15 bemoedigende Bijbelverzen, speciaal voor jongeren

15 bemoedigende Bijbelverzen, speciaal voor jongeren

Als je deze woorden gelooft en ze gehoorzaamt, zul je verbazingwekkende dingen meemaken!

3 min. ·

Vandaag de dag een jonge christen zijn is echt iets ongelooflijks. Midden in een donkere en slechte wereld kun jij schijnen als een licht! Maar als jongere word je wel verzocht - je wordt absoluut gelokt door je begeerten. Gelukkig zijn we volledig toegerust om elke verleiding te weerstaan! De Bijbel staat vol hoopvolle, bemoedigende en versterkende verzen voor jonge mensen, waarvan we er hier een paar hebben verzameld om te herinneren aan de mogelijkheden die we hebben. Als je deze woorden gelooft en ze gehoorzaamt, zal je verbazingwekkende dingen meemaken!

“Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.” 1 Petrus 2:9.

De Heer is bij je!

“Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en schrik niet voor hen terug, want het is de HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten.” Deuteronomium 31:6.

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.” Jeremia 29:11.

“Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.” 1 Korintiërs 10:13.

“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.” Filippenzen 4:13.

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” Filippenzen 4:6-7.

“Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.” Jesaja 40:29-31.

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem.” 2 Kronieken 16:9.

Geef alles!

“Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid.” 1 Timoteüs 4:12.

“Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.” Mattheüs 22:37.

“Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart.” 2 Timoteüs 2:22.

“Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk.” 1 Korintiërs 16:13.

“Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen.” 1 Johannes 2:14.

Gebruik het Woord!

“Waarmee houdt een jongeman (of vrouw!) zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen. Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.” Psalm 119:9-11.

“Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” Psalm 119:105.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.