Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor eenieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.” Romeinen 1:16.

“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. 1 Corinthiërs 1:18.

Bevrijd van de zonde

Deze boodschap, of evangelie, is nu beschikbaar voor Jezus’ discipelen – degenen die bevrijd willen worden van de zonde. Want Jezus zei zelf: “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk zijn.” (Johannes 8:36) Ware bevrijding wordt gevonden aan het kruis. We ervaren vrijheid als we met Hem gekruisigd zijn, lijden met Hem, en Hem gelijk worden in Zijn dood. De duivel kan niets doen als onze lusten gekruisigd zijn, want dat is juist de bron van zijn kracht.

Dit is wat zo goed is: dat we, als we moe zijn van onszelf, weten dat we “verkocht zijn onder de zonde” – we zijn failliet – en dus komen we tot Hem, geven ons over om te worden gekruisigd en ervaren dat Zijn dood in ons begint te werken, over al deze lusten en begeerten in ons vlees. (Mattheüs 11:28-30)

De kracht die ons gegeven is door de boodschap van het kruis, is een kracht waarin alles in de juiste orde komt, overeenkomstig Gods wijsheid. Na verloop van tijd en stapsgewijs, als we wandelen in het licht dat God ons geeft en de zonde in het vlees ter dood brengen zodra die zonde ons wordt geopenbaard,  merken we dat het leven van Jezus naar voren komt in onze lichamen. (2 Korintiërs 4:10-12) Waar we eerst bitter en veeleisend waren, worden we tot zegen. Waar we bezorgd en moedeloos waren, worden we vol geloof en handelingskracht. Waar we eerst mensen waren die oordeelden en wrok koesterden, leren we nu vergeven en anderen op te bouwen. In plaats van ruzie en strijd te veroorzaken als onze gevoelens gekwetst worden of onze mening wordt tegengesproken, worden we voorbeelden in mildheid, vriendelijkheid en geduld. Wanneer onze lusten worden genegeerd en verloochend, verwerven we de deugden van Christus.

We krijgen meer verlangen om het goede te doen; we gaan anders denken dan voorheen. Misschien waren we eerst gebonden door egoïsme, maar als we onszelf vernederen door ons onze eigen wil te verloochenen, merken we dat er een dood over de zonde plaatsvindt – een bevrijding van zonde. Dit is de dood van Christus – “het sterven van Jezus” waarover Paulus schrijft in 2 Korintiërs 4:10. Waar er eerder onrust en stress was, is er nu rust en vrede. Het leven wordt vredig; we worden vrij van het streven naar de eer en grootsheid van deze wereld en het “stressen” om wereldse dingen, dat uit het begeren van het vlees komt.

“Maar wij hebben deze schat in aarde vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren – te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.” 2 Korintiërs 4:7-10.

Wat een kracht kwam er tevoorschijn door het leven van Paulus! Paulus was gegrepen van de boodschap van het kruis en de mogelijkheden die “een gekruisigd” leven hem gaven. Het volgen van Jezus werd volmaakt door lijden. We kunnen deel krijgen aan dezelfde kracht en een leven van overvloed. Het evangelie legt geen beperkingen op wat we kunnen bereiken van het goddelijke leven. Als we de boodschap van het kruis liefhebben, leren we “ Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden.” Filippenzen 3:10. “Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding.” Romeinen 6:5.

Een lid van het lichaam van Christus

Aan het kruis hebben we gemeenschap met elkaar en met ieder die ook aan het kruis is. De ware gemeente is een gemeente aan het kruis, waar de vijandschap sterft, en waar we worden verenigd in een nieuw lichaam, “het lichaam van Christus”. (Efeziërs. 2:14-16)

Alleen door het kruis kan de vijandschap afgebroken worden, en kunnen we worden verenigd in liefde en goedheid. Aan dit heerlijke kruis doen wij iets nieuws aan, dat heet “innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.” Kolossenzen 3:12-13.

Als de boodschap van het kruis werkt in onze persoonlijke levens, zodat we een “gekruisigd leven” leiden, beleven we zegen in iedere omstandigheid, en wacht ons een fantastische toekomst waarin we gemeenschap met Jezus Christus ervaren, en met alle andere discipelen die ook een actief gekruisigd leven lijden.

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer