Vreze voor de Here: een zegen in alle opzichten

De apostelen dienden de Here met vreze en een groot besef van verantwoordelijkheid. Hoe helpt vreze voor de Here ons om Hem op de juiste manier te dienen?

Vreze voor de Here: een zegen in alle opzichten

“Daar wij dan weten hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij mensen te overtuigen.” 2 Korintiërs 5:11.

De apostelen dienden de Here met eerbied en vreze. Ze hadden Jezus’ grootheid en goedheid, heiligheid en reinheid gezien. Ze hadden zijn brandende haat tegen de zonde in allerlei vormen leren kennen, en ook zijn brandende liefde om de mensen vrij te maken van de macht van de zonde. Ze wisten dat Jezus een bloedige strijd had gevoerd en zich tot de dood toe in geen enkel opzicht had gespaard omwille van de verlossing van de mensen.

Nu was Jezus opgenomen en zij moesten zijn werk en zijn leven onder de mensen voortzetten, en grote vreze kwam over hen. Hun taak was de harten van de mensen helemaal voor Christus te winnen, tot gehoorzaamheid van het geloof, door zelf een goed voorbeeld te zijn in woord, in wandel, in liefde en in reinheid. Net zoals de Vader Jezus naar de wereld had gezonden, had Jezus hen naar de wereld gezonden. Ze moesten hun licht laten schijnen voor de mensen, opdat die hun goede werken konden zien en hun Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Matteüs 5:16)

Jezus’ vertegenwoordigers

Ze waren Jezus’ vertegenwoordigers in een slechte, ongelovige wereld en hadden verantwoordelijkheidsbesef en vreze. Ze moesten de zaak van Christus tot overwinning voeren en behartigen wat Christus behartigd wilde zien. Zij moesten de mensen leren onderhouden al wat Jezus had bevolen, opdat de mensen daardoor heilig en onberispelijk voor Gods aangezicht konden worden gesteld.

Ze waren getuige geweest van Gods toorn en oordeel over Ananias en Saffira, toen grote vrees over de hele gemeente was gekomen. Daarom verkondigden zij dan ook krachtig “de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.” Hebreeën 12:14. “Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste.” Efeziërs 4:25. “Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.” Handelingen 2:40. Als zij spraken, spraken zij woorden als van God met betoon van Geest en kracht, met veel vrezen en beven. Hun geloof rustte niet op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. (1 Petrus 4:11; 1 Korintiërs 2:1-15) Zij vervalsten Gods woord niet om voordeel of eer te behalen, maar door de waarheid aan het licht te brengen waren zij bij elk menselijk geweten hun eigen aanbeveling voor het oog van God. (2 Korintiërs 4:2) Zij wisten dat mensenwoorden ijdel zijn en dat alleen het loutere, onvervalste woord van het kruis een kracht Gods is tot verlossing van de zonde.

Nu leven wij in onze tijd als Jezus’ vertegenwoordigers en gezanten om Gods zaak tot overwinning te leiden en Jezus’ naam onder de mensen te verheerlijken. Voor ieder mens heeft Jezus zijn kostbaar bloed gegeven. Laten we dan niet onverschillig zijn voor de verlossing van hun ziel. Het is onze taak, net als die van de apostelen, de harten van de mensen helemaal te winnen voor Christus, voor waarheid, gerechtigheid, liefde, geduld, ootmoed enz. door zelf een goed voorbeeld te zijn. Laten we deze vreze voor de Here in ons hart bewaren!

Doe de werken van de Here

Laten we vreze en verantwoordelijkheidsbesef hebben, zodat wij het werk des Heren behartigen op de plaats waar wij gesteld zijn. Laten we nooit onverschillig op een samenkomst komen, maar als voorbidders die zich ervoor verantwoordelijk weten dat alles tot eer van Jezus Christus zal worden.

De vreze des Heren is vrijwel van de aarde verdwenen. Er zijn maar weinig mensen die met vreze en beven werken aan hun eigen verlossing en aan die van anderen. (Filippenzen 2:12) De vreze des Heren bewerkt in alle opzichten zegen. Behalve dat zij ons drijft tot het winnen van mensen, is zij ons tot een sterke gerustheid en een bron van leven. (Spreuken 14:26-27) Zij is rein en houdt voor altijd stand. (Psalm 19:10) Zij bewerkt haat tegen al wat kwaad, trots en hoogmoedig is. (Spreuken 8:13) Zij brengt wijsheid en verlengt het leven. (Job 28:28; Psalm 111:10; Spreuken 10:27)

Wie de Here vrezen, worden opgetekend in Gods gedenkboek, en op de dag die de Here bereiden zal, zullen zij Hem ten eigendom zijn. Voor hen zal de zon der gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder haar vleugelen. (Maleachi 3:16, Maleachi 4:2)

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is een bewerking van het artikel “Vreze voor de Here”, eerder gepubliceerd in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in september 1944.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lees meer over het onderwerp de relatie met God, of lees het volgende artikel:

“Uw wil geschiede!”

Download gratis e-book

Zulk een heil

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.