Het sterven van Jezus – meer dan Golgotha?

De meeste christenen hebben vaak gehoord over Jezus’ kruisiging op Golgotha, maar slechts weinig christenen weten dat Jezus ook op een andere manier is gestorven.

Het sterven van Jezus – meer dan Golgotha?

Hoe was Jezus’ leven van zijn geboorte in Bethlehem tot zijn kruisiging op Golgotha? Was Hij onder een bepaalde bescherming van zijn Vader tijdens zijn leven, die hem beschermde tegen verzoekingen en de zondeval? In Hebr. 4:15 staat heel wat anders: “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder te zondigen.”

Verzocht zoals wij

Als Hij op dezelfde manier verzocht werd in alles, maar niet zondigde, dan komen er onmiddellijk gedachten op: Hoe deed Hij dat? Is zo’n leven ook mogelijk voor ons en zo ja, hoe kunnen we dat dan bereiken? Is het mogelijk voor ons om niet terug te schelden als we worden uitgescholden, om niet te dreigen als we lijden (1 Pet 2:23)? Is het überhaupt mogelijk om je vijanden lief te hebben zoals Hij liefhad? (Mat 5:44) Is het mogelijk om niet te begeren, zoals Hij niet begeerde? (Mat 5:28) Hoe kunnen we niet meer naar de begeerten van mensen leven maar naar de wil van God, de tijd die ons nog rest in het vlees? (1 Pet 4:2)

Jezus had een zeer effectief wapen, waarmee Hij elke verzoeking overwon en als een overwinnaar uit elke beproeving kwam. We kunnen zien hoe Hij dit wapen gebruikte toen Hij werd verzocht in de woestijn. Satan probeerde Jezus’ menselijke natuur aan te spreken en verzocht Hem met dingen waarvan hij wist dat het een zwakheid voor mensen was, maar Jezus wees al zijn ideeën af, keer op keer. Dat deed Hij met Gods woord. Door gehoorzaamheid aan Gods woord kon Hij alle begeerten “doden” die in Hem opkwamen in de verschillende situaties.

Verlost van de zonde

Hij wist dat Hij het niet alleen kon, en daarom heeft Hij “tijdens zijn dagen in het vlees gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst (door zijn godsvrucht, oorspronkelijke vertaling).” Heb. 5:7. Hij werd gered, niet van de dood op Golgotha, maar van de dood die het loon van de zonde is.

Paulus vermaant ons ook in Kol. 3:5: “Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.” Op deze manier wordt in de loop van de tijd alle zonde gedood en worden we door en door gelukkige mensen.

Zo’n dood over de begeertes in het vlees noemt Paulus “Jezus’ dood”, omdat Jezus de eerste was die deze dood gebruikte. Met die dood heeft Hij ons geleid tot een weg naar ware vrijheid (Joh. 8:36).

Download gratis e-book

De genade in Jezus Christus

“Als men aan genade denkt, denkt men doorgaans aan vergeving. En omdat wij allemaal gezondigd hebben, hebben we allemaal genade nodig. Daarom hoort iedereen die de zondelast voelt, zo graag over genade spreken.” Sigurd Bratlie begint dit boekje over genade met deze woorden. Vervolgens gaat hij verder met een gedetailleerde beschrijving dat de genade van Jezus Christus veel meer betekent dan zondevergeving. Het betekent ook waarheid en hulp. Het leert ons niet te zondigen, zodat we een leven in overwinning kunnen leven dat ons tot volmaaktheid leidt.