Bestaat toeval?

Bestaat toeval?

Als onze ogen open gaan voor Gods plan met ons leven dan kunnen wij elke dag “Poerimfeest” vieren.

3 min.

Waarover gaat het Joodse Poerimfeest?

Het Joodse Poerimfeest wordt gevierd in het vroege voorjaar. Poerim is afgeleid van het Hebreeuwse woord “pur” dat “lot” betekent. Met het Poerimfeest herdenken de Joden de wonderbaarlijke geschiedenis die in het Bijbelboek Esther wordt beschreven. Lees hier meer over het Poerimfeest.

Er gebeurt van alles, exact getimed en bestuurd vanuit de hemel.

Heel in het kort:  In de 5e eeuw voor Christus was het toenmalige Perzische rijk zeer machtig en uitgebreid. Esther – een Joods meisje – wordt de vrouw van de koning. Een zekere Haman – een van de belangrijkste mannen in dat Perzische rijk – heeft  zo’n haat tegen de Joden dat hij toestemming vraagt aan de koning om alle Joden in het rijk uit te laten roeien. Het lot werd geworpen om te bepalen op welke datum dit verschrikkelijke plan zal worden uitgevoerd.

Het verhaal dat dan volgt is bijna een thriller. De regie vanuit de hemel in dit verhaal – van God zelf die heel duidelijk alle draden in handen heeft – is indrukwekkend. Er gebeurt van alles, exact getimed en bestuurd vanuit de hemel. God zelf zorgt ervoor dat:

  • op het juiste moment in de juiste nacht de Perzische koning niet kan slapen;
  • de koning wil dat midden in die nacht wordt voorgelezen uit de rijkskronieken;
  • uit al die verhalen “toevallig” wordt voorgelezen hoe de Jood Mordekai een aanslag tegen de koning heeft verijdeld;
  • exact op dat moment Haman die de Joden zo haat het paleis binnenkomt;
  • enz. enz. enz.

Lees zelf dit hele verhaal maar eens van het begin tot het eind in het bijbelboek Esther.

Wat heeft het Poerimfeest ons te zeggen?

Er is een God die leeft, die vanuit de hemel alle touwtjes in handen heeft. Een God die naar gebeden luistert, die alle macht heeft en tot in het kleinste detail in alles Zijn plannen heeft. Er is niets wat “toevallig” gebeurt. Het verhaal van Esther is voor ons fantastisch aanschouwelijk onderwijs. “Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld” zei de Here Jezus om onze ogen op God, onze hemelse Vader te richten. Die God wil immers elke dag tot in de kleinste details ons leven besturen als wij Hem met heel ons hart liefhebben.

Ons “dagelijkse Poerimfeest”

Lees Romeinen 8:26-32 eens. Je zou bijna zeggen: hier wordt ons “dagelijkse Poerimfeest” beschreven. Vers 29 en 30 beschrijft hoe God mensen van te voren heeft gekend en heeft geroepen om gevormd te worden als broeders van Jezus Christus. Wie kan zelf bedenken hoe die vorming moet gebeuren en welke omstandigheden daarvoor nodig zijn? Vaak weten wij zelfs  als we bidden niet eens wat het beste voor ons is en wat we zullen bidden. In vers 26 staat dat de heilige Geest ook zelf indringend voor ons bidt tot God.

Wie kan zelf bedenken hoe die vorming moet gebeuren en welke omstandigheden daarvoor nodig zijn?

En dan staat in vers 28: “Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn”. Dan bestaat er dus geen toeval. In alle grote en kleine dingen in ons leven doet God zelf immers elke dag opnieuw alles medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. En wat is dan dat “ten goede” waar alles aan meewerkt? Ja, dat is Gods plan dat wij gelijkvormig zullen worden aan het beeld van Zijn zoon Jezus Christus, zodat Hij de eerstgeborene zal zijn onder veel broeders (en zusters).

Als onze ogen hiervoor open gaan en ons hart dit gelooft, dan kunnen wij elke dag “Poerimfeest” vieren.

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.