nadat Hij Zich had nedergezet, kwamen zijn discipelen tot Hem. En Hij opende zijn mond en leerde hen, zeggende: Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.”
Matteüs 5:1-13.

Arm van geest zijn moet heel belangrijk en waardevol zijn, als het betekent dat je daardoor bezit neemt van het Koninkrijk der hemelen!

Hoe weten we of we arm van geest zijn? Hier zijn een aantal kenmerken van iemand die arm van geest is:

 1. Wie arm van geest is, is altijd gering in eigen ogen. Hij verheft zich niet, hij praalt niet. Ook al wordt hij door anderen geringgeschat en door de mensen opzij geschoven, dan nog neemt hij alles als Gods wil, en verblijdt zich erover het kruis van Jezus te dragen in de navolging van het Lam. Het wordt natuurlijk om de weg van het Lam te gaan, verootmoedigingen worden zijn spijze, verhoging zijn loon. (1 Petrus 5:5; 1 Petrus 4:13; 1 Petrus 5:6)
 2. Hij houdt ervan al zijn werk in het verborgene te doen en hij neemt geen eer van mensen. (Matteüs 6:1-14)
 3. Hij neemt graag de laagste plaats in, niet omdat hij daardoor probeert hogerop te komen, maar omdat hij vindt dat juist deze plaats bij hem past en hij bij deze plaats. (Lukas 14:7-11; Filippenzen 2:3)
 4. Hij is terughoudend in zijn optreden, niet vrijpostig en veeleisend.
 5. Hij geeft graag zijn voordelen op om ze aan anderen over te laten. (Filippenzen 2:4)
 6. Hij streeft er niet naar iets te zijn, noch op een aardse noch op een geestelijke manier; zijn enige wens is van ogenblik tot ogenblik Gods wil te doen.
 7. Hij streeft niet naar invloed bij mensen, maar heel zijn verlangen is dat de mensen onder Gods beïnvloeding zullen komen. (1 Korintiérs 2:1-5; 1 Korintiérs 9:19-23)
 8. De tijd is kostbaar voor hem, hij laat er niets van verloren gaan; tegelijkertijd is hij rustig en laat hij zich nooit tot haastwerk verleiden. (Efeziërs 5:16-17)
 9. Hij heiligt zichzelf opdat anderen zich door zijn voorbeeld kunnen heiligen in waarheid. (Johannes 17:19; 1 Timoteüs 4:16)
 10. Hij verloochent zichzelf, opdat zijn leven niet op enige wijze tot aanstoot voor anderen zal zijn. (Matteüs 16:24)
 11. Hij is tevreden met het kruis dat God op hem legt en hij beklaagt zich er niet over als anderen hem kwellen.
 12. Hij onttrekt zich niet aan het lijden, want als hij zelf beproefd is, kan hij anderen te hulp komen. (Romeinen 8:18; 2 Korintiërs 1:3-5)
 13. Hij is even tevreden waar God hem ook zet, zowel in de krioelende mensenmassa als in eenzaamheid; want op ieder plaats ontmoet hij zijn God omdat hij Zijn wil doet.
 14. Hij doet z'n best dat anderen in zijn gedrag alleen maar de waarheid kunnen vinden, zowel in geestelijke als aardse dingen.
 15. De liefde dringt hem bij te dragen tot het nut van de anderen; hij voelt dat hij in de schuld staat bij allen; zijn leven vormt zich als het leven van een dienaar, en hij draagt graag de lasten van anderen.
 16. Omdat hij arm van geest is, droomt hij niet van het grote, maar verwacht hij het kleine en kijkt daarnaar uit; geen werk is onbeduidend en niemand te klein om te dienen.
 17. Hij maakt geen onderscheid en is een dienaar voor allen. Daarom gaat hij even graag daarheen waar verdriet heerst als daar waar de blijdschap bruist. (Marcus 9:35; 1 Korintiërs 9:19-23;Romeinen 12:15-16)
 18. Hij leeft zijn leven met het doel het als offer af te leggen. (Markus 10:45; Johannes 15:12-13)
 19. Hij is bereid op dorens te treden, als hij maar anderen in hun lijden kan verkwikken. (2 Korintiërs 1:3-6; Kolossenzen 1:24)
 20. Hij heeft zijn oor geopend voor Gods stem, niet om daar maar vol zelfbehagen van te genieten, maar om te doen wat hij heeft gehoord.

Arm van geest zijn is werkelijk iets om na te streven – “Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen!”

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in december 1912 met de titel: “Niet in woorden, maar in daad en waarheid.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.