Hoe kan ik overwinnen over de zonde?

In de Bijbel staat in duidelijke taal dat wij als christenen een leven in overwinning over de zonde behoren te leven. En dat de overwinning niet “kantje boord” is, maar dat wij “meer dan overwinnaars” (Romeinen 8:37) zullen zijn en dat God “ons ten alle tijd doet zegevieren”! (2 Korinthe 2:14)

Maar ook al wil ik een leven leiden dat God welbehaaglijk is, het kan behoorlijk ontmoedigend zijn om de reacties uit mijn eigen natuur te zien op de situaties in mijn dagelijkse leven. Ik denk, zeg en doe dingen die niet overeenkomen met Gods wil. Paulus beschrijft dit heel goed in Romeinen 7:18-19: “Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik.” Het lijkt wel alsof de zonde die in mijn vlees woont gewoon te sterk is om te weerstaan. Dus, hoe kan ik die overwinnen?

“Zoals ik heb overwonnen”

Jezus zegt iets wonderbaarlijks in Openbaringen 3:21: “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Deze woorden zijn zo fantastisch, dat het bijna te moeilijk is om ze te begrijpen! Alle christenen geloven dat we door het offer van Jezus vergeving kunnen krijgen en verzoend kunnen worden met God. Maar hier zegt Jezus dat ik kan overwinnen, zoals Hij heeft overwonnen! Dat betekent dat er veel meer moet zijn dan alleen vergeving van de zonde.

Dus om erachter te komen hoe ik kan overwinnen over de zonde, moet ik kijken naar Jezus, mijn voorloper en grote voorbeeld, en kijken hoe Hij het heeft gedaan.

“Niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde”

Toen Jezus naar de aarde kwam, verklaarde hij: “God, u heeft mij een lichaam gegeven, en Ik ben gekomen om uw wil te doen.” (Hebreeën 10:5-7) En toen hij aan het eind van zijn leven voor grote beproevingen stond, zei Hij opnieuw: “doch niet mijn wil, maar de uwe geschiedde!” Lucas 22:42

“Mijn wil” is een ander woord voor de zonde in mijn vlees, die wij allemaal hebben geërfd. Dat omvat vele gebieden zoals trots, ongeduld, egoïsme, ongerechtigheid, irritatie, luiheid, ijdelheid, klagen, seksuele onreinheid, ongeloof, moedeloosheid, jaloezie, hebzucht, ondankbaarheid enz. Als een mens had Jezus ook deze eigen wil en werd verzocht, maar zijn vastbesloten standpunt vanaf het begin was: “niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde!” Als ik wil overwinnen zoals Hij heeft overwonnen, moet ik diezelfde beslissing nemen en hieraan trouw blijven, wat er ook gebeurt en hoe ik me ook voel.

Mijzelf vernederen

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die,…in zijn uiterlijk als een mens bevonden, Zich heeft vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Filippenzen 2:5-8. Jezus was in de hemel bij God, maar Hij werd vrijwillig een mens, voor onze bestwil. Je zou denken dat dit de ultieme daad van vernedering was. Maar er staat dat Hij zich als een mens vernederde en gehoorzaam was. Dit kwam doordat Hij als een mens een eigen wil had die niet overeen kwam met wil van zijn Vader. In de dagelijkse situaties toen Hij werd verzocht tot ongeduld, irritatie, jaloezie, moedeloosheid enz. liet de Vader hem zien dat zijn reactie nooit kwam door de anderen of door de situatie, maar altijd door de neigingen uit het eigen vlees van Jezus. Om te overwinnen moest Jezus zichzelf vernederen. Hij moest de strijd opnemen tegen de zonde en zijn belofte uitvoeren: “niet mijn wil, maar Uw wil geschiedde!”

Ootmoed is de gezindheid van Jezus en dat moet ook mijn houding zijn als zijn discipel.

Gebed onder sterk geroep en tranen

“Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.” Hebreeën 5:7-8. Jezus was echt een mens zoals wij. God heeft Hem geen bijzondere privileges gegeven en heeft zijn weg niet makkelijker gemaakt, omdat het hele verlossingswerk dan corrupt en waardeloos zou zijn. Jezus heeft een wanhopige strijd gestreden tegen de zonde in zijn vlees en Hij had hulp nodig. Zijn “sterk geroep en tranen” werden verhoord omdat ze oprecht waren, het resultaat van dat Hij alleen God wilde dienen.

God leerde Hem gehoorzaamheid en gaf Hem de kracht en vastbeslotenheid die Hij nodig had om zichzelf te verloochenen, elke keer opnieuw. Hoe wanhopig ben ik om tot overwinning te komen? Hoe sterk is mijn geroep tot God? Hoe gewillig ben ik om gehoorzaam te zijn? Wil ik gered worden van de dood? Om te overwinnen zoals Hij overwon, moet ik hem in alles volgen, ook hoe ik tot God bid om hulp. In mijn situatie kunnen de lusten in mijn vlees en de druk van buitenaf zo hoog oplopen dat het eruit ziet als een enorme berg. De strijd kan overweldigend lijken. Maar ik ben niet alleen.

Genade om hulp te krijgen te gelegener tijd

Jezus weet hoe het is om mens te zijn. “Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.” Hebreeën 4:15. Voordat Hij de aarde verliet, heeft Jezus zijn discipelen belooft dat Hij hen de Heilige Geest zou zenden, de Trooster, die hen zal leiden tot de waarheid. (Johannes 14: 16-17, 26; Johannes 15:26)

“Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.” Hebreeën 4:16. Te gelegener tijd is wanneer ik word verzocht, wanneer ik de zonde in mijn vlees zie en voel, als ik strijd om mijzelf rein te bewaren en om niet te zondigen. Als ik bid om hulp zoals Jezus deed, met ootmoed en luid geroep en tranen, wanhopig om overwinning te krijgen en gered te worden van de dood, dan zal ik hulp krijgen.

De Heilige Geest zal komen en mij de weg laten zien die ik moet gaan. En de weg is altijd: “lijden in het vlees, zoals Jezus deed!” Als ik ootmoedig en gehoorzaam ben, zal Hij mij de kracht en vastbeslotenheid geven om te volharden in mijn strijd. Hij zal mij licht geven en begrip geven over hoe afschuwelijk de zonde is en hoe groot mijn hemelse roeping is. Hij zal mij Gods woord geven als een gids, een hulp en een wapen.

Het Woord gebruiken als een wapen

Gods Woord is een zwaard. (Efeziërs 6:17; Hebreeën 4:12) Dat is de absolute waarheid en een krachtig wapen tegen Satan en het bedrog van de zonde. Toen Jezus werd verzocht door de duivel, antwoordde Hij altijd met “Er staat geschreven!” (Mattheus 4:1-11) Maar Jezus citeerde niet alleen het Woord, hij had autoriteit als Hij Gods woord gebruikte, omdat Hij ernaar leefde. In Johannes 1:14 lezen we de verbazingwekkende woorden dat “het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond.” Jezus kan worden beschreven als het gepersonifieerde Woord. Zijn hele leven was een vervulling van Gods woord en daarmee Gods wil.

Als ik de Bijbel lees, vul ik mij met Gods wijsheid. Dat is het wapen dat Hij mij heeft gegeven; woorden om te gebruiken tegen het bedrog van Satan, zoals Jezus dat deed, woorden die mij laten zien wat ik moet doen, woorden om te troosten. Ik moet precies dat doen wat ik lees. Dan zwaai ik een Geestelijk zwaard, dat is Gods woord. Ik leg de leugens en het bedrog van Satan bloot en overwin de zondige neigingen uit mijn vlees. Door te leven naar deze woorden, word ik onoverwinnelijk.

Lijden in het vlees, klaar met de zonde

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde, om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.” 1 Petrus 4:-2. Dit lijden was niet het fysieke lijden aan het kruis op Golgotha, Het was het lijden aan het kruis dat Hij dagelijks gebruikte, toen Hij “Nee” zei tegen zijn eigen wil, de zonde in zijn vlees, zelfs als dit Hem voortdurend bombardeerde met zijn eisen en misleidende aanbiedingen. De zonde in zijn natuur had de doodstraf ontvangen toen hij zei “Uw wil geschiedde, God” en die straf werd uitgevoerd toen de lusten tevoorschijn kwamen in de verzoekingen.

Als een discipel die Jezus volgt, moet ik mijn eigen leven haten, mijzelf verloochenen en mijn kruis opnemen. (Lucas 9:23; Lucas 14:26) Het kost iets. Het kost mijn wil. Het kost mijn leven. Ik moet bidden en huilen en mijn lusten moeten de pijn van het verloochenen voelen. Op het “dagelijkse kruis” zullen ze lijden en sterven. Dan komt er een einde aan de zonde.

Dit is de weg die de Meester ging. Als ik Hem volg zal ik ook daar eindigen waar Hij is!

“Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Openbaringen 3:21

1

Wat is zonde?

We weten dat we allemaal zondaars zijn en verlost moeten worden van onze zonde. Maar wat is de definitie van zonde?

Lees meer
2

Vergeving van zonden

De vergeving van zonden is een van de grootst mogelijke geschenken. Het is het begin van het leven als christen, een van de resultaten van het werk van Jezus. Wat houdt vergeving van zonden in, hoe ontvangen we het en wat gebeurt er daarna?

Lees meer
3

Wat is het geweten? Hoe kan ik schuldgevoelens aanpakken?

Hoe weet ik zeker wat goed en slecht is? Wat moet ik doen met gevoelens van schuld?

Lees meer
4

Wat is het verschil tussen zonde hebben en zonde doen?

Johannes schrijft dat we allemaal zonde hebben, maar dat zij die zonde doen God niet hebben gezien of gekend. (1 Johannes 1:8; 1 Johannes 3:6) Wat is het verschil?

Lees meer
5

Wat is het verschil tussen verzoeking en zonde?

Is er eigenlijk enig verschil tussen verzocht worden en zondigen?

Lees meer
6

Hoe kan ik overwinnen over de zonde?

In Gods woord staat geschreven dat je “meer dan overwinnaar” over de zonde kunt zijn. Maar hoe?

Lees meer