Ga naar de inhoud

De ontwikkeling van een discipel – de weg van het kruis en de gemeente bouwen

Vergeving van zonden ontvangen geeft ons de mogelijkheid om een nieuwe start te maken in ons leven. Nu zijn discipelen toegerust om te beginnen op het pad dat tot het doel leidt – te worden zoals hun Meester, Jezus Christus.

We weten dat het mogelijk is om te worden zoals onze Meester, omdat Hij hetzelfde vlees en bloed aannam als wij. (Hebreeën 2:14) Hij is nu verheven boven elke naam, en is gezeten aan de rechterhand van God (Filippenzen 2:5-11; Hebreeën 8:1), maar aangezien Hij was zoals wij, zijn wij nu in staat om Hem te volgen en te eindigen waar Hij nu is. Om dit doel te bereiken, krijgen discipelen de heilige Geest als een helper en een gids tot de volle waarheid. (Johannes 15:26; Johannes 16:13)

De weg van het kruis

Tijdens zijn dagen op aarde leerde Jezus Gods wil te gehoorzamen, in plaats van zijn eigen wil. (Hebreeën 5:8) Deze “eigen wil” (of zelfleven) is de zonde in het vlees dat we allemaal hebben geërfd. Als een mens had Jezus deze eigen wil ook geërfd, en Hij werd verzocht, maar Zijn vaste besluit vanaf het allereerste begin was: “Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde!” (Lukas 22:42; Hebreeën 4:15; Hebreeën 10:5-7) Gods Geest wees de zonde in Zijn vlees aan, en Jezus stemde in met het oordeel. Op deze manier werd de zonde in Jezus’ vlees veroordeeld, en Hij opende een weg die al Zijn discipelen konden volgen, die we de weg van het kruis kunnen noemen. (Romeinen 8:3-4; Hebreeën 5:7-8; 1 Petrus 4:1-2)

Jezus zei dat een discipel “dagelijks zijn kruis moet opnemen.” Lukas 9:23. Hier verwijst Jezus niet naar het kruis op Golgotha, maar het “innerlijke kruis” waar Hij Zelf tijdens Zijn leven op aarde elke dag gebruik van maakte. Aan dit kruis werd alle zonde in Zijn vlees “gekruisigd” toen het zijn oordeel had ontvangen. Deze zelfverloochening veroorzaakte lijden in Zijn vlees, maar bracht dood over de zonde, zodat de geneigdheid tot zonde nooit werd vertaald tot daadwerkelijke zonde in gedachten, woorden of daden. Dit gebeurde dagelijks, totdat alle zonde in Jezus’ vlees was veroordeeld, en Hij kon uitroepen: “Het is volbracht!” toen Hij werd gekruisigd op Golgotha. (Johannes 19:30) Dat is waarom Hij zijn discipelen vermaande om Hem te volgen door hun kruis op te nemen, en hun eigen leven (of eigen wil) te haten. (Lukas 14:26-27)

(Lees het onderwerp “Christus geopenbaard in het vlees” voor meer toelichting.)

Het oordeel over de zonde dat werd uitgevoerd in Christus zal nu, door geloof, ook worden uitgevoerd in Zijn discipelen. De heilige Geest, de Geest der waarheid, wijst op de zonde in het vlees van de discipelen, en zij “ontvangen licht” over hun eigen leven. Discipelen van Jezus hebben de waarheid lief en stemmen gewillig in met het oordeel. In plaats van zich terug te trekken, erkennen ze en haten ze hun “zelfleven”! Ze nemen hun kruis op zich, verloochenen hun eigen wil, de zonde in hun vlees. Dit brengt lijden met zich mee, maar de Geest geeft kracht om dit te doorstaan, en het resultaat is overwinning op de zonde. (1 Petrus 4:1-2)

(Lees het onderwerp “De boodschap van het kruis” voor meer toelichting.)

Op deze weg van het kruis worden we geleidelijk aan gevormd naar het beeld van Christus. (1 Korinthiërs 15:48-50; 2 Korinthiërs 3:18) Het gevolg van de strijd tegen de zonde en het lijden aan het kruis is dat het leven van Jezus, de deugden – liefde, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, nederigheid, barmhartigheid, etc. – zullen groeien. (Galaten 5:22-23; 2 Petrus 1:4) Dit is precies wat Paulus ervoer: “Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.” 2 Korinthiërs 4:10.

Een medewerker van Christus: Zijn gemeente bouwen

Naarmate we meer deelkrijgen aan het leven van Jezus, ontwikkelen we een innige relatie met Hem. En naarmate deze relatie zich verdiept, begint Hij Zijn gedachten, bedoelingen en plannen met ons te delen. We beginnen te begrijpen dat dit plan veel verder reikt dan onze persoonlijke levens.

Jezus hunkert ernaar om “de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.” Efeziërs 5:27. Het doel is een lichaam te vormen dat bestaat uit Jezus’ discipelen, zij die Hem hebben gevolgd en tot overwinning op de zonde zijn gekomen. Als hun individuele “zelfleven” zijn mee gestorven met Jezus aan het kruis, wordt het leven van Christus openbaar in elk van hen, en zij groeien op tot Jezus als het hoofd, in volmaakte eenheid. (Johannes 17:20-23; 1 Korinthiërs 12:12-14; Efeziërs 4;13-14)

(Lees het onderwerp: “De gemeente – het lichaam van Christus” voor meer toelichting.)

Door de verschillende tijden en generaties heen hebben discipelen deelgenomen aan dit proces van het bouwen van de gemeente, het lichaam van Christus, door onvermoeibaar uit vurige liefde voor hun Meester te werken. Nu hebben ook wij genade ontvangen om deel te nemen aan dit werk. Wanneer we gaan bidden voor de gemeente en Gods volk, treden we toe tot de geestelijke strijd tegen de overheden en machten, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, die als enige doel hebben om het werk van God te vernietigen. We sluiten ons bij Christus aan tegenover Satan en zijn macht en handelswijze, die godvrezende mensen probeert te verleiden. In deze strijd zijn medewerkers van Christus bekleed met de volle wapenrusting van God. (Efeziërs 6:10-18)

Discipelen werken ook op andere manieren met hun Meester samen. De aanwijzingen van de Geest opvolgend, vermanen en leren zij mensen met alle wijsheid, om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. (Kolossenzen 1:28) Ze nemen Jezus’ vermaning in acht om Zijn schapen te weiden. (Johannes 21:15-18) Hun liefde tot Christus en tot alle mensen motiveert hen, en zij vergeten zichzelf volledig als ze ernaar streven om Gods verlossingplan te vervullen.

Middenin ons werk voor God en het lichaam van Christus, zal het reinigingswerk in ons voortduren. Discipelen die vruchten dragen worden “gesnoeid”, zodat ze nog meer vrucht zullen dragen. (Johannes 15:1-8) Wanneer discipelen een werk voor God hebben gedaan, wijden ze zichzelf toe aan gebed en brengen dat werk in het licht (Johannes 3:20-21). Daar ze ontdekken dat, vanwege de zonde in het vlees, een deel van dit werk mogelijk nog steeds niet volledig aanvaardbaar is in Gods ogen. Dan oordelen en reinigen ze zichzelf in dat licht. Hierdoor neemt hun geestelijke begrip en ontwikkeling toe.

De ontwikkeling van discipelen gaat door tot aan het einde van hun leven. Hun pad is als het glanzende morgenlicht, dat steeds helderder straalt tot de volle dag. (Spreuken 4:18) De dag zal komen dat Jezus alle mensen ophaalt die Hem zo trouw zijn gevolgd en Hem hebben gediend. Ze zullen voor Hem worden geplaatst als een stralende gemeente, elk lid zonder vlek of rimpel. Elke discipel is geworden zoals Zijn Meester, en heeft het werk voleindigd dat hem te doen is gegeven. Hij zal de Meester horen zeggen: “Welgedaan, gij goede en getrouwe dienstknecht!” Matteüs 25:23.

Door de weg van het kruis zijn Jezus’ discipelen met Hem gestorven, en hebben met Hem geleefd. Nu zullen zij ook met Hem worden verhoogd. “Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon.” Openbaringen 3:21

“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.” 1 Johannes 3:2-3.

2

Wie is een discipel?

Miljoenen mensen aanbidden Jezus als Heer. Maar wat betekent het om een discipel te zijn?

Lees meer
3

Wat kost het om een discipel te worden?

Bij verschillende gelegenheden drong Jezus er bij mensen op aan om de kosten te berekenen voordat zij voor zichzelf besloten om Hem te volgen – om Zijn discipel te worden.

Lees meer
6

Al de volken tot discipelen maken

Hoe kunnen we een van de grootste opdrachten die ons is toevertrouwd vervullen?

Lees meer
Volg ons