Wat betekent het om dagelijks je kruis op te nemen?

Jezus zei dat iemand die zijn discipel wil zijn “dagelijks zijn kruis moet opnemen”. Hoe doe je dat dan?

Wat betekent het om dagelijks je kruis op te nemen?

Dagelijks je kruis opnemen: Een voorwaarde voor discipelschap

“Tegen allen zei Hij: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen.’Lukas 9:23

Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat je dagelijks je kruis moet opnemen?

“Je kruis opnemen” is iets wat je doet in je gedachten. Als gedachten bij je opkomen die niet welgevallig zijn voor God dan “doodt” je die aan een innerlijk “kruis”.

Er komt bijvoorbeeld een veroordelende gedachte bij je op over een vriend, of misschien een chagrijnige gedachte over wat je vandaag te doen hebt. Als die gedachten bij je opkomen kies je ervoor ze te verloochenen. Je geest staat op wacht voor de deur van je hart en jij beslist wat je doorlaat. Als een gedachte voor het eerst bij je opkomt is het alleen nog maar een verzoeking – een “suggestie” van Satan. Maar je kunt die gedachte de toegang tot je hart ontzeggen! In de praktijk betekent dit dat je niet instemt met de gedachte, zodra je je ervan bewust wordt. Je blijft er niet in hangen. De gedachte stuit op een duidelijk “nee” in je geest. Je geeft de gedachte geen toestemming je geest te passeren en je hart binnen te komen. Deze zondige gedachten verloochenen is hoe je dagelijks je kruis opneemt.

Lijden in het vlees- onttrokken aan de zonde!

Het doet pijn om in te gaan tegen datgene wat je van nature geneigd bent te doen – om de gedachten te verloochenen die je automatisch denkt. Zoals een echt kruis lichamelijk lijden veroorzaakt, zorgt dit figuurlijke kruis voor lijden voor je vlees, het deel van de mens dat neigt naar de zonde en waarvan de eisen nu niet worden ingewilligd. Maar je hebt een goede reden dit niet te doen, en die staat geschreven in 1 Petrus 4:1:

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.”

Laat dit je motivatie zijn! Dit vers belooft dat je onttrokken wordt aan de zonde als je lijdt in het vlees, als je dus je kruis opneemt en de zondige gedachten die bij je opkomen verloochent! En het is geen belofte die vervuld wordt ergens in een verre toekomst – je zult gaandeweg vooruitgang zien.

Misschien heb je van jezelf de neiging bot en kil te zijn naar je vrienden. Als je “nee” zegt in de verzoeking wanneer deze negatieve gedachten komen, merk je in de loop van de tijd dat deze gedachten niet zo snel meer opkomen. Het wordt makkelijker om goed en warm en vriendelijk te worden naar de mensen om je heen. Dat is de vervulling van deze belofte – je wordt vrij van zonde op dit gebied!

Jezus volgen: Wat deed Jezus?

Dat is waar echt discipelschap om draait. Het is een leven waarin je dagelijks Jezus volgt, jouw voorloper. Wat deed Jezus in Zijn dagelijks leven? Hij had een resolute oplossing als Hij werd verzocht: “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.” Lukas 22:42. Hij nam Zijn kruis op en verloochende Zichzelf, en zo werd de zonde in Hem gedood.

Zijn verzoekingen leidden nooit tot zonde – in woord, gedachten of daden. Er staat ook dat Jezus “…heeft gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden.” Hebreeën 5:7. Dát is ervoor nodig om trouw dagelijks je kruis op te nemen! Je moet het uitroepen naar je God voor kracht om stand te houden – kracht om “nee” te zeggen in tijden van verzoeking. Je moet jezelf vernederen en dezelfde instelling hebben die Jezus had: “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.”

Dagelijks je kruis opnemen heeft een verandering tot gevolg. Je blijft niet dezelfde persoon die je nu bent. De vruchten van de Geest komen tevoorschijn terwijl je wordt gereinigd van de zonde in je zelf. In plaats van te veroordelen en kritiek te hebben, of chagrijnig en terneergeslagen te zijn, kun je liefde en goedheid en vriendelijkheid uitstralen (Galaten 5:22-23). Is dat niet hoopvol?

“Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben.” Filippenzen 3:12.

Je kunt meer lezen over het kruis en discipelschap of misschien ben je geïnteresseerd in de geselecteerde artikelen hieronder:

De boodschap van het kruis: praktisch christendom

Wat betekent het om met Christus gekruisigd te zijn? (Galaten 2:20)

Je kunt ook dit gratis e-book downloaden:

Ik ben met Christus gekruisigd

Download gratis e-book

Christen zijn, wat is dat?

Christen zijn is een veel dieper leven dan alleen te vragen of Jezus in je hart komt en te geloven in vergeving van zonden. Het is een leven in ontwikkeling en groei in de dingen die van Christus iszijn Dit boekje presenteert op een heldere en eenvoudige wijze de fundamenten van een leven als christen.