Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Het “eerste kruis” is het houten kruis van Golgotha, waar Jezus zijn lichamelijke dood stierf. (Lukas 23:33-43) Door Jezus’ sterven op Golgotha is het voor alle mensen mogelijk geworden om vergeving voor hun zonden te ontvangen.

In Kolossenzen 2:13-15 verwijst Paulus naar “het document met voorschriften”. Dit was de wet, aan Mozes gegeven, waarin de wil van God voor Zijn volk was vastgelegd, die de vereisten en beloningen bevatte voor hen die de wet hielden, evenals de straf voor hen die zich niet aan de geboden hielden. Het kwam erop neer dat het loon van de zonde de dood is, (Romeinen 6:23) dus zondaren hadden een doodvonnis – zowel een lichamelijke, en, veel ernstiger, een geestelijke dood, die scheiding van God inhield. Omdat alle mensen hadden gezondigd, waren zij allemaal onder dit oordeel.

Satan gebruikte dit om mensen aan te klagen, omdat niemand de gehele wet kon houden, vooral het gebod “Gij zult niet begeren”. (Exodus 2:17) Begeerte, of lust, is verborgen, en de wet was niet bij machte het onder controle te brengen, omdat het alleen de zonde die uit het lichaam kwam kon aanpakken. (Romeinen 8:3-4) Satan gebruikte deze wetten, of het “document met voorschriften”, om mensen voor God aan te klagen en te eisen dat ze aan hem zouden worden overgeleverd.

Er was een voorziening geregeld waardoor mensen vergeving konden ontvangen door het offeren van een dier zonder gebreken, en het bloed van het slachtoffer stelde het bewijs voor van de schuld die was betaald. Deze offers konden echter nooit de wortel van de zonde wegnemen, de lusten of zonde in het vlees1, en daarom moesten ze jaar na jaar opnieuw worden gebracht. (Hebreeën 10:1-4)

Jezus Christus, de Zoon van God, had deel aan hetzelfde bloed en vlees als wij, wat betekent dat Hij in dezelfde positie was als de gehele mensheid, met zonde in het vlees dat alle mensen hebben geërfd door de zondeval. Als mens werd Jezus verzocht tot zondige begeerten en gedachten zoals wij. Het essentiële verschil was echter dat, hoewel Jezus zonde had2 (1 Johannes 1:8. Romeinen 7:18) Hij nooit toegaf aan de verleiding in de verzoeking, en dus nooit zonde deed3. (Hebreeën 4:15) Jezus overtrad de wet nooit, zelfs niet de wet die zei dat we niet zullen begeren. In plaats daarvan, door zijn lusten en begeerten te verloochenen elke keer als ze uit zijn vlees omhoog kwamen – Hij weigerde om in te stemmen met deze verzoekingen – bracht Hij alle zonde in het vlees in de dood4.  Alle zonde in de gevallen menselijke natuur dat Jezus had aangenomen toen Hij op aarde kwam, was verslagen en overwonnen5 in Zijn sterfelijke lichaam. Jezus gaf Zichzelf, Zijn eigen wil, ten offer, elke keer als Hij werd verzocht, en liet zo God de zonde veroordelen in Zijn vlees. (Romeinen 8:3-4)

Ten onrechte veroordeeld voor ketterij werd Hij gekruisigd als een crimineel, hoewel Hij zonder schuld was. Deze fysieke dood was het ultieme offer, want Hij nam de schuld van de zonde van de gehele wereld op zich, en betaalde de prijs – de dood.

 “Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.” Kolossenzen 2:13-14. Nu had Satan niet langer een aanklacht tegen hen die in Jezus geloven. De schuld van de zonde was betaald. Hij was zonder schuld, een smetteloos offer, en door Hem kunnen wij, zondaren, vergeving krijgen voor onze zonden. (1 Petrus 3:18) Dit is niet te danken aan onze eigen verdiensten, maar we zijn alleen gered door genade.

Er was nu een Man die volledig de rechtvaardige vereisten van de wet had vervuld, en daarmee aantoonde dat het mogelijk is voor alle mensen. (Romeinen 8:1-4, Openbaringen 12:10-11, Handelingen 26:18) Omdat Jezus de zonde overwon, had de dood geen grip op Hem en Hij herrees van het graf op de Paasmorgen, waarbij Hij de sleutels van de dood en het dodenrijk had afgenomen van Satan. (Hebreeën 2:14-15, Openbaringen 1:18) Satans tijd als aanklager voor God was beëindigd, maar hij gaat nog steeds over de aarde met een grote woede, om mensen te zoeken die hij kan verslinden. (1 Petrus 5:8) Hij fluistert leugens en beschuldigt ons van zonden waar we al vergeving voor hebben ontvangen (Openbaringen 12:7-12), maar omdat Jezus de schuld van de zonde heeft betaald, kunnen degenen die in Hem geloven nu de duivel en zijn leugens weerstaan, en hij vliedt van hen. (Jakobus 4:7)

Door het kruis op Golgotha, hebben wij, die voorheen zondaren waren, nu de genade om te starten met een schone lei, op de nieuwe en levende weg die Jezus voor ons heeft ingewijd om Hem te volgen. Door het bloed van Jezus zijn alle zonden die we hebben gedaan – en waarvan we vastbesloten zijn ze niet meer te doen – nu vergeven door God. Nu hebben we een weg die terug naar God leidt, door Jezus Christus. Verzoend zijn met God is niet het eindpunt van een christenleven, maar de start van een nieuw leven!

Lees meer over dit interessante leven op de “weg van het kruis” in de andere artikelen van deze serie!

Begrippenlijst

  1. Zonde in het vlees: De zondige menselijke natuur die alle mensen hebben geërfd sinds de zondeval. Dit betekent dat we als mensen worden verzocht door zondige begeerten en gedachten. Dit wordt ook vaak aangeduid als “erfzonde” of “inwonende zonde”.
  2. Zonde hebben: “Zonde hebben” is hetzelfde als het hebben van “zonde in het vlees” (zie boven). Johannes zegt dat we allemaal “zonde hebben” (1 Johannes 1:8), en Paulus schrijft dat er geen goed woont in ons vlees. (Romeinen 7:18) Het hebben van zonde is echter iets geheel anders dan het doen van zonde.
  3. Zonde doen: Zonde doen is bewust iets doen waarvan je weet dat het tegen Gods wil en Zijn wetten ingaat. Het is wanneer je wordt verzocht tot een zonde gedachte die opkomt omdat je zonde in het vlees hebt, en je stemt met die gedachte in en handelt ernaar, hoewel je heel goed weet dat het niet welgevallig is voor God. (Jakobus 1:14-15) Deze “handeling” kan plaatsvinden in woorden, daden en zelfs gedachten.
  4. De zonde ter dood brengen: De zonde ter dood brengen is de daad van het verloochenen van de gedachte of neiging tot zonde die uit het vlees omhoog komt, en weigeren om ermee in te stemmen. De begeerte tot zonde wordt niet alleen onderdrukt, maar het sterft (Romeinen 8:13, Kolossenzen 3:5)
  5. De zonde overwinnen: “Overwinning op de zonde” betekent dat je geen bewuste zonde meer doet – datgene waarvan je weet dat het zonde is op het moment dat je wordt verzocht. Het betekent niet dat je helemaal geen zonde meer hebt in je vlees (zie het begrip “Zonde in het vlees” hierboven), maar dat, terwijl je doorgaat met het weerstaan van elke verzoeking zodat je geen zonde doet, God meer kan openbaren van de zonde die nog steeds in je vlees woont, zodat het kan worden overwonnen in een diepere mate. (Romeinen 8:37, 1 Korintiërs 15:7, Openbaringen 2:7) Op deze manier leef je een overwinningsleven!
    Jezus Zelf bracht de zonde ter dood in het vlees toen God het Hem openbaarde door Zijn Geest, en overwon daardoor alle zonde in het vlees volledig. Dit proces wordt ook wel “het sterven van de Here Jezus” genoemd, waarvan Paulus zegt dat we dit altijd in ons lichaam zullen omdragen. (2 Korintiërs 4:10) Met andere woorden, wij kunnen dit proces ook toepassen in ons leven.

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer