Vergeving van zonden

Het werk van Jezus

Alle mensen die tot geloof in Jezus komen en Hem vragen om hun zonden te vergeven omdat zij zich ervan hebben bekeerd, ontvangen onverdiend vergeving door genade. Er worden geen eisen aan ons gesteld om iets te bereiken om daardoor vergeving van zonden te krijgen. We zien dat duidelijk toen Jezus de weg naar het paradijs opende voor de misdadiger aan het kruis die zich bekeerde van zijn zonden: “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.” Dit is Gods grote liefde voor ons, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

“… gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” Romeinen 3:21-24.

Jezus droeg onze zonde en de zonde van de gehele wereld, zowel op Zijn lichaam als in Zijn lichaam. Toen Hij stierf aan het kruis, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, wiste Hij het document met voorschriften uit, de beschuldigingsbrief, ofwel de veroordeling die voortkwam uit het overtreden van de wet. “Het loon, dat de zonde geeft, is de dood,” (Romeinen 6:23) en Satan gebruikte dit voor wat het waard was om mensen aan te klagen voor God. Er was niets meer over om aan te klagen – Jezus had de macht van de duivel verbrijzeld door alle zonde te overwinnen die was binnengekomen door de zondeval. De schuld van de zonde was betaald. De duivel was nooit in staat geweest om Jezus te slim af te zijn, of Hem te verleiden om Zijn eigen wil te doen. Integendeel, door Gods hulp, door de kracht en genade vanuit de hemel overwon Hij altijd. Dit werk vond plaats in Zijn lichaam, in Zijn vlees, en daardoor had Hij macht over de dood. Door dit werk hebben wij ook de mogelijkheid gekregen om vergeving te ontvangen voor alle zonde die wij hebben gedaan.

Paulus beschrijft het als volgt: “Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.” Kolossenzen 2:13-14.

De mensen die zondigden onder het oude verbond waren schuldig volgens de wet en werden gestraft; sommigen ontvingen zelfs een doodvonnis. Er moesten altijd offers worden gebracht voor de zonde, maar deze offers namen nooit de zonde weg. (Hebreeën 10:1-4) Jezus echter, Gods eniggeboren Zoon, nam al de zonde van de wereld op Zich; we kunnen zeggen dat Hij de schuld op zich nam voor alle gedane zonde in de geschiedenis van de mensheid. Hij gaf niet toe in de verzoeking zoals alle mensen vóór Hem, maar in de kracht van de eeuwige Geest die met Hem was, overwon Hij alle zonde die door de zondeval was binnengekomen, en die de bron was voor al het daaropvolgende vallen in zonde door de jaren heen. Daardoor wiste Hij het “document met voorschriften” uit dat tegen ons getuigde. Dit is onbegrijpelijk groot! Het betekent dat wij kunnen deelnemen aan het leven van Jezus zonder verzamelingen goede werken te hebben gedaan om het te verdienen – we zijn gered door genade!

Iedereen kan dus vergeving ontvangen door onverdiende genade, voor alle zonde die zij hebben gedaan; maar als we willen binnenkomen in een discipelleven, zijn er wel duidelijke voorwaarden. Petrus zegt: “Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren.” Handelingen 3:19. Een hartgrondige bekering moet tot gevolg hebben dat wij ons afkeren van het oude leven waarin we de zonde dienden en de wereld zochten met onze gezindheid. We moeten beginnen op een nieuwe weg, waarop we God en de hemelse dingen zoeken. We kunnen niet doorgaan met heimelijk zondigen. Toen Jezus Paulus ontmoette op de weg naar Damascus, zei Hij tegen hem: “…om hun ogen te openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen door het geloof in Mij.” Handelingen 26:16-18.

Als we onze zonde belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het is belangrijk om te begrijpen dat vergeving van zonden niet het einddoel is van een discipel, maar het begin van een nieuw leven, een leven dat we kunnen leven zonder te zondigen! Paulus beschrijft deze heerlijke ontwikkeling als volgt: “Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.” Romeinen 6:22. Deelkrijgen aan heiliging betekent dat we steeds meer deelkrijgen aan Gods natuur.

De zee der vergetelheid

In Jesaja lezen we wat God zegt over de toekomst: “Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis. … Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.” Jesaja 43:18-19,25.

Als we God hebben gevraagd om vergeving voor de zonden die we hebben gedaan, en vastbesloten zijn om ze niet meer te doen, dan wist God de overtreding uit, en herinnert het Zich niet meer.

“Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.” Micha 7:19.

God werpt alle zonden die we hebben gedaan en waarvoor we vergeving hebben gevraagd in deze “zee”. Als we hebben gezondigd tegen andere mensen en hen pijn hebben gedaan, dan moeten we dat in orde maken als dat mogelijk is. Maar we moeten ook de zonden die anderen tegen ons hebben begaan in diezelfde zee werpen. Net zoals God moeten ook wij in staat zijn om onze medemensen te vergeven voor hun zonde en onrechtvaardigheid jegens ons.

Wij moeten vergeven

Jezus leerde Zijn discipelen te bidden, en dit is een deel van het zogenoemde “Onze Vader”:  “En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.” Matteüs 6:12.

Er is een heldere voorwaarde voor het ontvangen van vergeving van zonden, namelijk dat wij ook de zonde en onrechtvaardigheid vergeven waarvan wij menen dat andere mensen die ons hebben aangedaan. We zien dat Jezus dit benadrukt in het Onze Vader, dat Hij leerde aan Zijn discipelen.

Lees ook Matteüs 18:25-35. Hier zien we wat Jezus’ visie is op de kwestie van vergeving. Als God ons vergeeft, dan zijn we verplicht om onze broeder te vergeven. Zonder een vergevingsgezinde geest kunnen we God niet langer dienen, en krijgt Satan macht over ons. Als we niet in staat zijn te vergeven, en onze broeder beginnen te haten, dan blijven we in de dood en we hebben geen toekomst. Johannes zegt dat we overgaan van de dood tot het leven als we onze broeders liefhebben. (1 Johannes 3:14) Dat is waar onze toekomst ligt!

1

Wat is zonde?

We weten dat we allemaal zondaars zijn en verlost moeten worden van onze zonde. Maar wat is de definitie van zonde?

Lees meer
2

Vergeving van zonden

De vergeving van zonden is een van de grootst mogelijke geschenken. Het is het begin van het leven als christen, een van de resultaten van het werk van Jezus. Wat houdt vergeving van zonden in, hoe ontvangen we het en wat gebeurt er daarna?

Lees meer
3

Wat is het geweten? Hoe kan ik schuldgevoelens aanpakken?

Hoe weet ik zeker wat goed en slecht is? Wat moet ik doen met gevoelens van schuld?

Lees meer
4

Wat is het verschil tussen zonde hebben en zonde doen?

Johannes schrijft dat we allemaal zonde hebben, maar dat zij die zonde doen God niet hebben gezien of gekend. (1 Johannes 1:8; 1 Johannes 3:6) Wat is het verschil?

Lees meer
5

Wat is het verschil tussen verzoeking en zonde?

Is er eigenlijk enig verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Lees meer
6

Hoe kan ik overwinnen over de zonde?

In Gods woord staat geschreven dat je “meer dan overwinnaar” over de zonde kunt zijn. Maar hoe?

Lees meer