Ga naar de inhoud

Is het Christendom over datum?

Waarom is het tegenwoordig niet populair om christen te zijn als jongere? Wat is nu eigenlijk de kern van het christendom?

Waarom is het tegenwoordig niet populair om  christen te zijn als jongere? Wat is nu eigenlijk de kern van het christendom?

In de huidige samenleving  is  er maar weinig nodig om jezelf ‘christen’ te kunnen noemen, maar toch ervaren de meeste christelijke geloofsgemeenschappen een voortdurende vermindering van het aantal leden. Waarom is dat zo?

In het najaar van 2011 presenteerde het erkende Amerikaanse onderzoeks- en mediainstituut Barna Group de resultaten van hun project “Geloof dat blijft” (eng: Faith that lasts) waarin ze in kaart bracht waarom bijna 3 op de 5 Amerikaanse jonge christenen hun christelijke gemeente verlaten na hun 15de verjaardag.  De resultaten van het project kunnen ons misschien een hint  geven  waarom het christendom terugloopt in de westerse wereld, in het bijzonder onder de jeugd.

6 hoofdredenen

De onderzoekers noemen 6 hoofdredenen waarom jonge christenen hun geloof voor altijd  of voor een langere periode verlaten (zie de info rechts). Als we deze en andere uitspraken lezen waarachter een groot deel van de jonge Amerikaanse christenen zich verschuilt, is er voldoende reden om te waarschuwen dat er iets fout zit – met de kerk, met de jongeren, of misschien met allebei.

Wat is eigenlijk het doel van het christendom?

In zijn zendingsbevel zegt Jezus: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” (Mattheus 28: 19-20). En waarom zouden we de geboden onderhouden? Omdat Jezus naar de aarde kwam om broeders en zusters te krijgen, waar Hij samen mee kan zijn bij God (Hebreeën 2: 10-18). Maar nadat Adam en Eva ongehoorzaam waren en in de hof van Eden aten van de vruchten, heeft de zonde de mensen van God gescheiden. Jezus kwam om ons de weg terug naar God te wijzen. Hij liet ons de weg zien om Gods geboden te kunnen houden, en om vrij te worden van de zonde! Deze vrijheid houdt in dat ik iemand ben waarin het gebed in “Het onze vader” werkelijkheid wordt: “Uw wil geschiede, zowel in de hemel als op de aarde”, eerst bij mij zelf, en dan daar waar ik ben. Dan is mijn lichaam een gereedschap voor God en niet voor mijn ego. Dat is de vrijheid waar Jezus mee kwam! (Romeinen 8: 3-4, Hebreeën 10: 19-20).

Volgens Jezus eigen woorden is het christendom verdwaald als het alleen ertoe leidt dat mensen hun masker van heiligheid op hebben maar doorgaan met egoïstisch, rechtvaardig in eigen ogen en trots zijn.

De bedekkende genade en “zonde toelaten”

Een fundamenteel begrip in  het christendom is zondevergeving. Daarin toonde Jezus dat Hij mij liefheeft en ik  Hem ook liefheb. Maar geloof je niet dat Jezus een diepere bedoeling had dan dat Hij mij ‘alleen’ wil vrijmaken van de schuld van de zonde toen Hij stierf aan het kruis? “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren”, zegt Hij in Johannes 14: 15.

Iedereen weet dat liefde zonder daden volledig waardeloos is. Waarom zou  dat niet ook hier gelden?

Uit het onderzoek van de Barna Group blijkt dat veel jonge christenen met hun kerkgemeenschappen, bijpassende dominees en voorgangers, dit zicht in meer of mindere mate hebben verloren. Als Jezus’ genade mij ‘toelaat’ om te roddelen, liegen, of slecht  te denken over anderen, heb ik dan niet de zondevergeving omgezet in ‘toelating van de zonde’? Wat is in dat geval het praktische verschil tussen mij als gemeentelid en iemand die dat niet is? Is dit alleen zondevergeving, die er ook al was voor Jezus’ tijd? (Hebreeën 10: 1 en 9). Moeten voorgangers enorm veel geboden en regels over praktische details opstellen om een duidelijke scheiding te krijgen tussen ‘wij’ en ‘zij’? Worden deze menselijke uitleggingen van de Bijbel verkondigd als door de Geest geïnspireerde grenzen van God, terwijl ze in werkelijkheid alleen een heilige buitenkant laten zien? En achter die mooie buitenkant kunnen zowel egoïsme als trots vrij hun gang gaan. Als dat het geval is, is het niet raar dat 20% van de deelnemers van het onderzoek bevestigt: “Mijn ervaring met de kerk is dat God er lijkt te ontbreken”.

… ze laten alleen een heilige buitenkant zien. En achter die mooie buitenkant kunnen zowel egoïsme als trots vrij hun gang gaan.

Het is niet “in” om christen te zijn

LEES OOK
  • {link=/no/Oppbyggelse/Kommentaren/Kristendom-for-ungdom-}
  • {link=/no/Themes/Christian-Living/Hva-er-Jesu-vilje-for-deg-}
  • {link=/no/Oppbyggelse/Innsikt/Jesus–Frelseren-din}

Op dit fundament zullen jonge christenen de richting voor hun leven kiezen. Terwijl de tijdgeest hen lokt  met “maak jezelf – leef je leven” en verlangen  naar seksuele immoraliteit verwoestend rondgaat in hun lichamen. Hoe kun je verwachten dat deze jongeren iets zullen kiezen wat ze eigenlijk ervaren als verkeerd, oppervlakkig, ouderwets en niet in staat om de belangrijke levensvragen te beantwoorden?

Het antwoord zegt het al, en dan ziet het er donker uit voor het christendom.

Is het christendom dus over datum?

Nee, absoluut niet! Maar we moeten ons richten op wat vanaf het begin er was. In plaats van “zonde toelaten” of “buitenkant-christendom” moeten we alles op alles zetten om zo te verkondigen dat  ieder in de gemeente zichzelf afvraagt: Wil ik zo veel mogelijk naar mijn lusten leven in deze wereld, en ‘surfend op de genade” de hemel binnenglijden? In dat geval vertelt Judas 1:4 duidelijk over het resultaat: “…goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen…”. Of wil ik echte wederliefde aan Jezus tonen; door Zijn geboden te bewaren en vrij te worden van de zonde?

Wat wil ik eigenlijk? wordt de vraag waar mijn persoonlijke christendom om draait.

Met deze woorden als filter zullen allerlei moeilijke en onbeantwoorde vragen wegvallen en irrelevant worden. Mijn interesse richt zich  op God en wat Hij  wil voor mijn leven. Als ik oprecht wil  leven naar Zijn wil, zal de Heilige Geest mij de grenzen laten zien die God in Zijn grote liefde en goddelijke wijsheid voor mij heeft gesteld. Dan ben ik niet langer geïnteresseerd in het spelen met deze grenzen, of het nou om seksualiteit, films, muziek, games of iets anders gaat. Ik begrijp dat alleen Gods wetten en geboden mij kunnen vrij maken van mijn eigen egoïsme, en mij brengen naar Zijn buitengewone vrede en blijdschap, zowel in dit leven hier als later in de eeuwigheid. In plaats van de tijdgeest en de wisselende trends in de samenleving om mij heen, wordt Gods woord in de Bijbel de richtlijn voor mijn gedrag.
En dat verandert niet. (Hebreeën 13:8).

Essentie

Ontdek hoe Gods Woord ons uitdaagt en ons in staat stelt om 100% naar Zijn wil te leven, zodat we niet meer in zonde hoeven te vallen, maar tot een leven in overwinning kunnen komen.

Download gratis e-book

Ik ben met Christus gekruisigd

Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen.

Volg ons