16 redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in moeilijke tijden

16 redenen waarom je nooit de moed hoeft te verliezen in moeilijke tijden

Deze Bijbelteksten zullen je bemoedigende woorden geven als je beproevingen meemaakt.

5 min. ·

Acht het enkel vreugde in moeilijke tijden!

In Jakobus 1:2-4 staat: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt,  want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet.”

Hoe kunnen we het enkel vreugde achten in moeilijke tijden? Wat maakt het mogelijk om het geloof te bewaren wanneer we de beproevingen meemaken die moeilijk zijn om te dragen? Het zijn deze bemoedigende beloften die alleen in Gods Woord gevonden kunnen worden die ons moed geven en ons geloof versterken. Als we werkelijk deze Bijbelteksten geloven, zullen we altijd kracht hebben in moeilijke tijden, en onze hoop zal nooit beschaamd worden.

 1. “Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.” Deuteronomium 31:6

 2. “Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.” Filippenzen 1:6

 3. “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Mattheüs 28:20

 4. “Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.” 1 Petrus 5:10

 5. “Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.” 1 Corinthiërs 10:13

 6. “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.” Lukas 22:31-32

 7. “Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Hebreeën 4:14-16

 8. “Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken” Psalm 37:5

 9. Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? Jeremia 32: 27

 10. “Maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.” Johannes 14:26-27

 11. “Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.” Psalm 55:23

 12. “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. Laat bruisen, laat schuimen haar wateren ,laat de bergen beven door haar onstuimigheid.” Psalm 46:2-4

 13. “Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.” Efeze 6:10

 14. “O Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.” Psalm 18:3

Gods Woord geeft moed

Gods Woord is als balsem voor een hart dat worstelt tijdens een beproeving. Het lezen van Gods Woord en geloven dat de beloften voor jou zijn, dat God een persoonlijke liefde voor jou heeft, en een persoonlijke interesse erin heeft dat het jou goed gaat en dat Hij je door alle moeilijke tijden heen helpt, door iedere situatie, geeft de grootst mogelijke troost.

Deze Bijbelteksten zijn als een reddingslijn om je aan vast te klampen in een stormachtige zee, zodat je blijft drijven. Ze zijn als een vuurtoren in de verte, en laten je zien dat veiligheid en verlossing nabij zijn. De genade van God is genoeg voor iedereen, zodat geen storm ons kan breken. We zijn veilig in Zijn handen en we kunnen door elke storm heenkomen, door al onze beproevingen, met een versterkt geloof, en niet het tegenovergestelde. Zoals Petrus schrijft:

 1. “Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.” 1 Petrus 1:6-7

We kunnen onze ogen verheffen boven de situatie en de moeilijke tijden, en naar boven kijken. Onze hoop is eeuwig.

 1. “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.”  2 Korinthiërs 4:17-18

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.