Wat zegt de Bijbel over samenwonen?

Samenwonen is een samenlevingsvorm die algemeen geaccepteerd wordt. Wat zegt Gods Woord hierover?

Wat zegt de Bijbel over samenwonen?

De wereld is voortdurend in ontwikkeling, en veel veranderingen in de samenleving zijn noodzakelijk omdat wij mensen niet volmaakt zijn. En om dezelfde reden gaan veel van deze ‘ontwikkelingen’ in een totaal verkeerde richting.

Gods Woord daarentegen is volmaakt, en verandert nooit. Zonde blijft zonde, ook als die algemeen geaccepteerd wordt.

De Bijbel is duidelijk: samenwonen is ontucht

In de Bijbel staat duidelijk geschreven over ontucht. Uit wat Jezus zegt en Paulus schrijft kunnen we opmaken dat het huwelijk tussen een man en een vrouw de enige vorm van samenleven is die God accepteert en zegent. Elk seksueel contact buiten het huwelijk om moeten we beschouwen als ontucht.

“Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.” Hebreeën 13:4
Met andere woorden: er is niets onreins aan seksuele omgang binnen het huwelijk, maar er gaat een oordeel over hen die ontucht bedrijven buiten het huwelijk om. Dit houdt dus ook samenwonen in, dat wil zeggen dat mensen samen leven als echtgenoten, zonder getrouwd te zijn. Zulke relaties  worden hier duidelijk ontucht en echtbreuk genoemd, ook als men nog nooit eerder getrouwd is geweest.

Een ontwikkeling in ontucht en zonde

In de tijd waarin wij nu leven wordt samenwonen een samenlevingsvorm die steeds meer gewoon wordt in grote delen van de wereld. Een paar generaties geleden was deze praktijk bijna ondenkbaar. Aan het einde van de vorige eeuw hebben we echter een geestelijk verval gezien zowel bij het individu als in de kerkelijke gemeenschap over de hele wereld, waar samenwonen, homofiele relaties en natuurlijk echtscheiding en hertrouwen meer en meer geaccepteerd werd.

Wat een paar jaar geleden zonde werd genoemd, wordt vandaag de dag als liefde aangemerkt.

De ontwikkeling in de wereld gaat voortdurend verder richting ontucht en zonde. Het blijkt dat de religieuze mensen deze ontwikkeling niet kunnen stoppen. Integendeel, we zien dat naarmate de zonde zich meer en meer uitbreidt en algemeen geaccepteerd wordt, de tegenstand vermindert, ook onder degenen die zich christenen noemen en Gods Woord zouden moeten handhaven. Wat een paar jaar geleden zonde genoemd werd, wordt vandaag de dag als liefde aangemerkt. Wanneer het licht van de hemel dooft, dan kunnen de mensen met een onreine geest zich gaan nestelen in een christelijke gemeente. Zo’n gemeente wordt zonder kracht en zonder zegen en de zoekende ziel vindt er geen hulp.

Zelfzucht leidt tot vervalsing van Gods Woord

Naarmate het morele verval in de samenleving steeds meer toeneemt, moeten wij met mensen omgaan die  leven in wat Gods woord aanmerkt als ontucht, hoererij, echtscheiding, ontrouw enz. Het vraagt nogal wat van hen die Gods wil willen doen, om uit te vinden hoe Gods eeuwige wetten in de praktijk moeten worden toegepast.

Als persoonlijk christen en een discipel van Jezus behoren wij de woorden van de schrift te volgen en Gods woord niet te vervalsen voor eigen gewin. (2 Korinthiërs 2:17) Een onvervalst leven gebaseerd op een onvervalste overtuiging zal natuurlijk onrust geven in de harten van hen die Gods woord vervalsen voor eigen gewin. Daarom is er strijd, door alle tijden heen, en zal er altijd zijn, over de uitleg van Gods woord.

Ook al neemt de zonde nieuwe vormen aan en komen er daardoor nieuwe uitingen, het woord van de schrift staat vast en noemt deze goddeloosheid bij de juiste naam – ontucht.

Belijdende christenen leven naar de Bijbel

God heeft de zondaar lief en hoopt op bekering van zonden, maar gezien vanuit een eerlijk en oprecht Bijbels standpunt staat boven elke twijfel verheven dat God deze zonden haat.

Als ouders, broeders en zusters moeten we altijd vervuld zijn van Gods goedheid die tot boetvaardigheid leidt. (Romeinen 2:4) Ze moeten geen aanklacht of afwijzen merken van onze kant, maar we kunnen altijd openstaan voor de mensen die vrijgemaakt willen worden van de zonde, of ze familie van ons zijn of niet.

“Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij…” (Handelingen 15:19-20 en 28-29) Hier zien we heel duidelijk dat je niet voor God kan leven als een discipel van Christus, en tegelijk in ontucht leven.

Als God het mooiste en krachtigste beeld wil gebruiken om de relatie tussen zijn Zoon Jezus Christus en zijn gemeente te beschrijven, gebruikt hij het beeld van de trouw tussen bruidegom (Christus) en zijn reine bruid (de gemeente). (Efeziërs 5:31-32; Openbaringen 14:4, Openbaringen 19:7-8) Als belijdende christenen geloven we Gods woord. Als de Bijbel zo eenduidig erover spreekt dat het normale christenleven een leven is in gehoorzaamheid aan Gods eeuwige wetten, geloven we dit ook en leven ernaar!

Wat zegt de Bijbel?

“Gij hebt gehoord dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.” Mattheus 5:27-28

“Vliedt de hoererij. Elke andere zonde die een mens doet, gaat buiten zijn eigen lichaam om. Maar door hoererij bezondigt men zich aan zijn eigen lichaam.” 1 Korintiërs 6:18

“… het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn, maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.” 1 Korinthiërs 7:1-2

Maar tot de ongehuwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, indien zij blijven, zoals ik. Indien zij zich echter niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.” 1 Korinthiërs 7:8-9

“Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine… erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en God.”Efeziërs 5:5

“Want dit wil God: uw heiliging, dat gij u onthoudt van de hoererij, dat ieder uwer in heiliging en eerbaarheid zijn vat wete te verwerven, niet in hartstochtelijke begeerlijkheid, zoals ook de heidenen, die van God niet weten.” 1 Thessalonicenzen 4: 3-4

“Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.” Hebreeën 13:4

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.