Nieuwe hoop is geboren

Toen Jezus was geboren gloorde er nieuwe hoop voor iedereen die het zat was om een slaaf van de zonde te zijn.

Nieuwe hoop is geboren

Wat zou het christendom zijn geweest als Jezus niet naar de aarde was gekomen? In de tijd voorafgaand aan het Kerstfeest denk ik eraan waarom mijn geliefde Verlosser geboren wilde worden als een mens, en de mogelijkheden die dat met zich meebracht voor mijn leven.

De dag dat Jezus werd geboren is de dag dat er nieuwe hoop gloorde voor iedereen die het zat was om een slaaf te zijn van hun eigen lusten, begeerten en al hun menselijke neigingen. Een vlam van hoop straalde voor iedereen die leed onder die bekrompenheid, kilheid en kwaadaardigheid in hun eigen natuur, die zo verderfelijk is voor alles wat goed, versterkend en opbouwend is.

Hij is Degene die alles totaal kan herstellen. Hij die een Meester is in het behouden en verlossen, Hij die alle duisternis en de dood heeft overwonnen en die als eerste het licht heeft aangekondigd! Hij, de vredevorst, de verlosser, de raadgever, Hij die voor ons de weg gebaand heeft tot God, Hij is het wiens geringe, armelijke komst op aarde voor ons reden is om dit in deze dagen samen te overdenken en op ons te laten inwerken.

In Hem zijn we vrij!

Laten we ons met kinderlijke blijdschap verheugen in de geboorte van de Zoon van God. Door zijn geboorte zijn veel profetieën vervuld. Door zijn leven kunnen we nu worden verlost, zodat de profetische woorden over ons ook in vervulling kunnen gaan. Door ons leven kunnen we “de werken van de duivel verbreken”. (1 Johannes 3:8) Wij die voorheen slaven van de zonde waren, kunnen worden vrijgemaakt door de waarheid over onszelf te erkennen. (Johannes 8:31-36)

  • Vrij om te sterven aan onszelf!
  • Vrij om Jezus’ leven te leven!
  • Vrij om onbaatzuchtig anderen te dienen!
  • Vrij om grenzeloos lief te hebben!

Wat een fantastische vrijheid in Jezus Christus kan ieder van ons nu ervaren! Geen wonder dat de engel uitriep: ‘Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.’ En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens!’  Lucas 2:10-14.

Open de deur van je hart voor Hem!

O, wat verdient Hij onze overgave, onze onvoorwaardelijke liefde, onze aandacht, ons scherp luisterend oor! Ook zijn oren zijn gericht naar onze gebeden, Hij wil persoonlijk avondmaal met ons houden, Hij wil persoonlijk met ons spreken en gemeenschap met ons onderhouden. (Openbaringen 3:20, 1 Korintiërs 1:9) Laten wij de deuren van ons hart open zetten voor zijn spreken, zijn licht, zijn warmte en eindeloze liefde! Alle vreugde van de wereld betekent niets tegenover één zijn met Hem!

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.