Wie is een discipel?

De term “discipel” betekent oorspronkelijk leerling (van een leraar of vakman). Veel mensen geloven dat ze discipelen van Jezus zijn geworden wanneer Hij hun zonden heeft vergeven. Inderdaad waren we dood in onze overtredingen, maar door vergeving heeft Hij ons levend gemaakt met Hem. (Kolossenzen 2:13) Maar vergeving van zonden is niet hetzelfde als discipelschap. Als we vergeving voor onze zonde hebben ontvangen en met God zijn verzoend door Jezus’ dood, komen we op een beginpunt waarvandaan we Jezus’ voorbeeld tijdens Zijn leven kunnen navolgen.

Onze leraar en voorloper

“Een discipel staat niet boven zijn meester, maar al wie volleerd is, zal zijn als zijn meester.” Lukas 6:40. Een discipel van Jezus komt binnen in een levenslang leerproces om hetzelfde leven te leiden dat Jezus leefde. Het leven van Jezus is de volmaakte uitdrukking van Gods wil. Hij zondigde nooit. Dit kwam niet omdat Hij was geboren met een goddelijke natuur die niet kon worden verzocht. Tijdens Zijn leven, onderging Hij ook persoonlijk een trainingsproces om Gods wil te doen in plaats van Zijn eigen wil.

“Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.” Filippenzen 2:5-8. Jezus moest leren om Gods wil te onderscheiden, en hij moest gehoorzaamheid leren (Hebreeën 5:7-8). Zijn hele leven zei Hij: “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde.” (Lukas 22:42; Hebreeën 10:5-7) Elke dag werd Hij in alle dingen op gelijke wijze verzocht als wij. (HebreeËn 4:15) Toch koos Hij ervoor om Zichzelf te vernederen en te lijden in het vlees (Zijn eigen wil te verloochenen, de eisen van de zonde in het vlees), in plaats van toe te geven aan de zonde. (Filippenzen 2:8, 1 Petrus 4:1) Als gevolg van deze ongelooflijke trouw, zondigde Hij niet, en er werd geen bedrog in Zijn mond gevonden. Hij raakte nooit uit de liefde, reinheid en goedheid! Dit is de leraar, de voorloper die discipelen als hun voorbeeld hebben, om Hem na te volgen in Zijn voetstappen (1 Petrus 2:21-11).

Voor meer over het leven van Jezus, lees het onderwerp: Christus geopenbaard in het vlees.

De weg die Jezus bewandelde was een verborgen leven met God, waarin een werk plaatsvond in Zijn menselijke natuur, Zijn vlees. Op deze weg overwon Hij de zonde in het vlees en was in staat om het geweldige plan van verlossing voor de mensheid te vervullen. (Romeinen 8:3-4). Omdat Jezus Christus zelf de menselijke natuur aannam, en dit werk van het veroordelen van de zonde in het vlees plaatsvond in een mens, kunnen Zijn discipelen, die dezelfde natuur hebben, Hem nu volgen op deze weg, ongeacht hun achtergrond, persoonlijkheid, de plaats of de tijd waarin zijn leven. (Hebreeën 2:10-18)

De houding van een discipel ten opzichte van de zonde

Zoals hun Meester, verplichten ook discipelen van Christus zich tot het doen van Gods gehele wil, in plaats van toe te geven aan de zondigde begeerten en egoïsme in hun eigen vlees. Jezus had een radicale houding waar het de zonde betrof. (Matteüs 5:27-30) Zijn discipelen worden vermaand om dezelfde gezindheid te hebben. (Filippenzen 2:5; 1 Petrus 4:1-2) Het is veel gemakkelijker om toe te geven aan de zonde dan om onze begeerten te verloochenen. Als we iets verkeerd hebben gedaan, dan is het het gemakkelijkste om onszelf te verdedigen en uitvluchten te bedenken. Maar als discipel leren we dat het Gods wil is om de waarheid te erkennen (Johannes 3:19-21), onszelf te vernederen (Jakobus 4:6-10) en om onszelf te oordelen in plaats van anderen de schuld te geven (Matteüs 7:1-3). Om Zijn woorden te vervullen, moeten we Gods wil zo sterk liefhebben dat we onze eigen wil opgeven, of zoals Jezus het uitdrukt, ons eigen leven haten, dat is de geneigdheid tot zonde die inherent is aan onze menselijke natuur. (Lukas 14:26-27) Zonder deze radicale houding kunnen we de zonde niet overwinnen, en kunnen we Jezus’ discipelen niet zijn!

De grootste motivatie

“… laten ook wij … afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.” Hebreeën 12:1-2. Jezus’ vreugde was dat Hij discipelen zou hebben die hetzelfde leven leiden, en komen tot dezelfde goddelijke natuur. Hij keek ernaar uit om broeders te hebben die in staat zouden zijn om te delen in Zijn volledige erfenis die Hij ontving van Zijn hemelse Vader! (Romeinen 8:16-17; Romeinen 8:29; Hebreeën 2:10-18)

De grootste motivatie voor discipelen is liefde tot Hem die ons eerst heeft liefgehad (1 Johannes 4:19), en die Zijn leven voor ons gaf, zelfs al weten we dat we deze onverdiende genade nooit terug kunnen betalen.

“Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.” 2 Korinthiërs 5:14-15. Discipelen zullen niet tevreden zijn met een slappe houding om de vergeving van zonden te gebruiken als een excuus om door te gaan met toegeven aan lusten en zondige begeerten. Het doel dat Jezus voor ons heeft gesteld, is om volmaakt te worden zoals onze hemelse Vader volmaakt is! (Matteüs 5:48)

We zullen noodzakelijkerwijs te maken krijgen met beproevingen en lijden in dit fantastische proces om herschapen te worden van een zondig mens naar het volmaakte beeld van Christus. Maar met Christus als ons voorbeeld en de liefde van Christus die ons dringt, zullen wij als discipelen doorgaan om te “jagen naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.” Filippenzen 3:14. Deze prijs is om Hem gelijk te zijn, en Hem te zien zoals Hij is. (1 Johannes 3:2)

1

Discipelleven – Introductie

Jezus vermaant ons om alles op te geven en Hem te volgen – om Zijn discipel te worden. Wat betekent het om een discipel te zijn? Waarom is dit het waard om er zelfs ons eigen leven voor op te geven? Jezus […]

Lees meer
2

Wie is een discipel?

Miljoenen mensen aanbidden Jezus als Heer. Maar wat betekent het om een discipel te zijn?

Lees meer
3

Wat kost het om een discipel te worden?

Bij verschillende gelegenheden drong Jezus er bij mensen op aan om de kosten te berekenen voordat zij voor zichzelf besloten om Hem te volgen – om Zijn discipel te worden.

Lees meer
4

De ontwikkeling van een discipel – Vergeving en de heilige Geest

Een van de meest interessante aspecten van het leven van een discipel is dat het bestaat uit constante groei en ontwikkeling. Jezus Zelf moest gehoorzaamheid leren toen Hij mens was op aarde (Hebreeën 5:8), en Hij maakte een geestelijke ontwikkeling door: “En […]

Lees meer
5

De ontwikkeling van een discipel – de weg van het kruis en de gemeente bouwen

Vergeving van zonden ontvangen geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe start te maken in ons leven. Nu zijn discipelen toegerust om te beginnen op het pad dat tot het doel leidt – te worden zoals hun Meester, Jezus Christus. We weten […]

Lees meer
6

Al de volken tot discipelen maken

Hoe kunnen we een van de grootste opdrachten die ons is toevertrouwd vervullen?

Lees meer