Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat Hij de waarheid was?

Wat is de waarheid? Wat betekent het voor ons en hoe beïnvloedt en verandert het onze levens?

Wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat Hij de waarheid was?

Jezus is de waarheid

Jezus zei: “Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6

Onze houding ten opzichte van de waarheid bepaalt het resultaat van onze levens. Als we de waarheid niet liefhebben, als we die weerstaan, dan verzetten we ons tegen verlossing. Maar als we de waarheid liefhebben, omarmen we verlossing en ontvangen we de beloning: de kroon des levens.

Maar wat bedoelde Jezus toen Hij zei dat Hij de waarheid is? Wat is de waarheid?

De waarheid over wie wij zijn en wie Jezus is

Gods Woord is waar, en het Woord werd vlees en woonde onder ons. (Johannes 1:14)

Dus de waarheid is het leven van Jezus –wat geopenbaard zal worden in ons. (2 Korintiërs 4:10) Als we ons leven met dat van Hem vergelijken en zien hoe enorm verschillend deze twee zijn, dan gaat ons het licht op. De waarheid is het licht dat schijnt in onze levens, en het onthult hoe we van nature echt zijn. Het toont de weg die we moeten gaan om herschapen, veranderd te worden naar het beeld van Christus. (Romeinen 8:29)

We zetten een eerste stap  op deze weg der waarheid als Jezus’ licht in onze levens schijnt en we erkennen dat we zondaren zijn die vergeving, verzoening en rechtvaardigheid nodig hebben. Dit maakt dat we ons bekeren.

De volgende stap is dat Hij ons laat zien dat, hoewel we vergeven zijn, we nog steeds zonde in ons vlees hebben, en we moeten erkennen dat we vanuit onszelf krachteloos zijn om te overwinnen als we verzocht worden om toe te geven aan de zonde die zo geworteld is in ons mensen.  Als we ons verootmoedigen en de waarheid over onszelf erkennen, kan de Heilige Geest ons vullen, ons verlichten, ons leiden en ons de sterkte en kracht geven die we zelf missen, zodat we alles kunnen doen wat God ons zegt – en we kunnen onze eigen wil opgeven en daarvoor in de plaats Zijn wil doen. Met andere woorden, we kunnen overwinnen over de lusten in het vlees die tot zonde leiden.

“Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.” 1 Johannes 5:20.

Herschepping – het doel van de waarheid

“Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt. Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.” 3 Johannes 3-4.

Er is geen grotere zegen dan te wandelen in de waarheid. Dit betekent om te erkennen, te oordelen wat de waarheid ons aanwijst, te haten wat zonde blijkt te zijn, en dan de zonde te doden door de kracht van de Geest. Dan zijn we voortdurend in ontwikkeling, voortdurend in vooruitgang, voortdurend in heiligmaking en voortdurend in verandering naar het beeld van Christus.

Het is mogelijk voor iedereen om te wandelen in deze waarheid, zodat deze ons kan vrijmaken van de zonde- zowel over de consequenties als over zijn macht over ons. (Johannes 8:32) God houdt van ons allemaal en is rijk genoeg voor iedereen die Hem aanroept. De Heilige Geest –ook wel genoemd de Geest der waarheid – zal ons leiden in dit proces van vrijmaking. Hoe gewilliger en gehoorzamer we zijn, en snel om de waarheid te erkennen, des te sneller zal onze ontwikkeling zijn.

En wat is het resultaat van het liefhebben van de waarheid? Dat we herschapen worden van wie we van nature zijn, en dat Jezus’ leven in ons wordt geopenbaard.

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”  2 Korintiërs 3:18.

Als we onszelf oordelen, en door geloof doden wat de waarheid aanwijst in ons over onszelf, dan worden we veranderd door geloof naar Zijn heerlijke beeld.

De waarheid geeft hoop!

Er is geen reden om moedeloos te worden als we de waarheid zien over onszelf, wát we ook te zien krijgen. In plaats daarvan kunnen we gevuld worden met hoop, want we weten dat de Geest der waarheid ook de Geest van kracht is, en door Hem zijn we in staat om alle dingen te overwinnen die tussen ons en ons doel staan om Jezus gelijk te worden. En deze dingen die de waarheid ons aanwijst kunnen voor altijd uit ons leven verdwijnen!

“En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.”  1 Johannes 3:3.

We moeten de waarheid 100% liefhebben en erkennen. “Leer mij, Here, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel” Psalm 86:11. We kunnen alleen verlost en geheiligd worden in dezelfde graad waarin we de waarheid liefhebben. Dus laten we het aannemen met open harten, ook al is het pijnlijk om te zien en te erkennen hoe we van nature werkelijk zijn. We kunnen er niet van gereinigd worden zonder dit eerst te zien.

Als de waarheid ons vrijgemaakt en verlost heeft, zal het resultaat vol van heerlijkheid zijn! Laten we moedig zijn en alle goddelijke waarheid onder ogen zien, volledig ervan overtuigd dat Hij, die ons in Zijn liefde de waarheid over onszelf laat zien, ons ook zal vrijmaken en verlossen van alles wat Hij ons laat zien.

Laat de waarheid onze beste vriend zijn!

Misschien wil je meer lezen over herschepping, of deze andere artikelen over Johannes 14:6:

Jezus is de weg – de smalle weg

Wist je dat het leven van Jezus ook jouw leven kan worden?

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.