Homoseksualiteit - wat zegt de Bijbel erover?

Homoseksualiteit - wat zegt de Bijbel erover?

In de Bijbel geeft God ons veel beloften, maar ook voorwaarden voor een goed en gelukkig leven. Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?

6 min. ·

De menselijke seksualiteit is complex. Het beïnvloedt ons fysiek, mentaal en emotioneel. Na de zondeval gaf God ons geestelijke wetten om ervoor te zorgen dat seksualiteit de zegen kon blijven zoals Hij het bedoeld had. 

"En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar… Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn." Genesis 1:27-28 en Genesis 2:24. 

Deze relatie - tussen een man en een vrouw binnen een levenslang, trouw huwelijk - wordt in de hele Bijbel steeds weer herhaald en is de enige seksuele relatie die door God wordt bekrachtigd en gezegend. 

Na de zondeval werden de zuivere seksuele instincten van de mensen echter bedorven door de zonde, en plotseling schaamden ze zich voor hun naaktheid. (Genesis 3:7,10-11.) Er werden onreine begeerten gewekt, die hun nakomelingen door alle generaties heen zouden blijven plagen. 

Begeerten en seksuele immoraliteit 

Onze seksuele drang is geen zonde. Maar seksuele verlangens buiten het huwelijk tussen een man en een vrouw zijn wat de Bijbel "begeerten" noemt, en toegeven daaraan is een zonde. Dit omvat bijvoorbeeld seks voor het huwelijk, buitenechtelijke seks, toegeven aan onreine seksuele gedachten en het praktiseren van homoseksualiteit. Dit wordt beschreven in zowel het Oude als het Nieuwe Verbond. Sommige van deze verzen staan aan het eind van dit artikel vermeld. 

God is de hoogste autoriteit 

Onze persoonlijkheden, neigingen, reacties, oriëntaties, standpunten, meningen enzovoorts zijn complex. Sommige daarvan liggen in onze geaardheid en zijn genetisch bepaald, terwijl andere beïnvloed worden door onze omgeving, omstandigheden, opleiding, opvoeding en andere factoren. 

Samenlevingen, culturen en normen veranderen en ontwikkelen zich voortdurend, maar God en Zijn Woord en de Geest in het Woord blijven onveranderd. Toen God specifiek homoseksuele handelingen en andere seksuele immoraliteit verbood, was dat niet omdat Hij onverlicht, naïef of onverdraagzaam was. De wet werd gegeven omdat mensen waren afgedwaald van Zijn oorspronkelijke doel en zegening. Wat toen naar Gods maatstaven immoreel was, is vandaag de dag niet moreel geworden, alleen maar omdat de meerderheid het tolereert en accepteert. 

We hebben in deze tijd het voorrecht dat de mensenrechten en vrijheden in het middelpunt van de belangstelling staan, waarbij onderdrukking, misbruik en onrechtvaardigheid worden tegengegaan. Ieder mens heeft het recht om zijn eigen geloof, levensvisie en levenswijze te kiezen en dat moet worden gerespecteerd. Als we echter als gelovige christenen willen leven, kan Gods Woord niet worden genegeerd. De Bijbel geeft ons vele beloften, maar ook voorwaarden voor een goed en gelukkig leven. God is onze Schepper, en het is alleen Zijn wil, zoals die in de Bijbel wordt uitgedrukt, die onveranderlijk en volmaakt is in tijd en eeuwigheid. 

God zal niet meer verzoekingen toestaan dan waartoe je in staat bent 

Alle mensen ontmoeten beproevingen en moeilijkheden in het leven, zowel in hun fysieke omstandigheden als in hun geestelijk leven. Het niet leven volgens iemands (aangeboren) homoseksuele geaardheid kan een groot offer vergen. Maar God zegent hen die volledig voor Hem leven. Niemand die werkelijk alles heeft opgegeven om God te dienen zal er spijt van krijgen. Hij wil alleen het beste voor ons.

‘Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan.’ (1 Korintiërs 10:13.) 

Hoewel Gods Woord radicaal kan overkomen, houdt God ook van elke zondaar, ongeacht wie ze zijn, wat hun achtergrond is of wat ze hebben gedaan. (Romeinen 6:23.) Hij houdt meer van ieder van ons dan we kunnen bevatten. Hij heeft zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden, die de prijs voor onze zonden heeft betaald en ons een uitweg heeft gewezen. 

‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.  Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Mattheüs 11:28-30.) 

‘Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.’ (Romeinen 6:22.) De strijd mag dan moeilijk zijn, maar het is niet te vergelijken met het eeuwige, glorieuze leven dat God zal geven aan hen wiens namen in het Boek des Levens zijn geschreven - zij die overwonnen hebben. (Romeinen 8:18 en Openbaring 3:5.) Er is geen zonde waarvoor Jezus niet is gestorven; er is geen verzoeking waarvoor God ons geen kracht kan geven om te overwinnen. Hij heeft een hand uitgestoken - hou deze vast! 

Bijbelverzen over seksuele immoraliteit 

"U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel." Leviticus 18:22. 

"Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God." 1 Korintiërs 6:9-11. 

"U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft." Mattheus 5:27-28. 

"Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam." 1 Korintiërs 6:18. 

"Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen." Hebreeën 13:4.

"Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten (letterlijk: gevoelens van oneer) want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf." Romeinen 1:20-32.


Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.