Wat heb je aan zelfmedelijden?

Als jong meisje werd er bij Page kanker gediagnostiseerd, met als gevolg het verlies van haar been…

Wat heb je aan zelfmedelijden?

Toen Page negen jaar was werd er botkanker gediagnostiseerd, Osteosarcoom, en de tumor die in haar linkerknie was begonnen was al zo ver uitgezaaid dat alleen een amputatie haar nog kon redden. Nu, 15 kanker vrije jaren later, vertelt Page over het opgroeien met een beenprothese.

Ik had een vrij gemakkelijk karakter, dus toen mijn ouders mij als negenjarige vertelden dat mijn been geamputeerd moest worden, had dat eigenlijk niet zo’n grote impact op mij. Dat klinkt misschien raar, maar ik geloof dat het Gods genade was dat ik zoveel vertrouwen had in Hem en mijn ouders. Maar toen ik ouder werd realiseerde ik me steeds beter welk effect het op mijn leven had, en ik moest vechten om dit vertrouwen te behouden, op diverse manieren.

Zelfbeeld en zelfmedelijden

Ik herinner mij dat ik als tiener foto’s zag van mijzelf samen met mijn vrienden, en dat ik dacht: “Mijn been valt hier wel erg op in deze foto, het ziet er niet uit.” Of bij het voetballen, dat ik dacht: “Als ik geen beenprothese had, kon ik echt een goede speler zijn.”

Maar God gaf mij het heldere licht dat deze gedachten alleen maar zelfmedelijden waren. En zelfmedelijden is de vijand! Het komt als een enkele gedachte, en als je je niet direct verdedigt, terugvecht en weigert om eraan toe te geven, dan kan het uitgroeien tot een dicht struikgewas vol duisternis waarvan de uitweg moeilijk is te vinden.

Zelfmedelijden zorgt ervoor dat je helemaal word opgeslokt in wat jij wilt en nodig hebt en hoe anderen jou zouden moeten behandelen. Het leidt tot het stellen van eisen aan anderen en je wordt vol ondankbaarheid en bitterheid. Voor een christen is het eenvoudig om te begrijpen dat deze gedachtegang niets met Gods gedachten te maken hebben. “Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.” 2 Timotheüs 1:7.

Ik moet eerst inzien dat zelfmedelijden een vijand is. Als ik het beschouw als iets dat tegen Gods wil ingaat, dan kan ik ervoor kiezen om het te haten met een volkomen haat (Psalm 139:21-22). Dan kan ik de wapenrusting Gods aandoen en het volkomen vernietigen (Deuteronomium 28:7). Het helpt om voor ogen te houden dat toegeven aan zelfmedelijden leidt tot verdriet, leegheid en hulpeloosheid; het heeft zelfs miljoenen levens vernield. Waarom zou je jezelf hieraan overgeven?

Volledig vertrouwen op God

Ik heb vaak te maken met onderhoud en reparaties van mijn prothese. Het kan gebeuren dat de metalen scharnier plotseling breekt en dan voelt het alsof ik mijn leven op pauze moet zetten om terug te gaan naar de prothesemaker, zodat alles weer in orde kan worden gemaakt. Deze situaties kunnen een hoop angst en zorgen met zich meebrengen. Wat als ze het niet zo snel kunnen maken als ik graag zou zien? Moet ik mij afmelden op het werk? Wat als dit gebeurt, of wat als dat gebeurt?

Net als met zelfmedelijden, moet ik deze angst herkennen als een vijand. Deze vijand is een gebrek aan geloof en vertrouwen in God. Jezus zegt: “Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.” Matheus 6:32-33. Als ik in dit vers geloof en kies om het te gehoorzamen in eenvoudige trouw, dan vind ik rust in God. God wil dat ik Hem volkomen vertrouw en alle twijfel overwin.

Jacobus schrijft: “… hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen.” Jacobus 1:6-8. Jezus zegt ook meerdere keren: “het geschiedde naar uw geloof.” (Matheus 9:29, Matheus 15:28)

Een eeuwig voordeel

Mijn specifieke situaties zijn precies voor mij uitgekozen. Als ik een stap naar achteren doe en het grote geheel beschouw, dan realiseer ik me dat het precies zo is als Paulus het beschrijft aan de Korintiërs: “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.” 2 Korintiërs 4:17-18. Het gaat niet om de uiterlijke situaties die ik heb terwijl ik hier op aarde ben, het gaat erom dat ik de dingen vind die God niet behagen (de vijanden zoals zelfmedelijden en angst) en dat ik deze overwin.

In de eeuwigheid zijn mijn aardse omstandigheden verdwenen, maar wat blijft is wat ik daardoor verkregen heb. Als ik vecht tegen de zonde komen de deugden van Christus in mijn leven tot een steeds grotere volheid. Bijvoorbeeld onzelfzuchtigheid, vrijgevigheid en volmaakte liefde zullen steeds meer in mijn leven komen, naarmate de zelfmedelijden wordt gedood. Volkomen geloof en vertrouwen in God zullen komen als ik vecht tegen angst en twijfel. Dat is wat in alle eeuwigheid blijft – liefde, blijdschap, rust, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, mildheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22-23). Ik ben geroepen om een volheid van al deze dingen in mijn leven hebben (Efeziërs 3:19).

Iedereen heeft op maat gemaakte situaties die voor hem of haar perfect zijn. Misschien heb je niet precies dezelfde omstandigheden als waarmee ik te maken heb, maar heb je over je eigen omstandigheden nagedacht? Kun jij zien dat jouw situaties meewerken aan jouw eeuwige heerlijkheid? Geloof je dat echt? Als dat zo is, dan is er geen reden om zelfmedelijden, twijfel, zorgen of moedeloosheid in jouw leven toe te laten!

Download gratis e-book

Christen zijn, wat is dat?

Christen zijn is een veel dieper leven dan alleen te vragen of Jezus in je hart komt en te geloven in vergeving van zonden. Het is een leven in ontwikkeling en groei in de dingen die van Christus iszijn Dit boekje presenteert op een heldere en eenvoudige wijze de fundamenten van een leven als christen.