Ga naar de inhoud

Religiositeit: Ga uit van haar, Mijn volk

“Ga uit van haar (Babylon), Mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.” Dat zijn ernstige woorden, maar aan wie zijn ze gericht?

“En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht”. Openbaring 18:4-5.

Ik vraag me af hoeveel mensen deze woorden hebben gelezen en er over nagedacht hebben wat ze voor hen betekenen. Het is veelzeggend dat deze stem uit de hemel kwam en gericht was aan de mensen die Jezus ‘Zijn volk’ noemt. Wie is ‘Zijn volk’? En wat is ‘Babylon’?

Paulus voorspelde Timotheüs dat er moeilijke tijden zouden komen, en dat de mensen met een schijn van godsvrucht zelfzuchtig zullen zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. 2 Timotheüs 3:1-5.

Wat is religiositeit?

Deze ontrouw, – om je eigen zondige neigingen niet op te willen geven maar toch vast te houden aan Christus als verzoening voor de zonden, wordt ‘hoererij’ genoemd, of geestelijk overspel zoals Paulus en Jakobus schrijven. Terwijl Johannes duidelijk schrijft dat vriendschap met de wereld (de begeerten van het vlees, de begeerten van de ogen en een hovaardig leven) vijandschap is tegen God. Dat wat God het grote Babylon noemt, de moeder van de hoererij en van de gruwelen van de aarde, is een religieuze organisatie die zit op de rug van een beest – een wereld die onder de macht van Satan is..

Door de eeuwen heen heeft het beest (het wereldsysteem) zijn steun verleend aan een vorm van christendom die mensen geen overwinningsleven bracht, maar hen bond aan menselijke doctrines en religieuze activiteiten,  die lijken op godsvrucht maar ondertussen de kracht van een gekruisigd leven verloochenen.

Zien we niet steeds duidelijker dat dit valse christendom de weg van het beest volgt, in plaats van God lief te hebben en Zijn geboden te houden, en liever haar immorele gedrag tolereert in plaats van dat te weerleggen?

We weten dat niet ieder die Jezus “Here” noemt het koninkrijk der hemelen binnengaat, maar alleen degene die de wil van de Vader doet en zich ver houdt van wetteloosheid (Matth. 7:21-23). Het zijn degenen die het vlees met zijn lusten en begeerten gekruisigd hebben, die horen bij Christus (Galaten 6:24). Zij haten de zonden en verlangen naar een leven in overwinning, waar ze God op alle manieren kunnen behagen..

Waar moeten ze heen?

Zulke mensen hebben geen vrede in een “hoererijsysteem” (religieus systeem). In deze laatste dagen opent God ogen van mensen, zodat ze het verderf in Babylon (de hoer) en het beest kunnen zien. Sommigen proberen met goede bedoelingen hun manier van christendom te veranderen, door God te gehoorzamen in plaats van mensen, en het Woord van God te volgen zoals de oude hervormers deden. Ze krijgen dezelfde behandeling van de geest van de hoer als Gods volk in eerdere generaties. Hen wordt het zwijgen opgelegd en ze worden buitengesloten. De hoer is niet te genezen. Het woord uit de hemel is: “Ga uit van haar, Mijn volk”.

Maar waar moeten ze heen gaan? “Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen” (Hebreeën 13:13). Wat gebeurde er met Jezus daar ‘buiten de legerplaats’, weg van alle menselijke goedkeuring en verwachtingen? Hij werd gekruisigd. Buiten de legerplaats zijn zij die geloven dat ze samen met Christus gekruisigd zijn. Ze zijn niet tevreden met alleen het feit dat Christus voor hen is gekruisigd, zodat hun zonden zijn vergeven door zijn verzoenende dood, maar zij verlangen er naar te overwinnen over de zonden en met Hem te heersen in het leven, nu en in alle eeuwigheid. In plaats van vast te houden aan een vorm van ‘christendom’ zonder hun zondige lusten op te geven, hebben zij hun vlees, met alle lusten en begeerten, gekruisigd.

Eén lichaam, Zijn bruid

“En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zich zelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt” 2 Cor. 5:15. Hoewel Hij stierf voor de zonden van de hele wereld, zijn zij die zich in waarheid bekeren innig dankbaar voor Gods genade. Zij treuren om hun fouten en vinden geen voedsel in een boodschap die niet meer te geven heeft dan vergeving van zonde. In het ergste geval verkondigt de hoer vergeving zonder bekering, en laat toe dat mensen blijven leven in zonde met een valse hoop dat ze in de hemel komen.

Maar Christus is opgestaan zodat Hij in staat is ons alle hulp te geven die we nodig hebben om helemaal voor Hem te leven en Zijn speciale Volk te zijn, ijverig in goede werken.(Titus 2:14)

God zelf stelt een lichaam samen van allen die een gekruisigd leven leiden. Zij zijn trouw aan Jezus, hun hemelse bruidegom, en zullen Zijn bruid zijn, Zijn dierbare eigendom, voor wie Hij stierf (Openbaring 19:7 en 21:1-27).

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons