Wat is het verschil tussen verzoeking en zonde?

In mijn leven als christen kan het moment van verzoeking aanvoelen alsof ik onrein ben geworden en in gedachten heb gezondigd. Maar dat is niet zo! Verzocht worden is geen zonde, maar een beproeving van mijn geloof, en door het evangelie kan ik in verzoeking standhouden zonder ook maar een keer te zondigen!

Mijn geneigdheid tot zonde – zonde in het vlees

De zonde is de wereld binnengekomen door een daad van ongehoorzaamheid van de eerste mensen, Adam en Eva. Al hun nakomelingen hebben de zonde in het vlees geërfd – geen schuld, maar de geneigdheid of begeerte om liever de eigen wil te volgen dan de wil van God. De Bijbel gebruikt verschillende woorden voor die geneigdheid: zonde in het vlees, het lichaam der zonde, de wet der zonde, hartstochten en begeerten enz. In Romeinen 7:18 schrijft Paulus: “Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.” Hier beschrijft hij die geneigdheid tot zondigen, die wij allemaal hebben geërfd.

Verzoeking en zonde

Jakobus schrijft heel duidelijk over verzoeking en zonde: “Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is brengt zij de dood voort.” Jakobus 1:13-15.

Hieraan kunnen we zien dat verzocht worden op zich niet hetzelfde is als zonde doen. Zondigen is het gevolg van bevruchting: dat mijn gezindheid het eens is met de begeerte die in mijn vlees of menselijke natuur woont. Dus zondigen houdt in dat je ervoor kiest iets zondigs te doen; je kunt geen zonde doen zonder dat je het ermee eens bent.

Niemand hoeft te zondigen!

In feite leert Jakobus ons dat verzocht worden betekent dat ons geloof wordt beproefd, en dat wie volhardt om niet te zondigen de kroon des levens ontvangt. (Jakobus 1:12) En zo schrijft Petrus ook dat verzoekingen een reden tot vreugde zijn, omdat de echtheid van ons geloof dan wordt getest, met als resultaat de zaligheid of verlossing van onze ziel. De boodschap van het evangelie is dat ik, al word ik verzocht, niet hoef te zondigen, maar dat ik integendeel Jezus in zijn voetsporen kan volgen en in verzoeking kan overwinnen. Het loon van de zonde is de dood, maar wie overwint zal eeuwig leven verkrijgen!

1

Wat is zonde?

We weten dat we allemaal zondaars zijn en verlost moeten worden van onze zonde. Maar wat is de definitie van zonde?

Lees meer
2

Vergeving van zonden

De vergeving van zonden is een van de grootst mogelijke geschenken. Het is het begin van het leven als christen, een van de resultaten van het werk van Jezus. Wat houdt vergeving van zonden in, hoe ontvangen we het en wat gebeurt er daarna?

Lees meer
3

Wat is het geweten? Hoe kan ik schuldgevoelens aanpakken?

Hoe weet ik zeker wat goed en slecht is? Wat moet ik doen met gevoelens van schuld?

Lees meer
4

Wat is het verschil tussen zonde hebben en zonde doen?

Johannes schrijft dat we allemaal zonde hebben, maar dat zij die zonde doen God niet hebben gezien of gekend. (1 Johannes 1:8; 1 Johannes 3:6) Wat is het verschil?

Lees meer
5

Wat is het verschil tussen verzoeking en zonde?

Is er eigenlijk enig verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Lees meer
6

Hoe kan ik overwinnen over de zonde?

In Gods woord staat geschreven dat je “meer dan overwinnaar” over de zonde kunt zijn. Maar hoe?

Lees meer