Over onsContact
Laden

Wat zegt de Bijbel over de grote verdrukking?

Een verzameling van gebeurtenissen in de eindtijd, bekend als ‘de grote verdrukking’.

13 min. ·

In de Bijbel lezen we over ‘de grote verdrukking’, een tijd met moeilijkheden en problemen zoals de aarde nog nooit eerder heeft meegemaakt, die leidt tot het duizendjarig vrederijk.

Deze verschrikkelijke periode is aan het einde der tijden. De satan weet dat zijn tijd kort is en doet wat hij kan om Gods volk te vervolgen en zoveel   mogelijk mensen te misleiden. Zijn dienaar, de antichrist, stelt voor om God geheel te verlaten, maar God heeft nog steeds alle macht en de tijd voor Gods oordeel is gekomen. Maar zelfs in deze verschikkelijke tijd geeft God de mensen opnieuw genade  om zich te bekeren en behouden te worden.

Het begrip ‘de grote verdrukking’ kan verwarring scheppen omdat het niet altijd duidelijk is aan  welke gebeurtenissen wordt gerefereerd. In dit artikel behandelen we de gehele periode van verdrukking vanaf het begin van het einde der tijden tot het Duizendjarig rijk.

Door de gebeurtenissen die beschreven staan in de hoofdstukken 3 t/m 19 van Openbaringen kunnen we zien dat ‘de grote verdrukking’ uit drie fases bestaat.

De eerste fase wordt gekenmerkt door het breken van de zeven zegels in de hemel wat resulteert in de opname van de bruid van Christus naar de hemelen dat het beest de hoer van zijn rug afwerpt.

De tweede fase wordt gemarkeerd door het blazen op de zeven bazuinen in de hemel. In deze periode is het beest in met de ‘tweedelingen’, dieniet bij de opname waren maar er nu voor kiezen om God te dienen. Deze fase eindigt in de opname van de ‘tweedelingen’ naar de hemel en de satan wordt vanuit de hemel op de aarde geworpen.

In de derde fase wordt Gods wraak over de satan, het beest, de antichrist en hun volgelingen uitgegoten. Dat wordt gemarkeerd doordat de zeven schalen van wraak worden leeggegoten over de aarde. Daarna komen Jezus en zijn discipelen naar de aarde als teken van het einde van de grote verdrukking en het begin van het duizendjarig rijk, duizend jaar van vrede.

De hoer, het beest en de antichrist

Tijdens ‘de grote verdrukking’zijn er drie geestesmachten die satan dienen en strijden tegen de dienaren van God. Deze drie zijn de hoer, het beest en de antichrist. Deze drie geestesmachten zijn reeds in onze tijd werkzaam.

De hoer, ook wel Babylon genoemd, gebruikt religie en is de geest van vals Christendom en de valse leer welke in de gehele wereld wordt verkondigd. Het is een ‘commercialisering’ van het Christendom. De hoer mengt Gods woord met de geest van deze wereld en geeft de mensen wat ze willen. Ze wordt ‘de hoer’ genoemd omdat ze twee heren probeert te behagen.

In Openbaringen 13 staat geschreven over het ‘beest’, een confederatie van wereldleiders en naties die God bespotten. Deze geest gebruikt aardse machten om zijn doel te bereiken. Het beest voert oorlog tegen de heiligen en zal hen overwinnen tijdens de tweede fase van de grote verdrukking. (Openbaringen 13:7) We zien reeds het begin van deze onwikkeling in de huidige regeringen van deze wereld, ze keren zich af van Gods wetten en bespotten het Christendom, door hun handelen of direct met woorden. Het wordt steeds minder geaccepteerd om een Christen te zijn die leeft naar Gods wetten. Na de opname neemt het beest de macht volledig over en hij zal het Christendom openlijk veroordelen en alle navolgers van God vervolgen.

Vlak nadat het beest is opgestaan zal een ander beest de macht grijpen. In Openbaringen 13:11 wordt dit beest vergeleken met zowel een lam als een draak. Dit tweede beest is de antichrist. Het doel van de antichrist is om zovelen als mogelijk te laten buigen voor het eerste beest, wie dat weigeren, die worden vermoord. De antichrist is een man, maar de geest van het beest en de antichrist is al sinds de dagen van de apostelen tot op de huidige dag werkzaam in deze wereld. (1 Johannes 4:3) Zij ontwikkelen hun krachten steeds meer maar kunnen niet tot hun ware sterkte komen voordat de opname is geweest. (2 thessalonicenzen 2:1-11)

(Lees hier meer over de Antichrist)

De zeven zegels

In Openbaringen 5 lezen we over een boekrol welke verzegeld is met zeven zegels. Zodra Christus deze zegels opent begint de grote verdrukking. Elk zegel verwijst naar een specifieke gebeurtenis tijdens de grote verdrukking.

In Openbaringen 6:1-8 lezen we dat zodra de eerste vier zegels verbroken worden, er vier paarden met ruiters over de aarde trekken die overwinnen en oorlog, plagen en dood verspreiden. Dit komt nagenoeg overeen met wat Jezus zelf zegt in Matheus 24:6-8. Nadat deze geestesmachten zijn losgelaten wordt het vijfde zegel verbroken en veel christenen worden vermoord en ondergaan een martelaarsdood op grond van hun geloof.

Het is duidelijk dat de omstandigheden op de wereld zullen dalen tot een dieptepunt. Mensen zullen worden geregeerd door haat en trots. Christenen worden vervolgd en gedood vanwege hun geloof, de wetteloosheid zal overvloedig worden, en valse Christussen (Messiassen) en valse profeten zullen opstaan. (Mattheüs 24: 10-28)

Het zesde zegel dat verbroken wordt, zal de aankomst van aardbevingen en kosmische storingen aankondigen. De zon en de sterren zullen donker worden en de maan zal als bloed worden. (Openbaring 6: 12-17 en Mattheüs 24:29)

Nadat dit gebeurt, vertelt Matteüs 24:30 ons dat de Zoon van de mensen in de hemel zal verschijnen en alle stammen van de aarde zullen treuren. Jezus zal op de wolken komen om zijn bruid te halen. Dit staat bekend als de opname, maar Jezus komt niet daadwerkelijk terug naar de aarde, dus dit is niet de wederkomst van Jezus, die later plaatsvindt nadat Gods toorn over de aarde is uitgestort.

Wanneer de bruid is opgenomen, zal ook de hoer van de rug van het beest worden gegooid. (Openbaring 17:16) Het beest wil niet meer luisteren naar een vorm van christendom. Zelfs niet naar een vals christendom, of enige vorm van religie.

(Lees hier meer over de opname)

Het zevende en laatste zegel zal dan worden verbroken. In Openbaring 8: 2 lezen we dat zeven engelen zeven trompetten krijgen en in vers 6 treffen ze voorbereidingen om erop te blazen.

Dit is het einde van de ‘grote verdrukking', zoals omschreven door Jezus in Mattheus, die tot de opname leidt. Echter, de profetieën in het boek Openbaring vertellen over meer gebeurtenissen die zullen plaatsvinden na de opname, die een significante escalatie van de "grote verdrukking" laten zien.

De zeven trompetten

De zeven engelen die bij het breken van het zevende zegel in Openbaring 8: 6 werden genoemd, werden zeven trompetten gegeven. Elke geblazen trompet brengt een nieuwe golf van rampen naar de aarde. Deze volgende fase van de eindtijd is Gods oordeel over aarde, maar Gods toorn is nog steeds gemengd met genade, zodat degenen die niet zijn opgenomen, zich nog steeds tot God kunnen keren en genade krijgen. Deze zullen niet geteld worden bij de eerstelingen, de bruid van Christus, maar zullen de gelegenheid hebben om zich te bekeren en martelaren te worden voor hun geloof. Dit zijn de "tweedelingen" van Gods oogst.

Aangezien de bruid is opgenomen, is er niets meer wat het beest en de antichrist weerhoudt van het nemen van de volledige macht. De geest van de antichrist, die sinds de dagen van de apostelen aanwezig is (1 Joh. 4: 3), zal uiteindelijk een fysieke vorm aannemen en de man, de antichrist, de wetteloze, zal over de hele aarde heersen en zal hen vervolgen die zijn achtergebleven maar nog steeds God willen dienen. (2 Thessalonicenzen 2: 1-12)

Hij zal proberen iedereen te dwingen om het teken van het beest aan te nemen (Openbaring 13: 16-17), dat aantoont dat de drager God heeft verworpen en het beest aanbidt. Zonder dit merk kan niemand kopen of verkopen.

De eerste vier trompetten kondigen de vernietiging van een derde van de bomen en het hele gras, een derde van de zee, een derde van de zeeschepselen en een derde van alle schepen aan. Een derde van het zoete water op de aarde wordt giftig en bitter en een derde van de zon, sterren en de maan wordt verduisterd. (Openbaring 8: 7-13)

De vijfde trompet ontketent helse sprinkhanen uit de bodemloze put om de mensheid te plagen. (Openbaring 9: 1-12) Zij worden geleid door de "engel van de bodemloze put", genaamd Abaddon of Apollyon. (Openbaring 9:11)

Bij het geluid van de zesde trompet worden vier engelen vrijgegeven om over de aarde te gaan en een derde van de mensheid te vermoorden door vuur, rook en zwavel. Dit is de laatste kans van God dat de mensheid in de hemel komt voordat hij zijn toorn en oordeel over de aarde doet ontbranden. Helaas is er geschreven dat de rest van de mensheid nog steeds geen boete doet voor hun zonden – wat betekent dat ze nog een kans hadden om dat te doen! (Openbaring 9: 13-21) God stuurt ook twee getuigen naar de aarde voor profetie. Zij zullen gedood worden voor hun getuigenis en dan  opstaan  door God en opgenomen worden ten  hemel. (Openbaring 11: 1-14)

De zevende trompet klinkt daarna, en luide stemmen in de hemel roepen: " Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden!" (Openbaring 11:15) Het is nu duidelijk dat iedereen die Jezus heeft aangenomen als hun Heer en Verlosser, in de hemel zal zijn. Dit omvat de bruid van Christus, de martelaren en de helden van het Oude Testament. Al Gods verschillende dienaren zullen nu van de aarde af zijn en in de hemel verzameld zijn.

Het volgende hoofdstuk in Openbaring beschrijft een oorlog in de hemel. De engel Michael en zijn engelen werpen de Satan en zijn engelen uit de hemel voor altijd neer op de aarde. (Openbaring 12: 7-9)

De zeven schalen der gramschap

Nu, dat God al Zijn dienaren uit de aarde heeft verzameld en hen in de hemel heeft geplaatst, is er geen plaats meer voor satan en zijn boze dienaren. Zij worden naar de aarde verbannen met alle zondaars die keer op keer weigerden zich te bekeren. Nu is God gereed om Zijn gramschap en oordeel over de aarde uit te gieten, tegen het beest en al diegenen die het beest hebben aanbeden.

Zeven engelen krijgen zeven schalen van gramschap, die elk een plaag op de aarde ontketenen. De eerste schaal geeft een boos en kwaadaardig gezwel aan iedereen die het teken van het beest heeft. (Openbaring 16: 2) De tweede en derde schaal veranderen de zeeën en de wateren in bloed. (Openbaring 16: 3-4) De vierde kom geeft de macht aan de zon om mensen te verzengen met vuur (Openbaring 16: 8-9) en de vijfde kom vult de wereld met duisternis en pijn. (Openbaring 16:10). Het staat in Openbaring 16:11 dat ze zich niet bekeerd hebben van hun daden.

Het leeggieten van de zesde schaal laat de rivier de Eufraat opdrogen om de weg voor legers uit het oosten te bereiden. Het beest en de antichrist beginnen hun legers te verzamelen op de plaats in Israël, genaamdHarmagedon, ter voorbereiding op de oorlog met God en zijn volk, de Joden in Israël. (Openbaring 16: 12-16, Ezekiel 38 en 39) Zij zullen tegen Israël strijden en ze lijken te winnen. (Micah 4:11) Jeruzalem en de Joden zijn onder grote druk, omdat het er op lijkt dat de antichrist en zijn legers overwinnen.

Dan is de maat vol en het is tijd om de zevende en laatste schaal te legen, die de conclusie van de grote verdrukking aangeeft. Een luide stem schreeuwt uit de hemel: "Het is geschied." (Openbaring 16:17) Er volgt een aardbeving die machtiger is dan elke aardbeving die eerder heeft plaatsgevonden , steden vallen en eilanden en bergen verdwijnen. Grote hagel valt op de mensheid en mensen lasteren God. (Openbaring 16: 17-21)

Nu is Gods gramschap over de aarde uitgegoten. Dit is het moment dat Christus uit de hemel komt, op een wit paard, met de legers van de hemel achter Hem. De legers van het beest en de antichrist kunnen niet voor Hem standhouden. Ze worden voor eens en altijd verslagen en Hij bevrijdt de Joden die in grote nood waren. Dan zullen hun ogen worden geopend en zij zullen beseffen dat de beloofde Messias Jezus Christus is, die zij gekruisigd hebben, en zij zullen zich bekeren. (Openbaring 19: 11-21, Zechariah 12: 8-11) De antichrist en het beest worden voor eeuwig in de zee  van vuur geworpen en satan is duizend jaar gebonden. (Openbaring 20: 1-3) Zo begint het millennium, het duizendjarig vrederijk.

Gods genade

We zien dat God in elke fase van de eindtijd nieuwe kansen biedt voor mensen om zich te bekeren en tot Hem te komen. Maar de glorie en de beloning die gegeven wordt, zullen sterk verschillen. Hoe dom en trots zou het zijn om de genade van God te negeren wanneer het gegeven is, en dan te moeten lijden in de ‘grote verdrukking’ om te proberen om de laatste seconden voor het einde je de hemel in te wringen.

"Maar als medewerkers (Gods) vermanen wij u ook de genade Gods niet tevergeefs te ontvangen, want Hij zegt: ten tijde des welbehagens heb Ik u verhoord en ten dage des heils ben Ik u te hulp gekomen; zie, nú is het de tijd des welbehagens zie, nú is het de dag des heils." 2 Korintiërs 6: 1-2.

God heeft ons nu deze tijd van genade gegeven, zodat we de bruid van Christus kunnen toebehoren – de eerstgeborenen, en degenen die de grootste beloning in de hemel zullen ontvangen! Denk eraan: niet alleen wordt de bruid gespaard van de verschrikkelijke gebeurtenissen wanneer God's schalen van toorn uitgegoten worden, maar ze krijgt ook de grootste beloning in de hemel! Een eeuwigheid aan de zijde van Jezus Christus, haar Heer en Verlosser! Reageer jij op Gods roep in je hart? Bereidt u zich voor om de bruid van Jezus te zijn? Gebruik jij je tijd, of is de genade van God tevergeefs? Nu is het de tijd van genade. Nu is het de tijd waarop God u kan helpen!

 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Exclusieve inhoud
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.