Paulus, Petrus, Johannes: Onze broeders!

Al hebben we misschien een andere dienst, het leven van de apostelen is geenszins onbereikbaar.

Paulus, Petrus, Johannes: Onze broeders!

In christelijke kringen worden de apostelen vaak aangeduid met Sint Paulus, Sint Petrus, Sint Johannes enz. Daarmee is er een benaming ontstaan waardoor de mensen, zowel christenen als niet-christenen, ervan uitgaan dat deze dienaren des Heren zo ver buiten hun bereik zijn, dat het ondenkbaar is om in hun voetsporen te wandelen. Het is passender om hen heilige broeders te noemen, omdat zij juist dat zijn. En als we hun brieven lezen, zien we dat zij hun broeders schrijven. En Paulus schrijft onder andere: “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” 1 Korintiërs 11:1.

Aan zijn broeder en medewerker Timoteüs schrijft hij: “Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding.” 2 Timoteüs 3:10. Dat was het getuigenis van een broeder over zijn medebroeder. We krijgen hier niet de indruk tegenover een onbereikbare “Sint Paulus” te staan, die niemand zou kunnen navolgen.

Als we de geschriften van deze broeders lezen, dan weten we wel dat zij apostelen waren. We weten dat zij machtige werktuigen waren in Gods hand. Maar laten we oppassen voor de misleidende gedachte dat zij op een onbereikbaar niveau zouden zijn, waardoor het onmogelijk wordt om in hetzelfde voetspoor te volgen. We hebben niet hun dienst, dat is waar – maar het is juist het leven van Christus dat zij leefden, waartoe wij geroepen zijn om dat na te volgen: “… en verkondigen u het eeuwige leven, … opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.” 1 Johannes 1:2-3. En Johannes schrijft: “Ik, Johannes, uw broeder, …” Openbaringen 1:9.

Deze heilige mannen en dienaren Gods zijn onze broeders. En Jezus, de Meester zelf, schaamt zich niet om hen die leven in heiligmaking broeders te noemen, zoals deze mannen gedaan hebben. (Hebreeën 2:11) De heilige tempel, dat is de gemeente van God, heeft de apostelen en profeten als fundament, en de hoeksteen, waarnaar alles zich richt, is Christus Jezus zelf. (Efeziërs 2:19-22)

In de brief van Petrus worden we vermaand om als levende stenen te worden opgebouwd tot een geestelijk huis. (1 Petrus 2:5) Voor deze “levende stenen” is het van het allergrootste belang hoe de Hoeksteen het heeft gedaan, waar Zijn voetspoor gaat, en waar de voetsporen van de apostelen liggen, waartoe wij ook vermaand worden om die na te volgen. We zullen immers in het gebouw passen, samen met alle andere stenen die in de loop der tijd zijn gevormd en bewerkt naar Gods woord. “Heb de broederschap lief”, luidt de vermaning vandaag aan ons. Deze broederschap begon met de Hoofdhoeksteen en het fundament, en wordt in onze tijd door de godsvrucht van trouwe mannen en vrouwen verder opgebouwd. Laten wij deze broederschap liefhebben en onze liefde bewijzen door dezelfde godsvrucht en heilige wandel als die in de stenen van dit heilige gebouw waren vanaf de dagen van de apostelen tot nu toe.

In Filippenzen 3, waar Paulus opnieuw vermaant om zijn navolgers te zijn en ook acht te slaan op anderen die de apostelen tot voorbeeld hadden, zien we hoe gegrepen hij er zelf door was om te volgen in de voetsporen van de meester, om zo te wandelen waarbij hij Jezus tot voorbeeld had. Dat is Paulus, onze broeder. Hij kon zeggen: “Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.” Hij getuigt ervan dat hij niet alles gegrepen had, maar dat hij zich ernaar uitstrekte en jaagde naar het doel, om de prijs der roeping Gods.

Onze broeder Petrus was ook gegrepen door Jezus’ voetstappen, en maakt ons opmerkzaam op het voorbeeld dat Jezus ons heeft nagelaten, “opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden; die geen zonde gedaan heeft.” 1 Petrus 2:21-22.

“Hebt de broederschap lief …”, schrijft Petrus in vers 17. En Johannes schrijft: “Laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.” 1 Johannes 3:18. Daad en waarheid zijn het kenmerk van het huis van God, vanaf het fundament tot de gevelsteen.

Dit is een geredigeerde versie van een artikel dat eerder is gepubliceerd met de titel “Onze broeders, Paulus, Petrus, Johannes” in het maandblad van BCC “Skjulte Skatter” (“Verborgen Schatten”) in maart 2016.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Download gratis e-book

Zulk een heil

De apostel die de Hebreeënbrief schrijft noemt het een “een woord van vermaning”. Het doel van dit boek is om deze vermaning te versterken en uit te diepen, en geloof en verlossing te brengen aan allen die een hemelse roeping hebben. Allen die de vermaning uit de Hebreeënbrief opvolgen kunnen deel krijgen aan deze grote verlossing.