Wat is het verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Wat is eigenlijk het verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Wat is het verschil tussen verzocht worden en zondigen?

In ons leven als christen kunnen we als we worden verzocht, het zo aanvoelen dat we dan onrein zijn en in gedachten hebben gezondigd. Maar dat is niet zo! Verzocht worden is geen zonde, maar een beproeving van ons geloof, en door het evangelie kunnen we in verzoeking standhouden zonder ook maar een keer te zondigen.

Geneigdheid tot zonde – zonde in het vlees

De zonde is de wereld binnengekomen door een daad van ongehoorzaamheid van de eerste mensen, Adam en Eva. Al hun nakomelingen hebben de zonde in het vlees geërfd – geen schuld, maar de geneigdheid of begeerte om liever de eigen wil te volgen dan de wil van God. De Bijbel gebruikt verschillende woorden voor die geneigdheid: zonde in het vlees, het lichaam der zonde, de wet der zonde, hartstochten en begeerten enz. In Romeinen 7:18 schrijft Paulus: “Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.” Hier beschrijft hij die geneigdheid tot zondigen, die wij allemaal hebben geërfd.

Verzoeking en zonde

Jakobus schrijft heel duidelijk over verzoeking en zonde: “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is brengt zij de dood voort.” Jakobus 1:13-15.

Hieraan kunnen we zien dat verzocht worden op zich niet hetzelfde is als zonde doen. Zondigen is het gevolg van bevruchting: dat mijn gezindheid het eens is met de begeerte die in mijn vlees of menselijke natuur woont. Dus zondigen houdt in dat je ervoor kiest iets zondigs te doen; je kunt geen zonde doen zonder dat je het ermee eens bent.

Niemand hoeft te zondigen!

In feite leert Jakobus ons dat verzocht worden betekent dat ons geloof wordt beproefd, en dat wie volhardt om niet te zondigen “de kroon des levens ontvangt” (1:12). En zo schrijft Petrus ook dat verzoekingen een reden tot vreugde zijn, omdat de echtheid van ons geloof dan wordt getest, met als resultaat de zaligheid of verlossing van onze ziel. De boodschap van het evangelie is dat je, al word je verzocht, niet hoeft te zondigen, maar dat je integendeel Jezus in zijn voetsporen kunt volgen en in verzoeking kunt overwinnen. Het loon van de zonde is de dood, maar wie overwint zal eeuwig leven verkrijgen!

Lees meer over overwinning op de zonde.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.