Wist je dat het leven van Jezus ook jouw leven kan worden?

Gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus leidt tot leven in overvloed.

Wist je dat het leven van Jezus ook jouw leven kan worden?

Jezus is het leven

 “Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6.

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God… In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen…Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.” Johannes 1:1,4,14.

“De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.” Johannes 6:63.

“Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven.” Johannes 6:68.

Zijn geboden houden

Als we willen dat het leven dat in Jezus was ons leven wordt, dan moeten we gehoorzaam zijn aan het woord des levens. “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.” Johannes 14:15. De bedoeling van het leven dat Hij leefde en de woorden die Hij sprak, was dat die ook ons leven zouden worden. Wij behoren elke dag ons kruis op te nemen en Hem te volgen. (Lucas 9:23). Dat is wat ons tot eeuwig leven leidt.

“Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen.” Romeinen 8:29. Dit betekent dat er velen zullen zijn die Zijn geboden houden om gevormd te worden naar Zijn beeld. Het is een keuze die we maken. We kiezen om het goede te doen, en dat is hetgene wat leven en zegening geeft! (Deuteronomium 30:15,19) Om dat te doen moeten we natuurlijk wel bekend zijn met het Woord. “…moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren… behartig deze dingen, leef erin…” 1 Timoteüs 4:13,15.

Het leven van Christus in ons

“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees… Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” Galaten 5:16,25. Hier zien we de weg ten leven. Gehoorzaamheid aan Jezus leidt tot overwinning over de lusten van het vlees. “strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.” 1 Timoteüs 6:12. Om de goede strijd te kunnen strijden geeft God ons de Heilige Geest, zowel om aan te wijzen wat overwonnen moet worden, als om ons kracht te geven om dat te overwinnen.

Dan wordt het leven van Christus in ons geopenbaard. (2 Korintiërs 4:10) We worden ambassadeurs van Zijn leven; we leven zodat Hij verheerlijkt wordt, en zodat wanneer Hij geopenbaard wordt, wij rein zullen zijn zoals Hij rein is – we zullen zijn zoals Hij is! (1 Johannes 3:1-3)

Geprezen zij Jezus die naar de aarde kwam om ons te laten zien hoe we behoren te leven, zodat we leven kunnen hebben en overvloed! (Johannes 10:10) Om op deze manier te leven geeft ons een leven dat zoveel meer betekent dan alles wat we hier op aarde kunnen ervaren. We beginnen al eeuwig leven te proeven en te ervaren terwijl we nog hier zijn – de gezegende vruchten van de Geest.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.