Wat kost het om een discipel te worden?

“Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien.” Lukas 14:28-30.

Helaas is dit de toestand waarin veel gelovigen zich bevinden. Ze beginnen als discipelen zonder de kosten te berekenen, en eindigen in zonde en huichelarij, ze maken de naam “christen” daarmee te schande en worden het voorwerp van minachting.

Wat kost het dan om een discipel te worden?

“Vader en moeder. vrouw en kinderen…”

Jezus zegt ons duidelijk in de verzen ervoor: “Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.” Lukas 14:26-27. Met andere woorden, discipelschap kost ons alles.

Wanneer Jezus spreekt over het “haten” van familieleden en ons eigen leven, spreekt Hij daarmee niet over een haat jegens personen, of dat een discipel levensmoe zou zijn. Het betekent dat discipelen niet zijn gebonden door menselijke adviezen, redeneringen, opinies en invloeden. Ze willen alleen worden geleid in de voetstappen van hun Meester. Dit kan leiden tot verwijten en conflicten en verwijdering van hen die niet dezelfde gezindheid hebben, en dat kan een zware prijs lijken om te betalen. Maar zonder deze “haat” kan een discipel niet werkelijk Christus volgen en God dienen.

Aan de andere kant zijn ware discipelen bevrijd van alle gedachten die om henzelf draaien, en vrij van wat anderen over hen denken, en zij worden één met Christus. Bovendien leidt juist dit tot gemeenschap, bemoediging en opbouw tussen elke individuele discipel en alle anderen die hetzelfde doel hebben! Het loon voor een leven als discipel is werkelijk groot. Jezus zegt: “En een ieder, die huizen of broeders of zusters of vader of moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het eeuwige leven erven.” Matteüs 19:29.

 

“Zelfs je eigen leven”

De ultieme prijs om een discipel te worden is om “zelfs ons eigen leven” te haten en af te leggen. Ons “eigen leven” in deze context is onze eigen wil, onze meningen, onze menselijke reacties. Vanwege de zondeval is onze gehele wil en onze natuur besmet geraakt door zonde en egoïsme. Beledigd zijn, ontmoedigd of ongeduldig zijn, partijdigheid tonen, of toegeven aan onreinheid of trots – dit zijn allemaal uitingen van ons “eigen leven”, de geneigdheid tot zonde die aanwezig is in onze gevallen menselijke natuur, of vlees. Daar tegenover bestaat Gods wil uit alles dat goed en onbaatzuchtig is.

Om veranderd te kunnen worden van wat we nu zijn, tot gelijkvormigheid aan het beeld van Christus, moet ons “eigen leven” sterven!

Om te sterven aan onszelf, moeten we als discipelen God bidden om hulp en onze eigen wil verloochenen tot het einde toe. Dit is het kruis waarvan Jezus zegt dat discipelen het dagelijks moeten opnemen (Lukas 9:23; Lukas 14:27), wat een dood over de zonde tot gevolg heeft. Dit gebeurt dagelijks in het leven van ware discipelen. Dit was wat Jezus deed, en zijn discipelen leren van Hem en volgen Hem op dezelfde weg. (Hebreeën 5:7-9) Het resultaat is dat het leven van Christus – zijn deugden – zich beginnen te openbaren in ons leven!

Zonder onze eigen zonde en eigen wil te verloochenen, zal ons “eigen leven” blijven voortbestaan, en het leven van Christus kan niet in ons tevoorschijn komen. We zullen niet veranderen. We kunnen niet gevormd worden naar het beeld van onze Meester. Misschien kunnen we nog wel beweren dat we discipelen zijn, een gemeente bezoeken, discussiëren over wat wel of geen zonde is, liefdadigheidswerk doen en Jezus “Heer” noemen. Maar uiteindelijk zal deze schijn van godsvrucht niet de zonde verhullen waaraan we nog steeds zijn gebonden. Paulus beschrijft deze trieste stand van zaken onder christenen die niet bereid zijn om de prijs te betalen: “Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben.” 2 Timoteüs 3:2-5.

Zonder de voorwaarden te vervullen kunnen we Jezus’ discipelen niet zijn. Maar het grote nieuws is dat God ons hiertoe in staat kan stellen! Wanneer we gewillig zijn om Gods wil te gehoorzamen, dan zullen we een nieuwe schepping worden. We sterven met Hem en leven met Hem. We nemen toe in de deugden van Christus, en worden steeds meer gelijk aan onze Meester.

“Indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.” 2 Timoteüs 2:11.

1

Discipelleven – Introductie

Jezus vermaant ons om alles op te geven en Hem te volgen – om Zijn discipel te worden. Wat betekent het om een discipel te zijn? Waarom is dit het waard om er zelfs ons eigen leven voor op te geven? Jezus […]

Lees meer
2

Wie is een discipel?

Miljoenen mensen aanbidden Jezus als Heer. Maar wat betekent het om een discipel te zijn?

Lees meer
3

Wat kost het om een discipel te worden?

Bij verschillende gelegenheden drong Jezus er bij mensen op aan om de kosten te berekenen voordat zij voor zichzelf besloten om Hem te volgen – om Zijn discipel te worden.

Lees meer
4

De ontwikkeling van een discipel – Vergeving en de heilige Geest

Een van de meest interessante aspecten van het leven van een discipel is dat het bestaat uit constante groei en ontwikkeling. Jezus Zelf moest gehoorzaamheid leren toen Hij mens was op aarde (Hebreeën 5:8), en Hij maakte een geestelijke ontwikkeling door: “En […]

Lees meer
5

De ontwikkeling van een discipel – de weg van het kruis en de gemeente bouwen

Vergeving van zonden ontvangen geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe start te maken in ons leven. Nu zijn discipelen toegerust om te beginnen op het pad dat tot het doel leidt – te worden zoals hun Meester, Jezus Christus. We weten […]

Lees meer
6

Al de volken tot discipelen maken

Hoe kunnen we een van de grootste opdrachten die ons is toevertrouwd vervullen?

Lees meer