Wat zegt de Bijbel over de bruid en de bruiloft van het Lam?

De bruiloft van het Lam is een van de grootste gebeurtenissen in de Bijbel. Maar wie is de bruid van Jezus?

Wat zegt de Bijbel over de bruid en de bruiloft van het Lam?

De bruiloft van het Lam is een van de grootste gebeurtenissen in de Bijbel. Maar wie is de bruid van Jezus?

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.” Openbaring 19:7.

Wie zal de bruid van Jezus zijn?

De bruid is de gemeente van Christus.

De gemeente bestaat uit alle mensen die op weg zijn om helemaal vrij te worden van alle zonde, zoals Jezus is. Zij zijn begonnen op de weg die hen zal leiden naar goddelijke natuur. (2 Petrus 1: 4) De een kan verder op de weg zijn gekomen dan de ander. Sommigen zijn misschien net begonnen op die weg. Maar iedereen die deze weg volgt is een lid van Christus’ lichaam. Zij bereiden zich voor om de bruid van Christus te zijn. Ze maken zich gereed.

Zij hebben Jezus lief. Zij volgen Hem na. Ze hebben een enorm verlangen om samen te zijn met hun Heer en Meester. Ze hebben zich voorgenomen om Jezus te dienen met hun hele hart, hun hele ziel en hun hele wezen. Zij worden door Jezus gereinigd; ze zullen een heerlijke gemeente zijn zonder vlek of rimpel. Ze zijn dus heilig (Efeze 5:25-27).

Een bruid is te vergelijken met haar bruidegom. Daarom staat er in 1 Petrus 1:15 dit: “Maar gelijk Hij die u geroepen heeft, heilig is, wordt zo ook gijzelf heilig in al uw wandel.” De bruid van Christus zijn de mensen die zullen schijnen met een helderheid, reinheid en heiligheid, precies zoals Hij die hen riep heilig is.

“En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.” Openbaring 19:8

De bruid van Christus maakt zich voor Hem gereed. Iedere seconde op deze aarde gebruikt ze om zich gereed te maken voor haar bruidegom. Haar fijne linnen wordt haar niet tijdens het bruiloftsfeest gegeven, maar het is iets wat ze zelf heeft gemaakt door in rechtvaardigheid te wandelen terwijl ze hier op aarde was.

“Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.” Mattheus 22:14.

De bruid is de gemeente, maar lang niet iedereen hoort bij deze groep. Er worden veel uitnodigingen verstuurd, maar weinigen kiezen om deze te beantwoorden.

Maak u gereed

Goed verstaan is de bruid niet een elitegroep van speciale christenen waar maar weinigen deel van mogen uitmaken. De bruid zal maar een kleine groep zijn, maar dit is niet omdat er maar een paar uitnodigingen zijn verstuurd. Het is omdat weinig mensen ervoor kiezen om gehoor te geven aan de uitnodiging. Om deel uit te maken van de bruid moet je de roeping beantwoorden, en Jezus gaan volgen op de weg die Hij zelf is gegaan.

Deze tijd op aarde is een verlovingstijd voor Jezus en zijn bruid. Ze hebben een intense liefde tot elkaar en verlangen ernaar om verenigd te worden. De bruid wil graag dicht bij Jezus zijn, haar hemelse bruidegom. Ze wil absoluut alles doen, ze wil alles wel betalen om Hem waardig te zijn en samen met Hem te zijn.

Jezus zal zijn bruid ophalen zodra zij gereed is. De tijd is kort, maar het is nog steeds genadetijd voor de bruid om zich voor te bereiden, en het is nog steeds mogelijk om te reageren op de roeping. (Lees hier meer over de opname)

Reageren op de roeping om tot de bruid te behoren is de eerste stap. Het is zo eenvoudig als het is om te besluiten: “Ik wil God dienen met mijn hele hart”. De weg waar je hierna op moet gaan is beschreven in Kolossenzen 3:1-17. De gezindheid van de bruid is gericht op dat wat boven is. De bruid is geduldig, ootmoedig, lankmoedig, en doet alles in de naam van de Here Jezus. Het enige wat zij wenst is om de dag van zijn terugkomst te bespoedigen. (2 Petrus 3:12)

De bruid is zo verliefd dat zij elke prijs wil betalen om alle zonde af te leggen, alles wat niet past bij Christus. Ze wijst al zulke gedachten af en doodt ze. (Kolossenzen 3:5). Op deze manier kan het leven van Christus in haar gezien worden. Op deze manier wordt ze een hulp die Hem gelijk is. Met heel haar wezen verlangt ze ernaar om samen met Christus te zijn, en ze weet dat de manier om dat te doen is dat ze wordt zoals Hij. Door gereinigd te worden zoals Hij rein is, en door herschapen te worden tot goddelijke natuur zoals Hij heeft. (1 Johannes 3:2-3)

Niets minder dan volmaaktheid wordt geaccepteerd. Iedere gedachte die niet welbehaaglijk is voor Christus wordt onmiddellijk gedood! Zonde is geen optie voor haar! Zij wil samen zijn met haar bruidegom. Zo wordt ze heilig zoals Hij heilig is. Dit zijn de rechtvaardige daden die beschreven worden in Openbaring 19:8.

De bruiloft van het Lam

Als de bruid eindelijk gereed is om de bruidegom te ontmoeten, zal Jezus terugkomen om zijn geliefde op te halen. Na zoveel jaar met beproevingen worden ze eindelijk verenigd! De hele hemel zal zich verheugen en deze gebeurtenis vieren en het zal een enorm bruiloftsfeest worden! (Openbaring 19:7-8)

Nu kan de bruid bij haar bruidegom zijn. De lange nacht is voorbij. Nu is zij volmaakt. Ze is volkomen verenigd met Jezus’ wil, in doel en natuur. Nooit, in alle eeuwigheid zullen zij gescheiden worden (1 Thessalonicenzen 4:17).

Ze staan daar in de hemel; een schare van krijgers en helden gekleed in blinkend witte klederen. Een leger dat de prijs heeft betaald en alles gaf om gereinigd en herschapen te worden naar het beeld van Christus. Zij schijnen helderder dan de zon; ze schijnen met een reinheid zoals Christus zelf. Ze zijn heilig. Ze zijn van Hem.

De helden uit het Oude Testament en de martelaren van de grote verdrukking zijn onder andere ook dienaren van God,  en zij zijn één met Christus. Maar de bruid van Christus heeft een heel speciale roeping. Zij zit naast Hem, zij is Hem gelijk. Ze heeft hetzelfde lijden doorgemaakt op aarde als Hij, en nu heeft zij haar loon gekregen. Het is een loon wat veel groter is dan alles wat maar aan iemand in de hemel of op aarde gegeven is. Zij is geplaatst boven de engelen, boven de cherubs, boven alles wat God geschapen heeft, om een wederhelft en hulp voor Gods eigen Zoon te zijn.

De taak van de bruid in de eeuwigheid zal altijd naast de bruidegom zijn. “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.” Openbaring 22:17

Zij zit daar naast Christus; zij droogt de tranen en wist verdriet uit.

Er is geen groter loon dan dit. En we kunnen onze tijd op aarde niet beter gebruiken dan door ons voor te bereiden op de dag dat Hij komt, met innige verwachting. Door Jezus Christus zo intens lief te hebben dat het leven wat we hier op aarde leven waardig is voor de bruid met wie Hij wil trouwen.

Download gratis e-book

De Bruid en de Hoer en de laatste tijden

Een zeer duidelijke interpretatie van de profetieën die beschreven staan in de openbaringen van Johannes. Dit boekje is kort na het einde van de tweede wereldoorlog geschreven en is in de tijd waarin we nu leven nog relevanter. Het legt de focus op het belang van een godvruchtig leven te leven tot Jezus terugkomst.