Kijk naar jezelf door Gods ogen

God ziet jou als iets kostbaars en unieks en van grote waarde. Hoe kijk jij naar jezelf?

Kijk naar jezelf door Gods ogen

Lieve tiener en twintiger.

Ken jij jouw waarde?

Je werd geschapen met een bedoeling

Jij – jouw lichaam, ziel en geest zijn ‘gevormd’ en ‘kunstig geweven’ door God, en elke dag van je leven is in detail van tevoren bereid zoals de bladzijden van een boek (Psalm 139). Jij, je bestaan, hoe je er uit ziet en je talenten zijn geen vergissing. God vergist zich niet. Hij maakte jou en plaatste je zorgzaam in een lichaam, een familie en een plek op deze aarde.

God wil graag dat iedereen in een veilige, zorgzame omgeving zal leven, waar liefde tot Hem heerst. Maar sommigen lopen schade op door schadelijke omstandigheden vanwege het gebrek aan wijsheid van anderen of ronduit zonden. Het kwade krijgt vaak de overhand in deze duistere wereld, maar dat is niet Gods bedoeling. Hij wil dat iedereen het goede kiest en het goede doet. God wil degenen genezen die pijn lijden en gebroken zijn; Hij is bezig om een einde te maken aan al het lijden en grondvest een nieuwe aarde zonder pijn of verdriet.

Je bent een kind van God; zijn eigen bijzondere volk, geschapen om een rein, trouw leven te leiden.
Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”  Efeziërs 2:10. Kijk niet neer op wat God heeft geschapen en liefheeft! Als je twijfelt aan God en klaagt over het werk zijner handen, over wie je bent en je omstandigheden, dan loop je de goede werken mis en de zegeningen die die over je leven brengen.

Je bent perfect

Niet perfect als het gaat om een hoog IQ, een smetteloze huid of een grote persoonlijkheid. Maar perfect voor Gods fantastische plan voor jouw leven en voor hen die je op deze weg kunt helpen. Perfect om goede werken te doen door de dag heen, die alleen jij kunt doen: het goede kiezen als je verzocht wordt, bidden voor een vriend die het moeilijk heeft, een bemoedigende tekst sturen, een collega of iemand van je gezin zegenen. Dit zijn werken met eeuwigheidswaarde. Proberen om een perfect lichaam te krijgen, de perfecte social mediafoto, of een “mooi leventje”, is leeg en waardeloos voor de eeuwigheid.

Niet perfect zodat je alles meteen goed doet bij de eerste keer, nooit bent gevallen in zonde, of nooit verzocht werd tot zonde. Maar perfect omdat God naar jou ziet met ogen vol hoop en liefde ook al ziet Hij jouw fouten en zwakte. Hij ziet wat jij kunt worden als je het juiste en goede blijft kiezen, hoe waardevol je voor zijn werk bent en voor het koninkrijk der hemelen. Je bent perfect voor hetverlossingswerk wat God in jou tot stand wil brengen. Laat God je leven leiden en je vormen door beproevingen, en je zult “volkomen en onberispelijk zijn en in niets te kort schieten” op al de onderdelen van je leven (Jakobus 1:4)

Je bent geliefd

Gods liefde is sterker en dieper dan menselijke liefde en gevoelens. In God heb je een vriend die je nabij is en die je kent en je beter begrijpt dan wie dan ook. Hij ziet je hart en verlangen om goed te zijn; Hij ziet je strijd en hoe je getrokken wordt door dingen die niet goed zijn. Hij is er altijd om naar je te luisteren en te helpen als je tot Hem bidt met een oprecht en ootmoedig hart. De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep.” Psalm 34:16

Hebben anderen jou slecht behandeld? Voel je je alleen, onbelangrijk en ongewenst? Gods liefde geneest als je jouw leven en gedachten in Zijn handen legt. Vielen je plannen in duigen? Hebben jij of iemand van wie je houdt moeilijkheden meegemaakt? Bij God ben je niet minder geliefd; zijn liefde is onvoorwaardelijk. God is niet onrechtvaardig; Hij laat toe dat goede en slechte mensen tragedies overkomen. God wil je door beproevingen wat leren, en je tot Hem leiden. Hij begeert jouw kostbare geest met jaloersheid en wil je redden van zonden die jou ongelukkig maken.

Je bent uniek

Er is niemand zoals jij… en dat is precies goed! Je neemt een speciale plaats in in deze wereld en in Gods werk. Misschien vind je iets aan je uiterlijk of van een van je persoonlijke kenmerken niet leuk. Misschien ben je niet uitzonderlijk goed in iets zoals sport of muziek of lijkt het of jij niet zoveel gaven hebt vergeleken met anderen. Maar wie kan er een beter voorbeeld en een betere hulp zijn voor je broers en zussen en voor je vrienden? Wie kan iets vriendelijks doen zoals jij? Wie kan een bemoediging geven zoals jij? Wie kan een behoefte vervullen die misschien alleen jij en God kunnen zien? Je bent “op maat gemaakt” voor de goede werken die God tevoren voor je  bereid heeft. Gebruik je energie, ideeën, gaven en je persoonlijkheid om het goede te doen, waar je ook bent, thuis, op school of werk, bij je familie en vrienden!

Je bent Gods oogappel

God volgt van dichtbij mee in je leven als een zorgzame, attente Vader. Je bent heel kostbaar voor hem en Hij verlangt ernaar dat het je goed gaat. Zijn gedachten over jou zijn “gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.” Jeremia 29:11. Jouw beslissingen zijn belangrijk voor Hem. God kan niet voor jou de beslissingen nemen, maar Hij gelooft in je en wil je graag helpen als je het Hem vraagt. Hij is je beschermer, je mentor, je helper, je vriend.

Ben je steeds weer in zonde gevallen of heb je een grote fout gemaakt en voel je jezelf onwaardig? God is snel om te vergeven als je berouw hebt, en Hij geeft je nooit op, wordt niet in je teleurgesteld of ongeduldig. Koning David vertrouwde op Gods barmhartigheid als hij tegenover zijn vijanden stond. Hij bad: Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen, voor de goddelozen die mij overweldigen, voor mijn doodsvijanden die mij omsingelen.” Psalm 17:8-9

Jij kunt hetzelfde doen en je toevlucht nemen tot Gods woord als donkere, moedeloze en veroordelende gedachten je bedreigen. Gevoelens en gedachten dat je waardeloos bent, zijn niet waar! Geloof en breng de waarheden uit Gods woord in praktijk, en je zult vrij worden.

Jouw leven heeft ongelofelijk veel waarde

Er is niets zeldzamer en belangrijker dan iemand die zijn vertrouwen op God stelt en Zijn geboden gehoorzaamt! Zij zijn de echte “sterren” in deze wereld. Zij zullen openbaar worden als zonen en dochters van God als Jezus terugkomt. “Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” Mattheüs 5:14

Bid of God je ogen wil openen voor de waarde van een leven voor Hem, en je zult jouw echte waarde beginnen te zien en de waarde van degenen om je heen. Leef met een doel voor ogen, in overeenstemming met Gods plan met jouw leven, en je goede beslissingen zullen eeuwig betekenis hebben. Kijk naar jezelf en de ander door Gods ogen en het leven is vol van hoop en levenslust!

Veel succes!

Van een voormalige tiener en twintiger

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.