Zo groot is Gods macht!

Heb je er wel eens aan gedacht dat dezelfde kracht die de Rode Zee in tweeën deelde, vandaag beschikbaar is voor jou?

Zo groot is Gods macht!

Gods hand omvat de hele oceaan, en Hij schiep de aarde waar we op staan en lopen. Diezelfde kracht staat ons vandaag ter beschikking! Met deze kracht kunnen we vrij worden van de zonde die in ons woont.

Wie is God?

God is de kracht die hemel en aarde heeft geschapen. Toen Hij zei: “Er zij licht!” kwam er licht op aarde, zo schiep Hij dag en nacht. (Genesis 1) God deelde de Rode Zee in tweeën en Hij liet de muren van Jericho vallen zonder slag of stoot. (Exodus 14:21; Jozua 5:20) Zelfs de zon en de maan moesten stilstaan op Zijn woord. (Jozua 10:13)

God is oneindig groot. De profeet Jesaja doet een poging om hem te beschrijven:

“Wie mat de wateren met zijn holle hand, bepaalde de omvang der hemelen met een span, vatte met een maat het stof der aarde, woog de bergen met een waag en de heuvelen met een weegschaal?” Jesaja 40:12.

“…Hij breidt de hemel uit als een doek en spant hem uit als een tent waarin men woont.” Jesaja 40:22.

God is eeuwig

Dit is dezelfde God met wie wij een persoonlijke relatie kunnen hebben. Hij is altijd dezelfde. Hij is eeuwig.

“Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Here, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, zijn verstand is niet te doorgronden.” Jesaja 40:28-29.

Dat betekent dat dezelfde kracht, dezelfde onbeschrijfelijke macht die de zee in een ogenblik in tweeën deelde, nog steeds beschikbaar is – voor jou en mij! De meesten van ons zullen geen steden of land innemen, of strijden tegen fysieke vijanden, maar God heeft ons geroepen om tegenstand te bieden aan de zonde die in ons woont. Door Jezus gaf Hij ons de mogelijkheid om vrij te worden van de slavernij onder de zonde, over onze eigen lusten en begeerten. Al datgene dat onrust schept en onvrede.

We hebben dagelijks Gods hulp nodig, telkens wanneer we verzocht worden, om te overwinnen over de zonde die in ons op wil komen. De zonde is sterk, maar Gods kracht is altijd sterker! Door Zijn macht zullen hindernissen en muren vallen, en wat onmogelijk is wordt mogelijk! Waar we eerst telkens weer in zonde vielen, kunnen we nu door de eeuwige kracht van God staande blijven!

Verlichte ogen van het hart

Hij kan iets heel nieuws in ons scheppen, als we ons overgeven aan Zijn macht en onze eigen wil aan de kant zetten. Dat plaatst ons in de juiste positie om te veranderen. Als God toegang krijgt in ons leven, kunnen we echt nieuwe mensen worden die niet langer onder liggen voor de zonde. Wat enorm hoopgevend! Zien we dat? Paulus schrijft in Efeziërs 1:17-18:

“Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen.”

Zoals Paulus voor de Efeziërs bad dat hun hoop nog duidelijker voor hen zou worden, kunnen wij ook bidden om verlichte ogen van ons hart. We kunnen bidden om zo te zien zoals God de dingen ziet. Dan wil God opnieuw licht scheppen waar er voorheen duisternis was, en worden situaties omgekeerd. Het leven wordt heel interessant en enorm hoopvol!

Gods macht is voldoende

Het gaat erom geloof te grijpen voor Gods macht in ons persoonlijke leven. Die is sterk genoeg om ons te bevrijden van de zonde en brengt ons tot een leven naar Gods wil – dit geeft ons een hoopvolle toekomst. (Jeremia 29:11) Geloof in Gods kracht maakt dat we durven loslaten en in plaats Hem – die  alle macht heeft in hemel en op aarde – de leiding geven. Gods kracht is overweldigend groot!

“…en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.” Efeziërs 1:19.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.