Over onsContact
Laden

Wat gaat er gebeuren in de eindtijd?

Een samenvatting van de gebeurtenissen die in de eindtijd zullen plaatsvinden.

8 min. ·

Er is in de Bijbel veel geschreven over de eindtijd. Het kan verwarrend zijn als je probeert om het allemaal te volgen. Hier hebben we verwijzingen uit de hele Bijbel op een rij gezet om je een beter beeld te geven van de gebeurtenissen die plaats zullen vinden in de eindtijd.

De zeven zegels verbroken

“En ik zag in de rechterhand van Hem, die op de troon zat, een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels.” Openbaring 5:1. Elk zegel dat geopend wordt betekent toename van oorlog, honger, natuurrampen enz. op aarde. Een volledig verslag over de zeven zegels kan je lezen in Openbaring 6-8.

De verbreking van de zegels is de eerste fase van de grote verdrukking, een tijd met onrust en nood, kenmerkend voor de eindtijd.

(Lees hier meer over de grote verdrukking)

De opname van de bruid

De gebeurtenis dat Jezus zijn bruid naar huis haalt wordt de opname genoemd. We weten niet precies wanneer de opname zal plaatsvinden. Alleen God weet dat. (Mattheus 24:36). In deze verzen in 1 Thessalonicenzen wordt een duidelijke beschrijving gegeven van de opname:

“Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.” 1 Thessalonicenzen 4:16-17

De opname is niet hetzelfde als de wederkomst van Jezus, dat vindt plaats aan het einde van de grote verdrukking.

(Lees hier meer over de opname)

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam is het bruiloftsfeest van Jezus en zijn bruid.

“Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zeide tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Openbaring 19:7-9.

Er is in de Bijbel niet veel geschreven over de bruiloft van het Lam, maar we kunnen aannemen dat de bruiloft van het Lam zal zijn tussen de opname en de wederkomst van Christus, vlak voor het duizendjarig rijk.

(Lees hier meer over de bruid en de bruiloft van het Lam)

De zeven bazuinen

Nadat de bruid is opgenomen en de hoer is neergeworpen komt de tweede fase van de grote verdrukking. Deze fase bestaat uit zeven engelen die in de hemel op zeven bazuinen blazen. Elke keer dat één van de engelen op een bazuin blaast wordt er op aarde een nieuwe plaag teweeggebracht. Details hierover staan beschreven in Openbaring 8-11.

In deze fase ontwikkelen ook de antichrist en het beest, een samenwerkingsverband tussen wereldleiders en regeringen die God bespotten en zichzelf aanbidden. In Openbaring 13 kan je meer lezen over het beest en antichrist.

Als de laatste bazuin klinkt is de tweede oogst binnen gehaald (hebben hun leven gegeven als martelaar). Satan wordt dan uit de hemel geworpen naar de aarde. (Openbaring 12:9). Dan is God klaar met het uitgieten van Zijn toorn en oordeel over de aarde.

(Lees hier meer over het beest)

Het uitgieten van de zeven schalen

De derde en laatste fase van de grote verdrukking is als de zeven schalen van gramschap leeggegoten worden over de aarde. Nu heeft God zowel de eerste als de tweede oogst opgenomen. Wie nog over zijn op aarde zijn Satan, de antichrist, het beest en allen die hen volgen. Degenen die er voor gekozen hebben om tot nu toe Satan te volgen hebben geen genade meer om zich te bekeren. Zij ervaren Gods oordeel.

Elke schaal brengt nieuwe plagen en verdrukking op aarde. Een volledig verslag hierover kan je lezen in Openbaring 16. In deze tijd is het land Israël het enige stabiele en veilige land. Gods beloften voor Israël houden nog steeds stand. Op basis hiervan verzamelt de antichrist al zijn krachten en trekt ten e tegen Jeruzalem. Tijdens Israëls grootste nood komt Jezus terug met hemelse heerscharen om de aarde te bevrijden, dan komt er een tijd van vrede, het duizendjarig rijk.

(Lees meer over de antichrist)

De wederkomst van Jezus

Aan het einde van de grote verdrukking, als alle naties verzameld zijn om strijd te voeren tegen Jeruzalem, komt Jezus terug met Zijn bruid. Dit wordt de “wederkomst van Jezus Christus” genoemd, als Hij terugkomt met Zijn bruid om de antichrist, het beest en hun aanhangers te overwinnen. (Openbaring 17:14).

“Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde” Zacharia 14:3-4. Zie ook Openbaring 19:11-16.

Na deze slag wordt Satan voor duizend jaar gebonden in de afgrond. (Openbaring 20: 1-3). Jezus werpt de antichrist en het beest in de poel van vuur. Degenen die hen volgden worden gedood met het zwaard uit Zijn mond. (Openbaring 19:19-21). Nu regeert Christus met zijn heiligen duizend jaar lang. (Openbaring 20:4). Dit wordt het duizendjarig rijk genoemd.

(Lees hier meer over de wederkomst van Jezus)

Het duizendjarig rijk

Het duizendjarig rijk ontleent zijn naam aan het vrederijk dat duizend jaar duurt, als Jezus vanuit Jeruzalem regeert over de hele aarde.

Dat is echt een fantastische tijd op aarde. Lees Jesaja 65: 20-25 voor een meer volledige beschrijving van de bijzondere harmonie die deze tijd karakteriseert. De hele aarde wordt geregeerd door Christus, Zijn bruid en de martelaren. (Openbaring 20:4).

Aan het eind van het duizendjarig rijk wordt Satan voor een korte tijd bevrijd uit zijn boeien, het is onduidelijk hoe lang deze tijd precies duurt. Van over  de hele aarde brengt hij dan een leger bij elkaar en omsingeld Jeruzalem weer. Dan stuurt God vuur van de hemel neer om hen te verteren. De duivel wordt tenslotte in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar het dier en de Antichrist zijn. Zij zullen daar de eeuwigheid lang gepijnigd worden. (Openbaring 20:7-10).

Dit gebeurt aan het einde van het duizendjarig rijk, het is de laatste gebeurtenis voordat het uiteindelijke oordeel plaats zal vinden.

(Lees hier meer over het duizendjarig rijk)

Het laatste oordeel

Het laatste oordeel vindt plaats aan het eind van het duizendjarig rijk, na Satans laatste opstand. Dit oordeel is voor iedereen die Gods oordeel nog niet hebben ervaren.

Alle doden staan nu op en worden samen met de levenden voor Gods grote witte troon geoordeeld naar hun werken tijdens hun tijd hier op aarde. De boeken die alle details bevatten van wat ieder in zijn leven heeft gedaan worden geopend. (Openbaring 20:11-12).

Degenen die volhard hebben in goede werken krijgen heerlijkheid, eer en vrede. Degenen die onrechtvaardig zijn geweest, in welke vorm dan ook en daarin volhard hebben, ontvangen Gods toorn en rechtvaardige oordeel, onafhankelijk wie ze ook zijn of welke religieuze achtergrond zij hebben. God is een rechtvaardig God. (Romeinen 1:27-2:16). Iedereen die niet is ingeschreven in het boek des levens wordt in de poel van vuur geworpen. (Openbaring 21:8).

(Lees hier meer over dag des oordeels)

De eeuwigheid

Wanneer God alles nieuw maakt, maakt Hij ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, omdat zowel de oude hemel als de oude aarde besmet zijn door de zonde. Toen Satan probeerde zich te verhogen boven God werd zelfs de hemel besmet.

In Gods nieuwe schepping zijn er geen gevolgen te vinden van de zonde van de eerste schepping – verdriet, pijn en dood. De gemeenschap tussen God en mensen is weer hersteld, evenals de gemeenschap tussen mensen onderling. Jezus regeert vanuit Jeruzalem met zijn bruid, en daarvandaan straalt Gods heerlijkheid over de nieuwe aarde.

“En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.” Openbaring 21:1-5.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Bijbelverzen komen uit de Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

ChristenZijn is een initiatief van Christelijke Gemeente Nederland. Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.
Leer meer over ChristenZijn
Volg ons
Exclusieve inhoud
Laden
Het kopiëren van materiaal van de website van ChristenZijn voor gebruik op andere plaatsen is niet toegestaan zonder toestemming.