“Uw wil geschiede!”

Jezus’ woorden, vanaf dat Hij naar de aarde kwam totdat Hij die weer verliet, waren: “Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede!” Dit is de sleutel tot eenheid – met God en mensen.

“Uw wil geschiede!”

Er staat in een gedicht: “Door ‘t krachtige woord: Uw wil geschiede! Dwong Hij de machten der hel op de knieën!” Dit gaat over de wil van God.

Als we radicaal vasthouden aan het woord “Uw wil geschiede!”, dan zijn we onoverwinnelijk in alle verzoekingen, beproevingen en tegenspoed. We kunnen nauwelijks een woord vinden dat krachtiger is en meer verlossing brengt dan: “Uw wil geschiede!” Door dit woord zegevieren wij over alle boze machten en vinden we te allen tijde rust en troost.

In die wil zijn de Vader en de Zoon volmaakt één geworden. En alleen in die ene wil worden ook wij volmaakt één gemaakt. Een andere weg naar eenheid bestaat niet.

God had geen behagen in dierenoffers, maar in een lichaam dat zijn wil deed. “Zie, hier ben Ik om uw wil te doen.” Hebreeën10:7,9. Krachtens die ene wil zijn wij voor altijd geheiligd, dat wil zeggen, in onze geest afgescheiden en afgezonderd van alles wat niet met die wil verenigbaar is. Naar deze wil pleit Jezus voor ons. Romeinen 8:27.

Al het kwaad is gekoppeld aan de eigen wil van de mens. Alle boze, onreine geesten verenigen zich daarmee in weerbarstigheid en opstandigheid, in hardheid en hoogmoed, in zelfverheffing, haat en afgunst, in ontucht, onrechtvaardigheid en leugen, in ijdelheid, grootsheid, zucht naar eer en voordeel enz.

Al het goede wat kan worden genoemd, is daarentegen gekoppeld aan de wil van God, de goede, welgevallige en volkomen wil. Romeinen 12:2. Hebben wij die lief, dan zullen wij ook met de rechte kennis ervan vervuld worden. Kolossenzen 1:9. Houden we daaraan vast, dan houden we vast aan alle beloften van de Schrift. In deze ene wil worden wij verenigd in één zin en één gevoelen, in een eeuwige, hemelse broederschap.

Niemand kan discipel van Jezus zijn zonder zijn eigen wil te haten en in de dood van Christus te brengen. Bij de navolging van Christus, als discipelen van Hem, telt alleen een nieuwe schepping met een nieuwe Geest en een nieuwe wil. (2 Korinthiërs 5:18; Galaten 6:15) In die Geest en die wil worden wij ook, als de bazuin klinkt, verenigd met Christus en de heiligen.

Dit artikel is vertaald uit het Noors en is eerder gepubliceerd met de titel “Uw wil!” in het maandblad van BCC “Verborgen Schatten” ( “Skjulte Skatter”) in juli 1974.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Lees ook onze themapagina’s over een discipelleven en de boodschap van het kruis.

Download gratis e-book

Christen zijn, wat is dat?

Christen zijn is een veel dieper leven dan alleen te vragen of Jezus in je hart komt en te geloven in vergeving van zonden. Het is een leven in ontwikkeling en groei in de dingen die van Christus iszijn Dit boekje presenteert op een heldere en eenvoudige wijze de fundamenten van een leven als christen.