Ga naar de inhoud

De ontwikkeling van een discipel – Vergeving en de heilige Geest

Een van de meest interessante aspecten van het leven van een discipel is dat het bestaat uit constante groei en ontwikkeling. Jezus Zelf moest gehoorzaamheid leren toen Hij mens was op aarde (Hebreeën 5:8), en Hij maakte een geestelijke ontwikkeling door: “En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen.” Lukas 2:52.

Al is de weg voor elke discipel uniek en persoonlijk, toch zijn er verschillende stadia van ontwikkeling die alle discipelen doorlopen. Elk stadium leidt ons dieper in Gods verlossingsplan, dat ons verandert in een nieuwe schepping – te worden zoals Christus!

De vergeving van zonde en wat daarop volgt

We beginnen God te zoeken omdat Hij ons heeft geroepen. We krijgen besef van zonde en worden moe van de zonde, de wereld, en de leegheid van een leven zonder God. Het loon van de zonde en van de wereld was een slecht geweten en een ziel in duisternis. We zoeken God en keren ons af van de duisternis, van de zonde, en van de wereld, en God neemt ons aan. We vragen vergeving van zonden en ontvangen het door geloof in Christus Jezus. We krijgen een kans om ons leven weer te beginnen met een schone lei.

Het besef dat onze zonden zijn vergeven vult ons met de vreugde van behoudenis. Deze redding maakt plaats voor een oprechte liefde voor onze Meester. Het bewerkt een verlangen om acht te slaan op Zijn woorden en te volgen in Zijn voetstappen – een verlangen om Zijn discipel te worden.

Als we Zijn Woord beginnen te gehoorzamen, realiseren we ons dat de lusten en begeerten in ons vlees ook na onze bekering nog steeds aanwezig zijn. We worden nog steeds verzocht zoals daarvoor, en we missen de kracht om onszelf los te rukken van die begeerten. We zijn zo gebonden dat we steeds dezelfde fouten maken en vallen steeds weer terug in dezelfde zwakheden, en we gaan in gebed tot God om vergeving te ontvangen. God vergeeft graag.

Veel gelovigen leven in dit stadium zonder ooit verder te komen. Ze klagen over hun zwakheden, ronddraaiend in de cyclus van zondigen en vergeving vragen. Ze raken geleidelijk in een toestand van apathie, en geloven dat het leven niet anders kan zijn. Over het algemeen zijn ze tevreden met dagelijkse gebedsmomenten en gangbare christelijke gewoonten. Sommigen van hen zetten zich in voor intensief christelijk en liefdadigheidswerk, wat hen een zekere mate van vreugde en voldoening schenkt. Het innerlijke, geestelijke verlangen dat vervuld had moeten worden door innerlijke groei en vooruitgang neemt geleidelijk af, en ze blijven vast zitten in hun huidige staat van ontwikkeling.

Wanneer God ons onze zwakheid toont, is het niet de bedoeling dat we daarin blijven hangen. Het is nodig dat we vooruitgang boeken. Vergeving van zonden ontvangen is een groot geschenk dat tot leven leidt, maar de bedoeling is om Jezus te volgen en tot een overwinningsleven te komen. Wanneer we als discipelen onze zwakheid zien, dan is er in ons een verlangen naar kracht om te overwinnen wakker geworden. We worden het steeds meer moe om gevangen te zitten in de cyclus van zondigen en vergeving krijgen, zonder ware overwinning. Uiteindelijk komen we tot een volledige erkenning van ons totale onvermogen om de zonde in ons vlees te overwinnen in onze eigen kracht. (Romeinen 7:15-24) Wanneer we niet langer vertrouwen op onze eigen menselijke kracht, dan zijn we zover dat we ons onderwerpen aan Gods wil in geloofsgehoorzaamheid, en ontvangen we de kracht om te overwinnen waar God ons van kan voorzien, en die Jezus ons beloofde: de kracht van de heilige Geest. (Johannes 14:15-18; Johannes 14:26; Johannes 15:26)

Leven en wandelen in de heilige Geest

De heilige Geest wordt gegeven aan elke discipel die Gods wil wil doen. Sommigen ervaren de doop met de Geest als een aangrijpende gebeurtenis. Gods kracht stroomt voelbaar door hun hele lichaam – gepaard met een oneindig gevoel vanzegen, die zich uit in een buitengewoon betoon van geluk en vreugde. Anderen ervaren het ontvangen van de heilige Geest op een meer geleidelijke wijze over een periode van tijd. Iemand die de heilige Geest heeft ontvangen komt binnen in een toestand van geestelijk welzijn, en er is een gevaar dat hij in deze toestand wil blijven hangen, zonder vooruit te komen in dat, waartoe de heilige Geest hem te hulp was gekomen.

We hebben de neiging om ons te verheugen over het feit dat we blij zijn, dat we kracht hebben ontvangen, dat we vrede hebben. Door ons te verheugen over veel overwinningen waar het uiterlijkheden betreft, wordt het innerlijke leven vaak over het hoofd gezien. Maar het leven van Jezus gaat altijd dieper. Hij wil ons leiden tot een diepere erkenning zodat we een hoger leven kunnen bereiken. Dat is waarom Paulus de discipelen vermaant: “Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.” Galaten 5:25.

Met de Geest wordt Christus de drijfkracht in het leven van een discipel. De Geest geeft openbaring. Grote delen van de Schrift die duister waren geweest, worden nu helder. In plaats van je best doen om Christus te dienen, komt de drijfkracht van de Geest. Nu hebben discipelen dus overwinning op gebieden waar ze daarvoor nederlaag leden. De vreesachtige wordt vrijmoedig, de zwakke wordt strerk, de weifelaar wordt vastbesloten.

Jezus zei dat de heilige Geest ons zal leiden tot de volle waarheid. (Johannes 16:13) De heilige Geest onthult meer van de zonde in de menselijke natuur van discipelen, waarvan ze zich eerder nog niet bewust waren. De Geest gebruikt vaak uiterlijke omstandigheden om de ogen van de discipelen te openen voor de diepte van trots, ongeduld, onreinheid, gebrek aan liefde etc. in hun vlees, zelfs al zijn ze van harte toegewijd aan het volgen van Christus. Dit leidt tot armoede in de geest, en tot nood, en Gods kracht kan in deze zwakheid ten volle worden geopenbaard. (2 Korinthiërs 12:9) Discipelen volgen Jezus’ vermaning om hun kruis op te nemen, hun eigen wil te verloochenen, en af te sterven aan de zonde. De overwinning die volgt is niet dank zij hun eigen kracht, niet iets om over op te scheppen, maar het is het resultaat van gehoorzaamheid aan de Geest en door de kracht van God. De nieuwe schepping die het resultaat is, is het werk van God alleen. (2 Korinthiërs 5:17; 1 Petrus 4:19)

In dit stadium trekken sommige gelovigen zich terug omdat zij bang zijn om te verliezen wat ze al hebben. Ze willen sterk zijn, maar de Geest leidt hen tot armoede en zwakheid, wat lijden meebrengt. Wanneer zij het oordeel beginnen te voelen, en de vreugde wordt gemengd met lijden, kunnen zij vragen: “Waarom is het niet zoals in het begin, toen ik gedoopt werd met Gods Geest?” In plaats van tot een dieper leven te komen, kruipen velen weg in hun eerste ervaringen met de heilige Geest. Deze ervaringen laten ze stollen in lege leerstellingen en aanbiddingsdiensten met veel gevoel, en gaan verder bouwen op verstandelijke conclusies en uiterlijke vormen, zonder verdere ontwikkeling in het innerlijke leven als een discipel.

Om verder te komen op de weg die Christus is gegaan, moeten discipelen de waarheid en Gods oordeel liefhebben. Het eeuwige en overvloedige leven in Christus kan slechts worden verkregen ten koste van het “zelfleven” van de discipelen.

2

Wie is een discipel?

Miljoenen mensen aanbidden Jezus als Heer. Maar wat betekent het om een discipel te zijn?

Lees meer
3

Wat kost het om een discipel te worden?

Bij verschillende gelegenheden drong Jezus er bij mensen op aan om de kosten te berekenen voordat zij voor zichzelf besloten om Hem te volgen – om Zijn discipel te worden.

Lees meer
6

Al de volken tot discipelen maken

Hoe kunnen we een van de grootste opdrachten die ons is toevertrouwd vervullen?

Lees meer
Volg ons