14 Bijbelverzen die bewijzen dat het Gods bedoeling is dat wij de zonde overwinnen

14 Bijbelverzen die bewijzen dat het Gods bedoeling is dat wij de zonde overwinnen

Hier is een kleine selectie van verzen over Gods heerlijke belofte aan ons: overwinning op de zonde!

4 min. ·

Overwinning op de zonde: Gods bedoeling met ons!

De Bijbel is duidelijk over de belofte dat trouwe discipelen van Christus de zonde kunnen overwinnen . Met andere woorden, het is Gods bedoeling dat Zijn dienaren volledig ophouden met zondigen! Ondanks  dit duidelijke evangelie , wordt dit  vaak verkeerd begrepen of genegeerd. Hier hebben we  een paar van de duidelijkste verzen die we konden vinden verzameld,  die zonder twijfel bewijzen dat het Gods wil is dat wij volledig vrij  worden van zonde!

Mattheus 5:48

Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.”

Romeinen 6:12-14

“Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, zodat gij aan zijn begeerten zoudt gehoorzamen, en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.”

Romeinen 8:12-13

“Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven.”

1 Korintiërs 15:34

“Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God. Tot uw beschaming moet ik dit zeggen.”

2 Korintiërs 2:14

“Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren en de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreidt.”

Kolossenzen 3:5

“Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.”

Hebreeën 2:17-18

“Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.”

Hebreeën 4:15-16

“Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.”

1 Petrus 2:21-22

“Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden.”

1 Petrus 4:1-2

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.”

2 Petrus 1:10

“Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen.”

1 Johannes 3:3

“En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.”

1 Johannes 3:6-7

“Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is.”

Openbaring 3:21

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.”

Wil je meer lezen over overwinning op de zonde?

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.