Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het tweede kruis stoppen wij met het bewust dienen van de zonde. Dit moet werkzaam zijn in ons als we genade willen krijgen om een leven verborgen met Christus in God te leven, dat door het derde kruis tot stand komt. (Kolossenzen 3:3-4) Als het tweede kruis werkzaam is, komt de Heilige Geest tot ons en schrijft zijn wetten en regels in ons hart en onze gedachten – wetten die ons ervan bevrijden om onze eigen wil te doen. Wetten die verder gaan dan alleen de openbare werken van het vlees aan te pakken. (Galaten 5:19-21)

In gehoorzaamheid aan de Geest nemen we ons derde kruis op. Dat is het kruis waar Jezus over spreekt in Mattheüs 16:24 en Lukas 9:23. “Als iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, en neme dagelijks zijn kruis op zich, en volge Mij.” Lukas 9:23. De vermaning van Jezus houdt een grondige verlossing in, veel meer dan alleen vergeving van gedane zonden (het eerste kruis), en het afleggen van openlijke zonden (het tweede kruis). Dit is waar het leven van een ware discipel om draait. Door dit kruis krijgen wij deel aan Christus, die de wijsheid van God is, met als resultaat dat wij worden herschapen naar het beeld van Jezus. (1 Korintiërs 1:21-25;  Filippenzen 3:7-11)

Paulus schrijft erover dat hij de wet in zijn leden tegen komt, die tegen de wil van God ingaat. (Romeinen 7:22-23) Deze neiging tot zondigen wordt ook “zonde in het vlees” of “mijn wil” genoemd, en is ook aanwezig in een bekeerde gelovige die vergeving heeft ontvangen en is opgehouden met bewust zondigen. Dat is wat Johannes bedoelt als hij zegt dat we allen zonde hebben. (1 Johannes 1:8) Paulus, die de gezindheid had om Christus te volgen, merkte dat deze wet in zijn leden werkzaam was, en hij riep uit, “O, ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods?” Romeinen 7:24. Direct daarna geeft hij het antwoord: “Gode zij dank, door Jezus Christus, onze Here! Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der zonde.” Romeinen 7:25. Het antwoord is te vinden als we zien hoe Jezus het deed.

Onze “eigen-wil” (of zelf-leven) is de zonde in het vlees die wij allemaal hebben geërfd. Jezus had als mens ook een eigen-wil geërfd, en Hij werd verzocht, maar heeft vanaf het eerste begin het besliste standpunt ingenomen: “Niet mijn wil, maar de Uwe zal geschieden!” (Lukas 22:42; Hebreeën 4:15; Hebreeën 10:5-7) Hij moest gehoorzaamheid leren, omdat Hij ook een menselijke natuur had. (Hebreeën 5:7-8) Gods Geest wees de zonde aan in zijn vlees, en Jezus stemde in met het oordeel. Op die manier werd de zonde veroordeeld in het vlees van Jezus, en opende Hij een weg die al Zijn discipelen kunnen gaan, en die we de weg van het kruis kunnen noemen. (Romeinen 8:3-4; Hebreeën 5:7-8; 1 Petrus 4:1-2)

Jezus vertelt ons over deze weg als Hij de discipelen opdraagt om “dagelijks hun kruis op te nemen en Hem te volgen”. (Lukas 9:23) Hier heeft Jezus het niet over het eerste kruis, het kruis op Golgotha, aangezien we Hem niet kunnen volgen als offer voor andermans zonden, ook heeft Hij het niet over het tweede kruis, waar de bewuste zonde afgelegd wordt, want Jezus heeft nooit gezondigd, en hoefde geen zonde af te leggen. Het kruis waar Jezus het hier over heeft is het derde kruis, een “innerlijk kruis” dat ons verandert, en waarvan Hijzelf elke dag van zijn leven hier op aarde gebruik maakte. Aan dit kruis werd alle zonde in Zijn vlees gekruisigd nadat het oordeel erover was geveld. Deze zelfverloochening bracht lijden in Zijn vlees met zich mee, maar eindigde in de dood over de zonde, zodat de begeerte tot de zonde nooit werd omgezet in het doen van zonde, in gedachten, woorden of daden. Dit proces werkte dagelijks, totdat al de zonde in het vlees van Jezus was veroordeeld, en Hij kon uitroepen: ‘Het is volbracht!’ toen Hij werd gekruisigd op Golgotha. (Johannes 19:30) Daarom vermaande Hij zijn discipelen om Hem na te volgen door hun kruis op te nemen en hun eigen leven (eigen-wil) te haten. (Lukas 14:26-27)

“Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.” 1 Petrus 4:1.

Petrus schrijft dat wij ons moeten wapenen met dezelfde gedachte die in Christus was. Door dagelijks ons kruis op te nemen, zoals Jezus deed en door de openbaring van de Heilige Geest die God ons zond nadat Jezus al de zonde in Zijn vlees had overwonnen, kan de Heilige Geest ons voortdurend nieuwe gebieden tonen van onze menselijke natuur, ons vlees, die gereinigd moeten worden. Stukje bij beetje wordt onze natuur vervangen door de deugden van Christus, en worden wij meer en meer afgestemd op de stem van God en Zijn wil. Door dagelijks ons kruis op te nemen wordt onze menselijke geest bevrijdt van het vlees, door het bloed van Christus en is de Heilige Geest de drijvende kracht in deze nieuwe schepping.

Het is mogelijk om overwinning te hebben over de vleselijke begeerten, een goed geweten te hebben, en een uiterlijk goed leven te leiden, maar zonder dagelijks ons kruis op te nemen, blijft het ziels, aards. Er is alleen geestelijke vooruitgang mogelijk door ons kruis op te nemen en onze eigen wil, de zonde die wij in ons vlees hebben, te doden. Het woord van God scheidt vaneen ziel en geest. (Hebreeën 4:12) Als dat gebeurt, krijgen we deel aan een diepere verlossing en totale herschepping van ons innerlijk, naar het beeld van God. Dit kruis heft ons op uit het zielse en menselijke reageren, naar personen die steeds meer geestelijk worden en deel krijgen aan goddelijke natuur!

Jezus was de eerste die deze weg van het kruis gegaan is, en Hij nodigt ons uit om Zijn discipelen te worden op diezelfde weg. Wij kunnen nu gebruik maken van de dood over de zonde waar Hij gebruik van maakte. “… te allen tijde het sterven van Christus in ons lichaam omdragende opdat ook het leven van Jezus zich in ons sterfelijk lichaam openbare.” 2 Korintiërs 4:10. Als de “dood van Christus” werkzaam is, dan wordt de wijsheid en het begrip van deze wereld, die van beneden is – namelijk om jezelf te verhogen – teniet gedaan. Onze menselijke glorie en eer in deze wereld verdwijnt in de ogen van mensen, want de wijsheid van deze wereld is om iets te willen zijn en een naam te krijgen. (Galaten 6:14; 1 Korintiërs 1:19) Maar dit kruis maakt ons vrij van deze wereld als het leven van Christus toeneemt in ons leven. Door het kruis worden wij gereedgemaakt om de bruid van Christus te worden, het Nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel neerdaalt. (Openbaring 21) Zij die aards zijn blijven op aarde, maar zij die overwinnen door dagelijks hun kruis op te nemen, jagen naar volmaaktheid. (Filippenzen 3:12-14), in hen is het hemelse zichtbaar – zij worden hemels, zoals Jezus hemels is, en zullen een lichaam ontvangen die gelijk is aan Zijn verheerlijkt lichaam. (Filippenzen 3:17-21)

1

De boodschap van het kruis – Introductie

Het kruis is een van de meest bekende symbolen van het christendom, maar zijn betekenis is veel groter dan alleen het kruis op Golgotha.

Lees meer
2

Wat is “het kruis”?

De Bijbel spreekt eigenlijk over drie kruisen.

Lees meer
3

Het eerste kruis: Het kruis van Golgotha

Dit is het kruis dat tot vergeving van zonden leidt.

Lees meer
4

Het tweede kruis: Het kruisigen van de oude mens en het vlees met zijn lusten en begeerten

Deze “kruisiging” is noodzakelijk als we discipelen willen worden.

Lees meer
5

Het derde kruis: Dagelijks ons kruis opnemen als discipelen

Door het derde kruis kan ons innerlijke wezen volledig vernieuwd worden naar het beeld van Christus.

Lees meer
6

Wat is het resultaat van ons kruis opnemen?

Een heerlijke toekomst in de kennis van Christus.

Lees meer