Waarom herschepping de heerlijkste belofte van God is

Herschepping behoort bij het allerbelangrijkste van Gods boodschap aan ons.

Geschreven door ChristenZijn
Waarom herschepping de heerlijkste belofte van God is

Het belangrijkste onderdeel van het evangelie van God aan ons, kan worden samengevat in dit ene woord: herschepping.

Gods grootste verlangen voor ons is dat wij herschapen worden van onze zondige menselijke natuur en deel krijgen aan Zijn heerlijke, volmaakte goddelijke natuur. Dat betekent dat onze eigen natuur en onze eigen gedachten en neigingen herschapen kunnen worden. Wij kunnen van compleet zondige stakkers veranderd worden in perfecte voorwerpen van Gods heerlijkheid en goedheid. In de hele schepping bestaat er geen groter geschenk.

“… door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld heerst.” 2. Peter 1:4.

De weg naar herschepping

Het kost iets om te worden herschapen naar het beeld van Jezus Christus. Deel te krijgen aan goddelijke natuur vereist dat mijn oude natuur wordt geofferd. Daarom zegt Jezus want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden” (Mattheus 7:14) Dat is omdat er zo weinig zijn die hun eigen oude natuur willen opgeven.

Het is trouwens onmogelijk dat mijn natuur wordt “verbeterd”. Ik moet een compleet nieuwe schepping worden.

Het is onmogelijk om te beginnen met dit levenslange proces van herschepping, zonder eerst te erkennen dat mijn menselijke natuur waardeloos is, ellendig en bedorven door de zonde. Ik moet deze schreeuw in mijn hart hebben: “Ik ellendig mens!” (Romeinen 7:24) Het is nodig dat ik de pijn voel en het gebrek merk dat tevoorschijn komt als ik inzie dat ik God niet kan dienen in de toestand waarin ik mij bevind. Het is zelfs niet mogelijk dat mijn natuur wordt “verbeterd”. Ik moet een compleet nieuwe schepping worden. (Galaten 6:15)

En als die armoede van geest mij gevuld heeft en als ik erkend heb en ingezien heb dat er geen goeds in mij woont (Romeinen 7:18), dan ben ik er klaar voor om te starten met het inwisselen van mijn oude natuur voor een nieuwe natuur. Dan ben ik gereed om te beginnen op die weg, om werkelijk een leven van herschepping te beginnen

En God zal mij die weg wijzen.

De herschepping vindt stap voor stap plaats door mijn oude zondige natuur te ”doden”. In de verschillende situaties op een dag kom ik mijn ongeduld tegen, mijn afgunst, mijn drift, mijn egoïsme, mijn begeerte, en mijn trots. Door die gedachten te verloochenen en niet toe laten dat ze groeien en hun werk kunnen doen, worden ze gedood. (Kolossenzen 3:5) Ik offer het aan God en laat mij door Hem voor dat deel herscheppen. Dat is een nieuwe stap op de smalle weg.

Ik offer dat aan God en laat mij door Hem voor dat deel herscheppen. Dat is een nieuwe stap op de smalle weg.

Dus als er een zondige gedachte opkomt, bijvoorbeeld als ik een jaloers gevoel merk, dan kan ik weigeren om dat goed te keuren. Niet toestaan om dat te laten groeien! Afgunst is zo ver weg van Gods natuur als dag en nacht verschillend zijn! Er is niets minder dan een wonder nodig om te worden herschapen van zulke zondige gedachten tot goddelijke natuur. Ik roep tot God om verlossing van mijn zonden en ik bid dat Hij mij de kracht wil geven om ze te doden! Ik bid of Hij mij wil herscheppen.

De Heilige Geest geeft mij de kracht om die zondige gedachten te doden. En als die dood zijn, geeft God mij daar een klein stukje goddelijke natuur voor in de plaats. Ik ga door het vuur heen en word gereinigd. Zelfs in ogenschijnlijk onbetekenende situaties krijg ik deel aan de meest kostbare belofte, en krijg ik deel aan goddelijke natuur, eeuwig leven! God doet een wonder in mij. Wat een motivatie om trouw te zijn!

Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.” 1. Petrus 1:6-7.

Dagelijkse herschepping

Elke dag zijn er mogelijkheden voor mij om herschapen te worden. Als ik die niet vind dan leef ik tevergeefs! Als ik de zonde in mij niet erken en dood dan heb ik gedurende de dag niet het juiste doel voor ogen!

Herschepping is een dagelijks gebeuren, niet een soort toverspreuk die God wel een keer in de toekomst zal uitspreken als ik ouder ben. Als ik vandaag nog dezelfde persoon ben, die ik gisteren ook was, hoe kan ik dan verwachten een volledig herschapen persoon te zijn aan het einde van mijn leven?

Ik merk misschien niet dat ik vandaag zo’n heel ander persoon ben als ik gisteren was. Vaak zijn de veranderingen maar klein. En er is een lange weg te gaan. Maar als ik de herschepping van dag tot dag niet kan zien, dan kan ik een week terugkijken. Of een maand. Of zes maanden.

En als ik zie dat ik geduldiger ben geworden, en dat er meer liefde is gekomen en meer godsvrucht dan voorheen, dan vult mij dat met een overvloedige blijdschap! Als ik terugkijk op mijn leven, zie ik dat door al de keren dat ik het ongeduld gedood heb, het nu voor mij makkelijker geworden is om geduldig te zijn. Ik ben aan het veranderen. Ik word herschapen.

Het heerlijke einddoel

Het uiteindelijke doel met mijn leven is dat ik zoveel mogelijk word herschapen naar het beeld van Christus. Dat ik zoveel als maar mogelijk is word gevuld met goddelijke natuur.

Als ik dan met andere mensen samen ben, bemerken zij dat er alleen maar blijdschap en vrede en liefde en geduld van mij uitgaat. Jezus was een mens toen hij hier op aarde was en werd verzocht zoals ieder ander mens, maar Hij streed tegen de zonde en gaf nooit toe.

Hij werd van binnen herschapen en Hij kon zeggen: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” (Lucas 2:52, Johannes 14:7-10, 1. Petrus 4:1)

Omdat Jezus altijd gehoorzaam was aan zijn Vader, gaf Hij nooit toe aan de neigingen van zijn menselijke natuur en gedurende zijn hele leven waren al zijn reacties goddelijk. Vanbinnen vond er een harde strijd in Hem plaats tegen de zonde, maar de mensen om hem heen zagen de Vader in hem.

(Lees hier meer over het leven van Jezus Christus.)

Dat is ook mijn doel! Dat is mijn verlangen! Dat is mijn enige wens zolang ik hier ben! Ik verlang ook te kunnen zeggen: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Ik wil ook deel krijgen aan goddelijke natuur.

En door Gods genade is dat werkelijk mogelijk.

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

Geschreven door Sigurd Bratlie

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.